Til forsiden

Videregående uddannelser

Det er muligt at få opholdstilladelse for at studere ved en videregående uddannelse i Danmark.


Studerende 

Betingelser

For at få opholdstilladelse skal man dokumentere:

  • at man er optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution. Uddannelsen skal enten være godkendt af en statslig myndighed, eller der skal foreligge en gyldig udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om uddannelsens indhold
  • at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau
  • at man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet. Man skal dokumentere at have et beløb, der svarer til SU-stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. For 2017 er satsen 6.015 kr. pr. måned.

Hvis man er optaget på en videregående uddannelse, hvor man selv betaler studieafgift, kan man i stedet for dokumentation for forsørgelse vedlægge dokumentation for, at studieafgiften for 1. semester er betalt. Bemærk, at man ikke må modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark.

Se liste over de typer offentlig hjælp til forsørgelse, som udenlandske studerende ikke må modtage

Hvornår er en uddannelse videregående?

En uddannelse anses som udgangspunkt for videregående, når betingelsen for at blive optaget på den er, at man har gennemført en gymnasial uddannelse med følgende eksamener: studentereksamen (STX), HF, HHX, HTX el. lign. Hvis uddannelsen er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding (KOT) for optagelse på videregående uddannelser, vil den som udgangspunkt også blive anset for videregående uddannelse i relation til opholdstilladelsen.

Få overblik over uddannelsessystemet hos Undervisningsministeriet (nyt vindue)

Læs mere om videregående uddannelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (nyt vindue)

Optagelse som enkeltfagsstuderende eller lignende, eller optagelse som studerende på Åbent Universitet, anses normalt ikke for optagelse på en videregående uddannelse. Det samme gælder deltagelse i almen sprogundervisning på et sprogcenter, en kommunal sprogskole eller lignende.

Adgangsgivende kurser

Det er muligt at få opholdstilladelse til at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse. Betingelserne er:

  • at Undervisningsministeriet har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge den videregående uddannelse
  • at man er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til
  • at adgangskurset højst varer 1 år

Varighed

Hvor længe, opholdstilladelsen vil blive givet for, afhænger af, om man skal gennemføre en hel videregående uddannelse i Danmark, eller om man alene skal gennemføre en del af uddannelsen som gæstestuderende.

Hvis man skal gennemføre en hel uddannelse, vil man kunne få en opholdstilladelse for den periode, uddannelsen er normeret til.

Hvis man kun skal gennemføre en del af uddannelsen, vil man kunne få opholdstilladelse for højst den normerede længde af den del af uddannelsen, som man skal følge.

Hvis man er optaget på et adgangsgivende kursus, vil man kunne få opholdstilladelse for højst varigheden af kurset.

Det er en forudsætning for opholdstilladelsen, at man er studieaktiv. Er man ikke det, vil opholdstilladelsen kunne inddrages. Uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at underrette Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis en udenlandsk studerende ikke længere er studieaktiv.

Jobsøgningsophold for studerende, der afslutter en videregående uddannelse i Danmark

Hvis man får opholdstilladelse for at deltage i og afslutte en videregående uddannelse i Danmark, får man samtidig opholdstilladelse i 6 måneder ekstra efter afslutningen af studiet. Ordningen skal give én mulighed for at søge arbejde i Danmark efter afsluttet studie.

Hvis man afslutter en videregående uddannelse uden på forhånd at have fået de ekstra 6 måneders opholdstilladelse, kan man få forlænget sin opholdstilladelse med 6 ekstra måneder efter afslutningen af studiet for at søge arbejde i Danmark. Det får man ved at indgive en ansøgning om forlængelse.

Opholdstilladelsen til 6 måneders jobsøgning giver samme ret til at arbejde, som den begrænsede arbejdstilladelse, man fik sammen med sin opholdstilladelse som studerende, hvor man havde ret til at arbejde 20 timer om ugen (15 timer om ugen, hvis man har fået opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid juni, juli og august.

Bemærk, retten til at arbejde gælder ikke for personer, som har fået et jobsøgningsophold på baggrund af en erhvervstilladelse.

Jobsøgningsopholdet giver mulighed for at finde et arbejde i Danmark efter afsluttet studie. Når man får et jobtilbud, skal man indgive ansøgning om arbejdstilladelse.

Læs mere om arbejdstilladelser

Familiemedlemmer

Hvis man har fået opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse, kan man medbringe visse familiemedlemmer.

Læs mere om opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Arbejde

Som studerende på en videregående uddannelse eller på et adgangsgivende kursus, som er godkendt af Undervisningsministeriet, har man lov til at arbejde 20 timer ugentligt (15 timer om ugen, hvis man har fået opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid i månederne juni, juli og august. Det samme gælder i jobsøgningsperioden efter afsluttet studie. Det vil fremgå af ens opholdskort, om man har ret til at arbejde.

Hvis man arbejder ulovligt, fx arbejder mere end det antal timer, man har lov til, kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration inddrage eller nægte at forlænge ens opholdstilladelse. Det gælder, selv om man i øvrigt opfylder betingelserne for sin opholdstilladelse, fx at man er studieaktiv.

Afhængigt af omfanget af overtrædelsen kan styrelsen umiddelbart inddrage opholdstilladelsen eller meddele et varsel. Varslet vil være gældende i 2 år fra afgørelsestidspunktet. En overtrædelse af arbejdstilladelsen i en varslingsperiode vil kunne medføre inddragelse.

Inddragelse på grund af ulovligt arbejde kan ske, uanset hvornår studieopholdstilladelsen er givet. Det afgørende er, om man ved domstolene er idømt en bødestraf, er blevet tildelt en advarsel af en dommer (indenretlig advarsel), har vedtaget en bøde eller over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration har erkendt at have arbejdet ulovligt.

Hvis man som udlænding arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man også udvisning, og både udlænding og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

Praktik i forbindelse med en videregående uddannelse i Danmark

Har man opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse, hvori der indgår et praktikforløb, som giver ECTS point og indebærer, at man skal arbejde fuldtid, skal man ansøge om en fuldtidsarbejdstilladelse til den periode, hvor man er i praktik.
 
Praktikopholdet skal være en del af uddannelsesforløbet, og praktikstedet skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen.
 
Ansøgningen skal kun indgives, hvis man ikke har fået fuldtidsarbejdstilladelse til praktik i forbindelse med sin opholdstilladelse som studerende.

Man må ikke begynde at arbejde fuldtid under praktikopholdet, før man har fået tilladelse dertil.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholdstilladelse som studerende og om, hvordan man ansøger om arbejdstilladelse til fuldtidsarbejde under praktikopholdSenest opdateret: 26-04-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration