Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Gebyr for sagsbehandling
2.490 kr.

Hvem kan få opholdstilladelse som studerende?

Er du optaget på en videregående uddannelse i Danmark, kan du få tilladelse til at bo og studere i Danmark.

Du kan enten tage en hel uddannelse i Danmark eller studere her som gæste- eller udvekslingsstuderende.

Du kan også få opholdstilladelse til at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse, fx ingeniør.

Hvis du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz, skal du ikke ansøge om opholdstilladelse. I stedet skal du ansøge om et EU-opholdsdokument.

Læs mere om EU-ophold

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at du er optaget på en videregående uddannelse i Danmark og at din uddannelse er på fuld tid.

Du kan ikke få opholdstilladelse til at studere på deltid. 

Du skal kunne tale og forstå undervisningssproget på et niveau, så du kan deltage i undervisningen. 

Er du blevet optaget på et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse, og skal du være i Danmark i mere end 3 måneder, kan du få tilladelse til at bo  og studere i Danmark.

Det adgangsgivende kursus skal opfylde følgende betingelser:

 • At det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge en bestemt videregående uddannelse, fx ingeniøruddannelsen.
 • Kurset må højst vare 1 år.
 • Du skal være optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til.

Du skal i øvrigt opfylde de samme betingelser, som ved en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse.

Uddannelsesinstitutionen skal være offentlig anerkendt. Alternativt skal Uddannelses- og Forskningsministeriet have udpeget minimum ét medlem af institutionens bestyrelse. Du kan finde en liste over offentlige anerkendte uddannelsesinstitutioner her

Selve uddannelsen skal være godkendt af en statslig myndighed. Hvis din uddannelse ikke er godkendt af en statslig myndighed, skal den i stedet have en vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Du kan læse mere om hvilke uddannelser, der har en vejledende udtalelse fra EVA her. 

En uddannelse er videregående, hvis betingelsen for optagelse er en gennemført gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

Du skal have penge nok til at forsørge dig selv under dit ophold i Danmark.

Du har penge nok, hvis du har et beløb til rådighed, som svarer til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden. Du skal gange beløbet med det antal måneder, du skal studere på en videregående uddannelse i Danmark. Hvis du skal studere mere end ét år, skal du vise dokumentation for 12 måneder. Det vil sige maksimalt 81.840 kr. (2024-niveau).

Hvilken dokumentation kan du vedlægge: 

 • Udskift fra din bankkonto, som viser:
 • dato for udskriften (makismalt 30 dage gammel på ansøgningstidspunktet)
 • dit fulde navn
 • saldo
 • valuta
 • Dokumentation for, at din forsørgelse er sikret gennem et stipendium eller et studielån
 • Dit stipendium eller studielån skal være bevilliget og beløbet skal svare til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden for de antal måneder, du skal studere i Danmark.
 • Hvis du skal studere mere end et år, skal beløbet maksimalt svare til 81.840 kr. (2024-niveau)

 

Hvis du vedlægger flere bankudskrifter, skal de være dateret samme dato. 

Bemærk, at vi kun accepterer dokumentation for likvide midler, du selv råder over. Derfor accepteres bundne aktier, obligationer eller en investeringsportefølge ikke som dokumentation. 

En udskrift af en bankkonto i en andens navn (fx dine forældres) eller en udtalelse fra andre om, at din forsørgelse er sikret, accepteres heller ikke som dokumentation.

Du kan se mere om selvforsørgelseskravet her.

Hvis du skal betale for dit studie, og du har betalt en studieafgift som minimim svarer til afgiften for 1. semester, anses det som dokumentation for, at du har penge nok. I det tilfælde behøver du ikke vedlægge anden dokumentation.

Hvis du er under 18 år, skal begge dine forældre erklære, at de giver dig lov til at læse i Danmark (dvs. at de skal underskrive en samtykkeerklæring).

Du skal vedlægge dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over dig, fx i form af en kopi af din fødselsattest sammen med en kopi af datasiden af dine forældres pas.

Skolen skal samtidig erklære, at den vil hjælpe med, at du får et forsvarligt ophold i Danmark.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som studerende? – og hvad må du ikke?

En opholdstilladelse giver dig ret til at bo og studere i Danmark i den periode, hvor din tilladelse er gyldig.

Med en opholdstilladelse i Danmark kan du rejse i Schengen-området og bo der i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Du må ikke arbejde i de andre Schengen lande.

Bemærk: hvis du opgiver din danske adresse eller opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om en dispensation for bortfald af din opholdstilaldelse.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Sammen med din opholdstilladelse som studerende får du en arbejdstilladelse.

Du må arbejde:

 • 20 timer om ugen i den almindelige studieperiode fra september til og med maj, og
 • fuld tid i juni, juli og august.

Arbejdstilladelsen er også gyldig under det jobsøgningsophold på enten 6 måneder eller 3 år, du normalt får, hvis du tager en hel uddannelse i Danmark.

Arbejder du flere timer end du må, bliver det betragtet som ulovligt arbejde. 

Ulovligt arbejde kan medføre et varsel, en bøde eller inddragelse af din opholdstilladelse som studerende. Du kan læse mere om ulovligt arbejde her.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

Det gælder ikke ulønnet frivilligt arbejde, som er udført for en organisation, forening eller lignende og som har et almennyttigt formål. Du kan læse mere om ulønnet frivilligt arbejde her.

Det er ikke begrænset, hvor meget du må arbejde ulønnet og frivilligt, og timerne med ulønnet frivilligt arbejde tæller ikke med i din begrænsede arbejdstilladelse.

Hvis du får en opholdstilladelse til at studere på en uddannelse, som indeholder et obligatorisk praktikforløb, får du samtidig en tilladelse til at arbejde fuld tid i praktikperioden.

Hvis du ikke har fået tilladelse til praktik, og du undervejs finder ud af, at du skal i praktik, skal du ansøge om en tilladelse til fuldtidsarbejde under din i praktik. Du skal kun søge denne tilladelse, hvis du skal arbejde fuld tid under praktikforløbet.

Et praktikophold skal være en del af din uddannelse, og praktikstedet skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen.

Du må ikke begynde at arbejde fuld tid under praktikopholdet, før du har fået tilladelse til det.

Du kan finde ansøgningssiden til praktik her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og dine familiemedlemmer, hvis de bor i Danmark sammen med dig. Du må derfor ikke søge om hjælp til forsørgelse fra det offentlige, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan jeres tilladelser blive inddraget - og I vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan blive i Danmark i den tid, din uddannelse er normeret til, og så længe du deltager aktivt i uddannelsen.

Hvis du ikke bliver færdig med uddannelsen inden for den normerede tid, er det vigtigt, at du søger om forlængelse af din tilladelse. 

Din tilladelse kan blive forlænget med maksimalt 1 år. Hvis du er mere end 1 år forsinket med dine studier, kan din tilladelse som udgangspunkt ikke blive forlænget.

Hvis forsinkelsen skyldes graviditet og afholdt barselsorlov, kan din tilladelse dog forlænges med mere end 1 år. I de situationer vil din tilladelse kunne blive forlænget med maksimalt 2 år i alt.

Du skal søge om forlængelse senest den dag din tilladelse udløber, men ikke mere end 4 måneder før studietilladelsen udløber.

Skifter du studie, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse til den nye uddannelse. Du må gerne begynde det nye studie, mens du venter på vores afgørelse.

Hvis du har taget en hel videregående uddannelse i Danmark, kan du, afhængigt af hvilken uddannelse du har afsluttet, enten få en 6 måneders eller en 3 års opholdstilladelse til at søge arbejde i Danmark.

Hvis du får tilladelse til en fuld uddannelse, vil du som regel få tilladelse til de 6 måneders eller 3 års jobsøgningsophold sammen med din opholdstilladelse. Hvis du ikke har fået det, kan du ansøge om det, når du bliver færdig med uddannelsen.

Opholdstilladelsen til jobsøgning giver dig den samme ret til at arbejde, som du havde under dit studieophold: gennemsnitligt 20 timer om ugen og fuld tid i juni, juli og august. Timerne opgøres pr. kalendermåned. 

Hvis du har fået tilladelse til 3 års jobsøgningsophold, kan du også søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning, når du har afsluttet din uddannelse.

Formålet med jobsøgningsopholdet er at finde et arbejde i Danmark, når du er færdig med dit studie. Hvis du får et jobtilbud under jobsøgningsopholdet, skal kan du vælge at ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af arbejdet.

 

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvis du læser på en uddannelse, som ikke er godkendt af en offentlig myndighed, men som i stedet har en vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), kan du kun få en opholdstilladelse til den dato, hvor udtalelsen om din uddannelse udløber.

Hvis du vil færdiggøre din uddannelse, skal du søge om forlængelse af din tilladelse tidligst 4 måneder før den udløber.

 

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse som studerende i Danmark giver din familie mulighed for at bo i Danmark sammen med dig.

Der kan kun gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever, samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie til studerende her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på studier behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal være optaget på en uddannelse eller et kursus i Danmark for at kunne ansøge.

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Dette kan gøres her på siden i på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, ST1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Dit studiested skal udfylde den ene af skemaets to dele. 

Benytter I papirskema, er det ofte studiestedet, der starter ansøgningsprocessen.

Benytter I online skemaet, skal dit studiested udfylde først. Når studiestedet er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del. 

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller dit studiested. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det kan du gøre på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste og downloade evt. erklæringer nederst.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Inden du indgiver ansøgningen, er det vigtigt, at du har samlet følgende

Hvis du er under 18 år, skal du også vedlægge

Hent erklæringer:

Hent erklæring og information (Skal underskrives og vedlægges hvis du ikke underskriver ansøgningen med MitID)

Afsæt gerne

30-40 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og dit uddannelsessted skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og dit uddannelsessted adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem skemaer i online eller print-selv versioner.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide' og gennemgået alle de foregående trin på denne fane, før du går i gang.

Du skal udfylde alle punkter i ansøgningsskemaet. Du skal blandt andet oplyse om tidligere uddannelse(r) og erhvervserfaring under punktet om dine kvalifikationer. Vejledningen i ansøgningsskemaet viser dig, hvilken dokumentation der skal vedlægges til de enkelte punkter.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du vælge ST1 online.

I ST1 online skal dit uddannelsessted udfylde den første af skemaets to dele. Når uddannelsesstedet er færdig med sin del, får uddannelsesstedet et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som uddannelsesstedet skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte dokumentet ’Erklæringer og information’ til ansøgningen. Det er også tilgængeligt i selve skemaet. 

 

Benyt online skemaet ST1

 

Print-selv ansøgning

I print-selv skemaet ST1 skal dit uddannelsessted udfylde del 2 af skemaet. Når uddannelsesstedet er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs hvordan på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema ST1 i Word-format

Hent print selv skema ST1 i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum eller
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når du har fået optaget biometri.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning i udlandet, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum, eller 
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig