Til forsiden

Sagsbehandlingstider

Langt de fleste visumansøgninger imødekommes, og visummet udstedes af den danske repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i udlandet. Afgørelsen kan som regel træffes inden for få dage – visse sager tager dog 10-12 dage.

Der skal som udgangspunkt træffes afgørelse i en visumsag inden for 15 dage. Dog vil der være nogle sager, der kræver nærmere undersøgelser, og sager, som vil tage længere tid, fordi ansøgningen er indgivet via et andet lands repræsentation i udlandet. I de tilfælde må sagsbehandlingstiden være op til 30 dage. I nogle tilfælde vil der være behov for yderligere dokumentation til sagen. I sådanne sager kan sagsbehandlingstiden være op til 60 dage.

Sagsbehandlingstiden tæller fra dét tidspunkt, hvor en antagelig ansøgning er indleveret til en repræsentation. 'Antagelig' vil sige, at ambassaden har konstateret, at Schengen-betingelserne for at indgive ansøgningen er opfyldt.

Statsborgere i visse lande eller kategorier af visse statsborgere skal i forudgående konsultation hos ét eller flere Schengenlande, inden der kan udstedes visum. I disse sager vil der normalt gå mindst 10-12 dage, før der kan træffes afgørelse i visumsagen.

Se listen over disse nationaliteter og personkategorier i bilag 16 til Visumhåndbogen.

Bilag 16, engelsk version.

De danske udlændingemyndigheder har indført en særlig invitationsblanket, som værten anbefales at udfylde. Hvis værten har en digital signatur eller et NemID, kan værten udfylde invitationsblanketten online og sende blanketten automatisk til den danske repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), hvor ansøger skal indgive sin ansøgning. Efter udfyldning af blanketten vil værten få et invitations-id, som skal gives videre til ansøger, og som ansøger skal bruge ved indgivelse af ansøgningen. Fordelen ved at bruge online-formularen er, udover at invitationsblanketten straks er modtaget på den danske repræsentation, at værten efterfølgende online kan følge status for invitationen på Min Side.

Hvis ansøger skal søge om sit visum på en udenlandsk repræsentation (fx en norsk eller svensk ambassade), som repræsenterer Danmark, kan online-formularen udfyldes, hentes i en pdf-version på Min Side, underskrives i hånden og efterfølgende sendes til ansøger. De udenlandske repræsentationer kan ikke se invitationen i deres sagsbehandlingssystem, da de ikke har adgang til de danske myndigheders systemer. 

Hvis værten ikke har et digital signatur eller et NemID, findes invitationsblanketten også i en print-version, som værten kan udfylde i hånden eller på computeren og selv sende til ansøger.

Se oversigt over invitationsblanketter.

Hvis den udfyldte invitationsblanket eller invitations-id'et indleveres af ansøger sammen med visumansøgningen og anden relevant dokumentation, vil det i de fleste tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden betydeligt.  Det vil nemlig som oftest betyde, at sagen er fuldt oplyst allerede på ansøgningstidspunktet, så der som udgangspunkt ikke er behov for at indhente yderligere oplysninger fra værten i Danmark.  

Hvis invitationen ikke indleveres fra begyndelsen, må man derimod regne med en længere sagsbehandlingstid, idet oplysningerne i så fald må indhentes af Udlændingestyrelsen fra værten i Danmark.

Der kan være ventetid på at få en aftale om at indgive ansøgning. Ansøger anbefales derfor i god tid inden rejsen til Danmark at kontakte den repræsentation, hvor han/hun vil indgive sin ansøgning, for at bestille tid til indgivelse af visumansøgningen.

Hvis en dansk repræsentation ikke kan udstede et visum til en ansøger, kan repræsentationen give afslag på visum. Repræsentationen kan også sende ansøgningen til Udlændingestyrelsen, som så behandler den. Det kan blandt andet være i tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen har bedre mulighed for at undersøge sagen. Fremsendelsen sker via Udlændingestyrelsens elektroniske sagsbehandlingssystem.

I visse tilfælde skal de danske repræsentationer forelægge sagen for Udlændingestyrelsen. Læs mere om hvilke sager, der skal forelægges i § 28 i visumbekendtgørelsen.

Hvis ansøger indgiver sin ansøgning i et land, hvor visumansøgninger til Danmark behandles af et andet Schengenland, som Danmark har en repræsentationsaftale med, og hvis repræsentationen ikke kan udstede et visum eller give afslag på visum, bliver ansøgningen sendt til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen. I nogle tilfælde sker fremsendelsen med diplomatpost eller lignende, da de andre Schengen-lande ikke har adgang til Danmarks elektroniske sagsbehandlingssystem. Denne procedure tager så længere tid end den elektroniske fremsendelse.

Sagsbehandlingstiden i de sager, der sendes til Udlændingestyrelsen afhænger af, hvilke sagsskridt Udlændingestyrelsen finder nødvendige i den enkelte sag.

Det kan fx være nødvendigt at indhente dokumentation for ansøgerens relation til værten i Danmark eller dokumentation for tidligere ophold i Schengenområdet.

Sagsbehandlingstiderne må dog ikke overskrides. Det medfører, at hvis ansøger, den herboende vært eller tredjepart ikke ved fristens udløb har fået afgivet de nødvendige oplysninger til sagens behandling, vil sagen blive afgjort på de foreliggende utilstrækkelige oplysninger. Hvis der umiddelbart herefter kommer oplysninger om forhold, der var aktuelle og relevante på sagsbehandlingstidspunktet, men ikke nåede frem inden afgørelsen, kan sagen i mange tilfælde genoptages. I andre tilfælde må der søges på ny.  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forlængelse af visumophold er i øjeblikket ca. 2 uger.

Senest opdateret: 27-01-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen