Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Gebyr for sagsbehandling
2.000 kr.

Hvem kan ansøge om opholdstilladelse?

Er du optaget på en videregående uddannelse i Danmark, kan du få tilladelse til at opholde dig og studere i Danmark.

Du kan enten gennemføre en hel uddannelse i Danmark eller en del af din uddannelse som gæste- eller udvekslingsstuderende.

Du kan også få opholdstilladelse til at gennemføre et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse.

Hvis du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz, skal du ikke ansøge om opholdstilladelse, men i stedet ansøge om et EU-opholdsdokument.

Læs mere om EU-ophold her

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at du er blevet optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution i Danmark.

Du skal kunne tale og forstå undervisningssproget.  Du skal også kunne forstå enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau. 

Er du blevet optaget på et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse, og skal du være i Danmark i mere end 3 måneder, kan du få tilladelse til at opholde dig og studere i Danmark.

Det adgangsgivende kursus skal opfylde følgende betingelser:

 • At det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge en bestemt videregående uddannelse.
 • Kurset må højst vare 1 år.
 • Du skal være optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til.

Du skal i øvrigt opfylde de samme betingelser, som ved en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse.

Uddannelsesinstitutionen skal være offentlig anerkendt.

Selve uddannelsen skal være godkendt af en statslig myndighed eller af Danmarks Evalueringsinstitut.

En uddannelse er videregående, hvis betingelsen for optagelse er en gennemført gymnasial uddannelse. Dette gælder dog ikke uddannelser, hvor optagelsen beror på en optagelsesprøve.

Uddannelsen skal være et fuldtidsstudium.

Du skal have penge nok til at forsørge dig selv under dit ophold i Danmark.

Du har penge nok, hvis du har et beløb svarende til 6.321 kr. om måneden (2021-niveau). Du skal gange beløbet med det antal måneder, du skal studere på en videregående uddannelse i Danmark, dog maksimalt 12 måneder.

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv og dine evt. familiemedlemmer, kan fx være en udskrift fra bankkonto.

Du kan se mere om selvforsørgelseskravet her.

Hvis du skal betale for dit studie, og du har betalt studieafgift for 1. semester, anses det som dokumentation for, at du har penge nok. I det tilfælde behøver du ikke vedlægge anden dokumentation.

Hvis du er under 18 år, skal begge dine forældre erklære, at de giver dig lov til at læse i Danmark (dvs. at de skal underskrive en samtykkeerklæring).

Du skal vedlægge dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over dig, fx i form af en kopi af din fødselsattest.

Skolen skal samtidig erklære, at den vil hjælpe med, at du får et forsvarligt ophold i Danmark.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som studerende? – og hvad må du ikke?

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig og studere i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

I tillæg til din opholdstilladelse som studerende får du en begrænset arbejdstilladelse.

Du må arbejde:

 • op til 20 timer om ugen i den almindelige studieperiode fra september til og med maj, og
 • fuld tid i juni, juli og august.

Den begrænsede arbejdstilladelse er også gyldig under det 6 måneders jobsøgningsophold, som du normalt får, hvis du forventer at afslutte en hel uddannelse i Danmark.

Arbejder du flere timer end du må, bliver det betragtet som ulovligt arbejde. 

Ulovligt arbejde kan medføre et varsel, en bøde eller inddragelse af din opholdstilladelse som studerende. Du kan læse mere om ulovligt arbejde her.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

Det gælder ikke ulønnet frivilligt arbejde, som er udført for en organisation, forening eller lignende og som har et almennyttigt formål. Du kan læse mere om ulønnet frivilligt arbejde her.

Det er ikke begrænset, hvor meget du må arbejde ulønnet og frivilligt, og timerne med ulønnet frivilligt arbejde tæller ikke med i din begrænsede arbejdstilladelse.

Hvis du får en opholdstilladelse til at studere på en uddannelse, som indeholder obligatoriske praktikforløb, får du samtidig en tilladelse til at arbejde fuld tid i praktikperioden.

Hvis du ikke har fået tilladelse til praktik, og du undervejs finder ud af, at du skal i praktik, skal du ansøge om en tilladelse til fuldtidsarbejde i den periode, hvor du skal være i praktik. Det gælder kun, hvis du skal arbejde fuld tid under praktikforløbet.

Et praktikophold skal være en del af din uddannelse, og praktikstedet skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen.

Du må ikke begynde at arbejde fuld tid under praktikopholdet, før du har fået tilladelse til det.

Du kan finde ansøgningsskemaet til tilladelse til praktik her [link].

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark. 

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan blive i Danmark i den periode, din uddannelse er normeret til, og så længe du deltager aktivt i uddannelsen.

Hvis du ikke bliver færdig med uddannelsen inden for den normerede tid, er det vigtigt, at du søger om forlængelse af din tilladelse. 

Din tilladelse kan blive forlænget med maksimalt 1 år. Hvis du er mere end 1 år forsinket med dine studier, kan din tilladelse som udgangspunkt ikke blive forlænget.

Hvis forsinkelsen skyldes graviditet og barselsorlov, kan din tilladelse dog forlænges med yderligere 1 år. I de situationer vil din tilladelse kunne blive forlænget med maksimalt 2 år i alt.

Du skal søge om forlængelse inden din tilladelse udløber, men ikke mere end 4 måneder før din tilladelse til at studere udløber.

Skifter du studie, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse på grundlag af den nye uddannelse. Du må gerne begynde det nye studie, mens du venter på vores afgørelse.

Hvis du har gennemført og afsluttet en videregående uddannelse i Danmark, kan du få 6 måneders opholdstilladelse til at søge arbejde i Danmark.

Hvis du får tilladelse til en fuld uddannelse, vil du som regel få tilladelse til de 6 måneders jobsøgningsophold sammen med din opholdstilladelse. Hvis du ikke har fået det, kan du ansøge om det, når du bliver færdig med uddannelsen.

Opholdstilladelsen til jobsøgning giver dig den samme ret til at arbejde, som du havde under dit studieophold: 20 timer om ugen (evt. 15 timer om ugen, hvis du har fået din opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid i juni, juli og august.

Jobsøgningsopholdet giver dig mulighed for at finde et arbejde i Danmark, når du er færdig med dit studie. Hvis du får et jobtilbud under jobsøgningsopholdet, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af studie i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever, samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie til studerende her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på studier behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal være optaget på en uddannelse eller et kursus i Danmark for at kunne ansøge.

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Dette kan gøres her på siden i på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, ST1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Dit studiested skal udfylde den ene af skemaets to dele. 

Benytter I papirskema, er det ofte studiestedet, der starter ansøgningsprocessen.

Benytter I online skemaet, skal dit studiested udfylde først. Når studiestedet er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del. 

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller dit studiested. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det kan du gøre på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for biometrioptag er derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Videregående uddannelse

Gebyr:

2.000 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Inden du indgiver ansøgningen, er det vigtigt, at du har samlet følgende

Afsæt gerne

30-40 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og dit uddannelsessted skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og dit uddannelsessted adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem skemaer i online eller print-selv versioner.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide* og gennemgået alle de foregående trin på denne fane, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du vælge ST1 online.

I ST1 online skal dit uddannelsessted udfylde den første af skemaets to dele. Når uddannelsesstedet er færdig med sin del, får uddannelsesstedet et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som uddannelsesstedet skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Benyt online skemaet ST1

 

Print-selv ansøgning

I print-selv skemaet ST1 skal dit uddannelsessted udfylde del 2 af skemaet. Når uddannelsesstedet er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs hvordan på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema ST1 i Word-format

Hent print selv skema ST1 i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum eller
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når du har fået optaget biometri.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning i udlandet, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum, eller 
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig