Når du har indgivet din ansøgning online, til SIRIs borgercenter i København, til en dansk repræsentation i udlandet eller på anden måde, vil SIRI modtage den og begynde at behandle ansøgningen.

Her følger nogle oplysninger, som du kan have brug for, mens du venter på svar:

Har du indgivet din ansøgning personligt på en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i udlandet eller i en af SIRIs afdelinger, blev din biometri (fingeraftryk, foto og underskrift) optaget samtidigt med, at du indgav din ansøgning. 

Har du i stedet sendt ansøgningen direkte til SIRI eller indgivet den online, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, du indgav din ansøgning.

Har en fuldmagtshaver indgivet ansøgningen for dig, skal du på samme måde have optaget biometri senest 14 dage efter, at din ansøgning er indgivet.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller en aftale med at ansøgningscenter. I disse tilfælde kan du blive henvist til en norsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret 2 pasfotos. Hvis du har ansøgt online, skal du indlevere 2 pasfotos til den norske repræsentation senest 14 dage efter, du har indgivet ansøgningen. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Se hvor du kan få optaget biometri på repræsentationer og ansøgningscentre på Udenrigsministeriets hjemmeside

Læs mere om biometri her

Hvis du ikke får optaget biometri inden 14 dage, kan din ansøgning blive afvist. Det betyder, at SIRI slet ikke behandler ansøgningen.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på den danske repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os via vores kontaktformular om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du finder kontaktformularen her

SIRI har på de fleste sagsområder fastsat servicemål for, hvor lang tid, det tager at behandle en ansøgning.

Det er vores mål at give dig svar på din ansøgning i løbet af 1 måned.

Læs mere om servicemål og sagsbehandlingstider her.

Hvis SIRI er nødt til at bede dig om flere oplysninger, vil vi træffe afgørelse snarest muligt efter, at vi har modtaget alle de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan afgøre din sag.

Hvis din sag bliver sendt i høring ved fx de regionale arbejdsmarkedsråd, vil servicemålet være 3 måneder. Du vil blive orienteret, hvis dette gælder din sag.

Mange ønsker at få en særlig hurtig behandling af deres ansøgning.

SIRI behandler som udgangspunkt ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem. Det er derfor ikke muligt at komme foran i køen.

Du vil få besked, hvis der mangler oplysninger i din sag eller når din ansøgning er færdigbehandlet.

Ja det kan den. Din familie kan ansøge samtidigt med dig, eller efter du har indgivet din ansøgning.

Dine familiemedlemmer kan dog tidligst få svar samtidigt med dig.

Hvis du allerede er i Danmark og har MitID, kan du følge din egen og din evt. families sager på Min side.

Du finder Min side her (åbner i et nyt vindue)

Hvis du er i hjemlandet eller ikke har MitID, kan du ringe til SIRI.

Du finder oplysninger om telefonnumre og åbningstider her

Hvis du ikke har indgivet online, kan der gå noget tid fra du indgiver ansøgningen, til den fremgår af vores system.

Vores telefoniske vejledning er et supplement til den vejledning du finder her på nyidanmark. Læs om, hvad du kan forvente, når du ringer til os her

Hvis du er udenfor Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du som udgangspunkt have fået tilladelsen, før du rejser ind i landet.

Hvis du ønsker at indrejse før SIRI har færdigbehandlet ansøgningen, kan du kun gøre det, hvis du:

 • er statsborger i et land, der giver dig mulighed for visumfri indrejse i Danmark,
 • er fra et visumpligtigt land, men du har allerede et gyldigt visum til Danmark eller et andet Schengenland, eller
 • har opholdstilladelse i et af de andre Schengenlande.

Du skal under alle omstændigheder overholde de gældende regler for visum eller visumfrihed. Er du fx indrejst visumfrit eller med et visum, og udløber perioden, hvor du kan opholde dig lovligt i Danmark før SIRI træffer afgørelse i din sag, skal du rejse ud og afvente afgørelsen i udlandet.

Du kan læse mere om visum og visumfrihed her.

Har du indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, vil du som regel ikke kunne få et visum i den periode, vi behandler din ansøgning.

Hvis du behøver et visum for at rejse til Danmark, skal du vente med at indrejse til du har fået din tilladelse. Du vil få et indrejsevisum sammen med din tilladelse.

Uanset hvor du opholder dig, efter du har indgivet din ansøgning, er det vigtigt, at SIRI har de korrekte oplysninger om din adresse og telefonnr., så vi altid kan kontakte dig vedrørende din ansøgning.

Hvis det er første gang, du ansøger om en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på grundlag af arbejde, må du som udgangspunkt ikke arbejde, før du har fået din tilladelse. Heller ikke selv om du lovligt kan indrejse, før du får tilladelsen.

Fast-track ordning

Hvis du har ansøgt efter fast-track ordningen, har du dog mulighed for at få en foreløbig tilladelse til at begynde at arbejde.

Kandidatdimittender

Hvis du har en opholds- og arbejdstilladelse som studerende, og du har afsluttet en kandidatuddannelse i Danmark, har du også ret til at begynde at arbejde, så snart du har ansøgt om en ny opholds- og arbejdstilladelse hos SIRI under en af de følgende ordninger:

 • Positivlisten for personer med en videregående uddannelse

 • Positivlisten for faglærte

 • Beløbsordningen

 • Forskerordningen 

 • Særlige individuelle kvalifikationer

 • Ansatte på boreplatforme mv.

 • Fodermestre og driftsledere

 • Fast-track ordningen

Jobskiftereglen

Hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af:

 • Arbejde
 • Autorisationsordningen
 • Jobsøgningsophold
 • Ansættelse som ph.d.

og du har fået tilbudt et nyt job, må du også begynde at arbejde, så snart du har ansøgt om en ny opholds- og arbejdstilladelse hos SIRI under en af de almindelige erhvervsordninger.

Se, hvilke ordninger der er omfattet af jobskiftereglen

Det er en betingelse, at du indgiver din nye ansøgning, mens din nuværende tilladelse stadig er gyldig.

Greencard

Hvis du har et greencard, må du begynde at arbejde i et nyt job, så længe din oprindelige tilladelse fortsat er gyldig. 

Hvis den er udløbet, og du har indgivet en ny ansøgning på et andet grundlag, må du ikke begynde på det nye arbejde, før du har fået den nye tilladelse. 

Arbejdsmarkedstilknytning og praktikanter

Hvis du har en tilladelse i Danmark på baggrund af: 

 • Arbejdsmarkedstilknytning

 • eller som praktikant 

må du ikke begynde på det nye arbejde, før du har fået din nye tilladelse.

 Det er meget vigtigt, at du havde lovligt ophold i Danmark, da du indgav din ansøgning.

Hvis ansøgningen er indgivet under lovligt ophold, må du blive i Danmark og vente på svar på din ansøgning, også selvom dit visum eller din periode som visumfri udløber, mens du venter. Det må du, fordi du får ret til det, som kaldes processuelt ophold.

Hvis du udrejser efter at have ansøgt i Danmark, vil indgivelsen i Danmark ikke give dig ret til at indrejse igen inden afgørelsen. Hvis du ikke har andet grundlag for indrejse (fx visum eller visumfrihed), skal du vente på vores svar i udlandet.

Hvis du har nye oplysninger til din sag, kan du sende disse til SIRI enten via vores kontaktformular eller med almindelig post.

Du kan finde SIRIs kontaktinformationer her

Hvis du fx får fornyet dit pas under vores sagsbehandling, skal du indsende en kopi af alle sider af det nye pas, inklusive forsiden

Hvis du flytter fra den adresse, som du har angivet i din ansøgning, skal du informere SIRI om dette hurtigst muligt. Vi skal kunne kontakte dig, når vi har truffet afgørelse, eller hvis vi mangler oplysninger i din sag.

Hvis vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Hvis du er i Danmark, vil vi sende dig et brev med almindelig post eller, hvis du er tilmeldt CPR, til din e-boks. I nogle tilfælde kan vi også ringe til dig.

Hvis du er i udlandet vil vi skrive til dig via den danske repræsentation, hvor du har indgivet din ansøgning, eller som er tættest på dit opholdssted.

Hvis vi skriver til dig, skal vi benytte sikker post.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI