Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Bemærk: Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket forlænget og kan forventes at tage
3-4 måneder

Gebyr for sagsbehandling
4.295 kr.

Hvad er beløbsordningen?

Hvis du er blevet tilbudt et job i Danmark med høj løn, kan du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen.

Du skal ikke have en bestemt uddannelse, og jobbet behøver ikke være inden for et bestemt erhvervsområde eller fag.

Hvis du har søgt asyl i Danmark og er blevet tilbudt et arbejde med høj løn, kan du også ansøge efter ordningen.


Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få en tilladelse til at opholde dig og arbejde i Danmark efter beløbsordningen:


Det er et krav, at du er blevet tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst 445.000 kr. (2021 niveau). Du kan ikke få tilladelse efter beløbsordningen, hvis du er blevet tilbudt arbejde til en lavere løn end denne beløbsgrænse.

Kravet om en årlig løn på mindst 445.000 kr. skal være opfyldt, selv om du holder ferie uden løn. Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales året efter, kan feriepengene ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener feriepengene.

Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.

Læs mere om beløbsgrænsen her.

Løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. Der kan heller ikke fratrækkes fx udgifter til husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til dansk bankkonto.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet.
Hvis du indrejser efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark.
Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling. 

Lønnen kan kun bestå af:

 • Likvide midler
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension
 • Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen op til og med beløbsgrænsen

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende, kan ikke indgå i vurderingen af hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:

 • Kost og logi
 • Diæter
 • Fri bil
 • Fri telefoni
 • Internet
 • Naturalier
 • Abonnementer
 • Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

Det er en betingelse, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Dette betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller dit konkrete jobtilbud, der indeholder alle ansættelsens vilkår, inklusiv arbejdstid og ovennævnte vilkår.

Hvis du eller arbejdsgiver er i tvivl om vilkår i kontrakten kan I kontakte relevant arbejdsgiverorganisation eller faglig organisation.

Hvis SIRI er i tvivl, om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere forholdene.

Du skal have en kontrakt eller et konkret jobtilbud, som viser, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold og at din arbejdstid vil være minimum 30 timer om ugen. 

Beløbsgrænse gælder uanset timetal.

 

I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at du har en dansk autorisation. Hvis du fx er læge, skal du have autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere om autorisation til lovregulerede erhverv hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Opholdstilladelse på denne ordning betinges af, at personer med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til dig ( ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer), ikke må have fået deres  opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse. 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen? – og hvad må du ikke?


Hvis du får tilladelse efter beløbsordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.

Med en tilladelse efter beløbsordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt.

Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Din løn skal fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse. Det sker, hvis du har fået tilladelse til at bo i Danmark i en periode, mens du søger nyt job.

Du må ikke arbejde under et jobsøgningsophold, da det kun er beregnet til at søge nyt job i Danmark.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job hos en ny arbejdsgiver, skal du ansøge om en ny tilladelse.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse, skal du ansøge om en særlig tilladelse til dette. 

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her. Du kan desuden finde specifik vejledning om censor-opgaver her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det er din tilladelse bortfaldet. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret til en søstervirksomhed i en periode, kan du søge om dispensation fra bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.


Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark, har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.


Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort


Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.


Hvis du ansættes for mindre end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme længde som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge om nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter beløbsordningen, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis din ansættelse er på 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at opholdstilladelsens varighed er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job

Hvis du får tilladelse efter beløbsordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der er nævnt i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

På vejledningssiden Din situation ændrer sig, kan du finde eksempler på hvilke stillingsændringer hos samme arbejdsgiver, der kræver, at du ansøger om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job.

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Med en tilladelse efter beløbsordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt.

Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Din løn skal fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever, samt til hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her


Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Danmark.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Det bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele - og benytter I online skemaet, skal din arbejdsgiver udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark. 

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for biometrioptag er derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Beløbsordningen

Gebyr:

4.295 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Repræsenterer du en virksomhed, skal du være opmærksomme på, at SIRI i visse situationer har brug for særlig dokumentation om virksomheden til brug for en vurdering af virksomhedens økonomiske grundlag for at aflønne en medarbejder.

Du skal vedlægge

Virksomheder under etablering kan vedlægge 

Nyetablerede virksomheder (dvs. virksomheder som endnu ikke har aflagt første regnskab) bedes vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem online skemaer eller print-selv skemaer. Det er bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.  

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1 online, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6 online, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 online skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skeamet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her. 

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet AR1          Benyt online skemaet AR6

 

Print-selv ansøgning

I print-selv skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema AR1 i Word-format         Hent print selv skema AR1 i pdf-format

 

 

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her 

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive ved SIRIs borgercenter, skal du huske at bestille tid her

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger fra udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.


Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig