Til forsiden

Ansøgning om visum

På denne side kan man læse mere om, hvordan man som vært og visumansøger kan søge om visum til Danmark.

Gode råd til værten

 • Udfyld en invitation. Der er flere forskellige måder at invitere på. Læs mere om de forskellige invitationer til visumbesøg
 • Vedlæg en kopi af billedsiden i dit pas og en kopi af din evt. opholdstilladelse.
 • Send invitationen (vedlagt kopi af pas og evt. opholdstilladelse) eller invitations-id'et til din gæst.

Bemærk - VIGTIGT:

 • Den elektroniske invitationsblanket kan kun bruges på danske repræsentationer.
 • Der skal ikke sendes en invitation til Udlændingestyrelsen.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer i udlandet

Se Udenrigsministeriets liste over, hvor man kan ansøge om visum og opholdstilladelse i Danmark (kun på engelsk)

Gode råd til ansøger

Ansøger skal medbringe følgende:

 • en invitation fra værten i Danmark, enten i papirform eller i form af et invitations-id, hvis invitationen er indtastet online
 • en rejsesygeforsikring, som gælder i hele Schengenområdet, og som dækker hele det forventede ophold. Mindstedækningen skal være på 30.000 €
 • et gyldigt pas eller andet rejsedokument

Se også på ambassadens hjemmeside, om der er særlige forhold, du skal være opmærksom på, og hvilken relevant dokumentation, der skal medbringes

Bemærk: Udlændingestyrelsen anbefaler, at ansøger ikke køber en flybillet, før der er givet tilladelse til visumophold. Der kan dog være indgået lokale aftaler mellem Schengenlandenes repræsentationer om, at ansøger skal have købt en flybillet. Man bør derfor se på ambassadens hjemmeside, hvilken dokumentation der kræves i forbindelse med visumansøgningens indgivelse.

Læs mere om betingelserne for at få visum  

Koster det noget at indgive en ansøgning?

Når man indgiver ansøgningen til en repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), typisk via et Visumansøgningscenter (VAC), skal man normalt betale et gebyr. Gebyret indeholder et servicegebyr til ansøgningscentret og et visumgebyr til repræsentationen. Den enkelte repræsentation kan også stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen. Udlændingestyrelsen anbefaler, at man besøger den relevante repræsentations hjemmeside og undersøger dette på forhånd. 

Indgivelse af ansøgning

Man kan indgive sin ansøgning om visum via en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i udlandet ved at benytte nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgning om visum

> Ansøgning om Schengen-visa (obligatorisk)
> Invitationsblanketter (valgfri)

Man kan også få udleveret ansøgningsskema i papirform på repræsentationen.

Man kan tidligst indgive ansøgning om visum 3 måneder før, man ønsker at indrejse. Hvis man allerede har et visum, som er gyldigt i mindst 180 dage og for flere indrejser, kan man søge tidligere. Læs mere om opholdets varighed.

Ansøgning skal som udgangspunkt indgives i det land, hvor ansøger har sin lovlige bopæl. Ansøgning kan dog indgives i et andet land, hvor ansøger har lovligt ophold, hvis ansøger kan begrunde, hvorfor ansøgningen ikke indgives i bopælslandet.

Ansøger skal møde personligt op og indgive ansøgning om visum. Ansøger skal afgive fingeraftryk ved indgivelsen af ansøgningen. Ansøger kan også blive indkaldt til et interview efter indgivelse af ansøgningen.

Hvad skal visumansøgningen indeholde?

 • Et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema.
 • Et pas eller andet gyldigt rejsedokument. Dokumentet skal være gyldigt i mindst 3 måneder ud over det planlagte visumophold, det skal være udstedt inden for de seneste 10 år, og det skal indeholde mindst 2 tomme sider.
 • Et pasfoto. Fotoet skal være 35 mm x 45 mm (hovedet mellem 30 og 36 mm fra hagespids til hårtop). Billedet skal være vellignende og taget lige forfra.
 • Fingeraftryk.
 • Betaling af visumgebyr (gebyret er som udgangspunkt 60 €) og et servicegebyr til ansøgningscentret.
 • Relevant dokumentation, dvs. dokumentation for rejsens formål, dokumentation for logi, dokumentation for tilstrækkelige midler til underhold og hjemrejse, samt information der giver mulighed for at vurdere, om ansøger har til hensigt at udrejse af Schengenområdet i overensstemmelse med dét visum, der søges om.
 • Bevis for rejsesygeforsikring. Forsikringen skal gælde for hele Schengenområdet og dække hele visumperioden. Mindstedækningen skal være på 30.000 €.

Hvis en ansøgning er mangelfuld, vil repræsentationerne i visse tilfælde afvise at tage sagen under behandling. Dette gælder i følgende situationer:

 • Hvis der ikke indleveres et Schengenansøgningsskema
 • Hvis der ikke indleveres et gyldigt rejsedokument
 • Hvis der ikke indleveres et pasfoto
 • Hvis der ikke afgives fingeraftryk 
 • Hvis der ikke betales visumgebyr

Hvis ansøgningen har andre fejl eller mangler, vil sagen blive taget under behandling, og ansøger (eller værten i Danmark) vil blive bedt om at skaffe den nødvendige dokumentation. Sagen vil så blive påbegyndt, men der må påregnes længere sagsbehandlingstid på grund af manglerne ved ansøgningen.

Bemærk: Invitationsblanketterne indeholder en nærmere vejledning om hvilke oplysninger og hvilken dokumentation, der skal indleveres (afhængigt af visumbesøgets art). Hvis man anvender disse blanketter og vedlægger den dokumentation, der nævnes i den tilhørende vejledning, vil kravene til dokumentation derfor normalt være opfyldt – hvilket vil forkorte sagsbehandlingstiden.  

Repræsentationsaftaler

I nogle lande har Danmark ikke en repræsentation, der kan behandle visumsager. I de lande har Danmark som regel indgået en aftale med et andet Schengenlands repræsentation, som så behandler visumansøgninger for Danmark.
 
Læs mere om repræsentationsaftaler.

Ophold i flere Schengenlande

Hvis man ønsker at besøge flere Schengenlande, skal ansøgningen indgives på det lands repræsentation, hvor hoveddelen af opholdet skal finde sted, eller hvor hovedformålet med rejsen er.

Det betyder, at hvis hovedformålet med opholdet er i Danmark, eller hvis man ønsker at opholde sig længst tid i Danmark, skal ansøgningen indgives på den nærmeste danske repræsentation i udlandet.

Er hovedformålet med opholdet i et andet Schengenland, eller skal man opholde sig længst tid i et andet Schengenland, er det på dette lands repræsentation, ansøgningen skal indgives.

Hvis man skal opholde sig lige lang tid i flere lande, skal ansøgningen indgives på repræsentationen for det Schengenland, hvor rejsen starter.

Vær opmærksom på, at udlændinge, der har fået visse typer opholds- og tilbagerejsetilladelser i et andet Schengenland, ikke behøver visum for at kunne indrejse i Danmark. Læs mere om indrejse med opholdstilladelse fra andet Schengenland.

Varighed

Et visum til Schengenlandene kan højst gælde i 90 dage inden for en periode på 180 dage. Der tælles hele dage, ikke døgn. De 90 dage kan bruges i sammenhæng eller i flere ophold afhængigt af det antal indrejser ('entries'), der er givet.

Læs mere om opholdets varighed.

Hvor mange ansøgninger?

De danske myndigheder behandler i alt ca. 110.000 visumansøgninger om året.

Ca. 9 ud af 10 visumansøgninger behandles i dag inden for 15 dage på de danske repræsentationer rundt om i verden.

Når Udlændingestyrelsen behandler ansøgningen

Når Udlændingestyrelsen har modtaget en ansøgning om visum, sender Udlændingestyrelsen hurtigt en invitationsblanket (VU1 eller VU2) til den vært, ansøgeren har oplyst at skulle besøge. Medmindre ansøgeren allerede har indleveret en invitationsblanket eller et invitations-id på ambassaden. Udlændingestyrelsen sender invitationsblanketten til den adresse, ansøger har angivet på ansøgningsskemaet. Det er derfor vigtigt, at den danske adresse angives korrekt. Bemærk, at det kan forlænge sagsbehandlingstiden, hvis Udlændingestyrelsen skal sende en invitationsblanket.  

Når Udlændingestyrelsen sender en invitationsblanket, er der således ikke taget stilling til, om ansøger kan få et visum til Danmark.

I nogle sager vil der være behov for, at ansøger, værten eller begge parter kommer med yderligere oplysninger til sagen. Kommunikationen med ansøgeren vil ske ved, at Udlændingestyrelsen skriver til den repræsentation, hvor ansøgeren indgav sin ansøgning, og repræsentationen vil derefter kontakte ansøger.

Svaret på ansøgningen sendes til ambassaden/generalkonsulatet. Værten får normalt ikke særskilt besked. Hvis der er anvendt en online-invitationsblanket, og ansøgningen er indgivet på en dansk ambassade eller generalkonsulat, vil værten via Min Side kunne se status i visumsager, og fx se, om der er truffet en afgørelse i sagen.

Når de danske repræsentationer udsteder et visum, modtager man desuden et særligt bilag på engelsk, Annex 1, som vejleder om reglerne for karensperiode, rejsesygeforsikring samt om, at ansøger skal have nødvendige økonomiske midler ved indrejsen i Schengen.Senest opdateret: 26-08-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen