Til forsiden

Lovgivning

Lovgivningen på udlændingeområdet er tilgængelig på Retsinformations hjemmeside. Der finder du bl.a.:

Love

 • Udlændingeloven
  Loven omfatter blandt andet regler om udlændinges indrejse og ophold i Danmark, visum, asyl, familiesammenføring, permanent opholdstilladelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser, udvisning og afvisning af udlændinge samt indkvartering og underhold af asylansøgere.
   
 • Integrationsloven 
  Loven omfatter blandt andet regler om boligplacering af flygtninge, integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og introduktionsforløb for indvandrere.
   
 • Repatrieringsloven
  Loven omfatter blandt andet regler om rådgivning af udlændinge om repatriering, udbetaling af hjælp til repatriering og udbetaling af reintegrationsbistand.

Bekendtgørelser

 • Udlændingebekendtgørelsen
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om anvendelse af udenlandske pas som rejselegitimation, udstedelse af rejsedokument for flygtninge og fremmedpas til udlændinge, indrejse- og udrejsekontrol, udstedelse af ophold- og arbejdstilladelser samt fritagelse for krav om ophold- og arbejdstilladelse.

 • Visumbekendtgørelsen
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet regler detaljerede regler om visumpligt og visumfritagelse, indgivelse af visumansøgning, meddelelse af visum og visummets gyldighed, forlængelse af et meddelt visum, annullering og inddragelse af et meddelt visum samt opkrævning af gebyr forbehandling af en visumansøgning.

 • Bekendtgørelse om ændring af visumbekendtgørelsen
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet regler om ændret klageadgang for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i første instans og indførelse af en klagefrist for sådanne afgørelser. Bekendtgørelsen indeholder desuden en ændret oversigt over de 5 hovedgrupper af visumpligtige lande (bilag 1). Bekendtgørelsen finder anvendelse for ansøgninger om visum indgivet fra og med den 1. marts 2017.
   
 • EU-opholdsbekendtgørelsen
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om EU-statsborgeres ret til ophold som arbejdstagere, udstationerede, studerende, pensionerede og personer med tilstrækkelige midler, familiemedlemmers ret til ophold, udstedelse af registreringsbevis og opholdskort samt ophør af opholdsret og inddragelse af registreringsbevis og opholdskort.
   
 • Bekendtgørelse om boligkrav
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om boligkravet, som skal opfyldes af den herboende ægtefælle, og bopælskommunens udtalelse om den herboende ægtefælles boligforhold.
   
 • Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om den økonomiske sikkerhed, der skal stilles af den herboende ægtefælle, sikkerhedsstillelsens art og indhold, oprettelse af sikkerhedsstillelsen, inddrivelse af udbetalt hjælp samt nedsættelse og ophør af sikkerhedsstillelsen.
   
 • Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende
   
 • Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. 
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse og udenlandske religiøse forkyndere.
   
 • Bekendtgørelse om indvandringsprøven
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om indvandringsprøven, som skal bestås af udenlandske religiøse forkyndere, prøvens form og indhold, betaling af gebyr for at tage prøven, frist for at bestå prøven samt bedømmelse af prøven.
   
 • Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
  Bekendtgørelsen indeholder blandt andet detaljerede regler om danskprøve på A1- og A2-niveau, som skal bestås af familiesammenførte udlændinge, prøvernes form og indhold, betaling af gebyr for at tage prøverne, frist for at bestå prøverne samt bedømmelse af prøverne.

Cirkulærer mv.

 • Adoptionscirkulæret
  Cirkulæret indeholder blandt andet detaljerede regler om Statsforvaltningens behandling af sager om meddelelse af opholdstilladelse til adoptivbørn, hvor adoptanten er godkendt af et adoptionssamråd eller af Adoptionsnævnet.

 • EU/EØS-cirkulæret
  Cirkulæret indeholder blandt andet detaljerede regler om Statsforvaltningens anvendelse af ansøgningsskema, opholdsbevis, registreringsbevis og stempler i forbindelse med behandling af sager om udstedelse af bevis for ophold til EU/EØS-statsborgere og deres familiemedlemmer.

 • Vejledende retningslinjer for honorering af tolke
  Cirkulæreskrivelsen indeholder vejledende retningslinjer for honorering af translatører, statsprøvede tolke og øvrige tolke inden for Justitsministeriets område, samt retningslinjer for ydelse af vederlag i forbindelse med transport og ydelse af tillæg i forbindelse med særlig arbejdstid.

 • Oversigt over rejsedokumenter, visumforhold og grænseovergange
  Oversigten indeholder  bl.a. en oversigt over hvilke udlændinge, som er fritaget for krav om pas og visum, samt en oversigt over godkendte grænseovergangssteder. Oversigten træder i stedet for Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold

Regulering vedr. Grønland og FærøerneSenest opdateret: 09-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen