Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
2.115 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan søge om forlængelse af din tilladelse som studerende på en videregående uddannelse, hvis du er forsinket med dit studie, eller hvis du har fået kortere tilladelse på grund af udløbsdatoen i dit pas.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte studiet, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse. Du må også fortsætte med at arbejde.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 4 måneder før din tilladelse til at studere udløber (typisk 30. juni eller 31. januar).

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Det er et krav, at du stadig er optaget på den uddannelse, som er grundlaget for din opholdstilladelse.

Det er et krav, at du aktivt deltager i undervisningsforløbet.

Uddannelsesstedet skal vurdere, om du stadig er aktiv studerende på din uddannelse.

Hvis du ikke er aktiv studerende, skal uddannelsesstedet indberette det til SIRI.

Du må højst være forsinket med dine studier i 1 år ud over den normerede studietid for din uddannelse.

Hvis din opholdstilladelse er givet for en kortere periode end et år, er det er krav, at du har penge nok til at forsørge dig selv under den resterende periode af det første år af dit studieophold i Danmark.

Du har penge nok, hvis du har et beløb svarende til 6.589 kr. om måneden (2023-niveau) for hver måned, du skal studere ud over den normerede studietid, dog maksimalt 12 måneder.

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv og dine evt. familiemedlemmer, kan fx være en udskrift fra bankkonto.

Du kan se mere om selvforsørgelseskravet her.

Hvis du skal betale for dit studie, og du har betalt studieafgift for 1. semester, anses det som dokumentation for, at du har penge nok. I det tilfælde behøver du ikke vedlægge anden dokumentation.

Du må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse. Har du modtaget offentlig hjælp til forsørgelse kan det betyde at din opholdstilladelse ikke kan forlænges.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse – og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig og studere i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

I tillæg til din opholdstilladelse som studerende får du en begrænset arbejdstilladelse.

Du må arbejde:

 • op til 20 timer om ugen i perioden fra september til og med maj, og
 • fuld tid i juni, juli og august.

Hvis du får et jobsøgningsophold efter afsluttet uddannelse, er den begrænsede arbejdstilladelse også gyldig under dette jobsøgningsophold.

Arbejder du flere timer end du må, bliver det betragtet som ulovligt arbejde. 

Ulovligt arbejde kan medføre et varsel, en bøde eller inddragelse af din opholdstilladelse som studerende.

Du kan læse mere om varsel om ulovligt arbejde her.

Hvis du får en opholdstilladelse til at studere på en uddannelse, som indeholder obligatorisk praktik og uddannelsesinstitutionen i ansøgningsskemaet har oplyst at du skal gennemgå obligatorisk praktik, får du samtidigt en tilladelse til at arbejde fuld tid i praktikperioden. 

Hvis du ikke har fået tilladelse til at arbejde fuld tid i forbindelse med praktik kan du ansøge om det her

Et praktikophold skal være relevant for din uddannelse (fx give ECTS point), og praktikstedet skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen.

Du må ikke begynde at arbejde fuld tid under praktikopholdet, før du har fået tilladelse til det.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ikke bliver færdig med uddannelsen inden for den normerede tid, kan din opholdstilladelse forlænges i op til 1 år ud over den normerede studietid.

Hvis du har afholdt barsel under studiet, regnes forældreorloven (op til et år) ikke med i den periode du maksimalt må være forsinket med.

Hvis du skifter studie, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af den nye uddannelse. Du må gerne begynde det nye studie mens du venter på vores afgørelse. Du må dog ikke arbejde, før du får ny tilladelse til det.

Hvis du gennemfører og afslutter en videregående uddannelse i Danmark, kan du enten få 6 måneders eller 3 års opholdstilladelse til at søge arbejde i Danmark.

Hvis du får tilladelse til en fuld uddannelse, vil du som regel få tilladelse til de 6 måneders eller 3 års jobsøgningsophold sammen med din opholdstilladelse.

Opholdstilladelsen til jobsøgning giver dig den samme ret til at arbejde, som du havde under dit studieophold: 20 timer om ugen (evt. 15 timer om ugen, hvis du har fået din opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid i juni, juli og august.

Jobsøgningsopholdet giver dig mulighed for at finde et arbejde i Danmark, når du er færdig med dit studie. Hvis du får et jobtilbud under jobsøgningsopholdet, skal du indgive en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. 

Hvis du har fået tilladelse til 3 års jobsøgningsophold, kan du også søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning, når du har afsluttet din uddannelse.

Læs mere om arbejdstilladelsen her

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 4 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få forlænget deres opholdstilladelser?

En forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af studier i Danmark giver også din familie mulighed for at forlænge deres opholdstilladelser.

Forlængelsen vil være for samme periode, som du har fået forlænget din opholdstilladelse med.

Læs mere om forlængelse af tilladelse til medfølgende familie her.

Hvis du ikke allerede har din familie i Danmark, kan vi informere om, at der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om første tilladelse til medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på studier behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du skal fortsat være optaget på en uddannelse eller et kursus i Danmark for at kunne ansøge.

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan gøres på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, ST3. Dette skema findes kun i en digital (online) version.

Dit studiested skal først udfylde den ene af skemaets to dele. Når studiestedet er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del. 

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller dit studiested. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Videregående uddannelse forlængelse

Gebyr:

2.115 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer udfylder

Du og dit uddannelsessted skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema, ST3 online.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Uddannelsesstedet skal udfylde den første af skemaets to dele. Når uddannelsesstedet er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I både del 1 og del 2 af ST3 oplyser vi, at en kvittering vil blive sendt pr. e-mail, hvis der indtastes en e-mail-adresse. Hvis ansøgningen signeres med MitID kan vi dog af tekniske årsager ikke sende en kvittering pr. e-mail. Dette gælder for både del 1 og del 2 af skemaet. Det er derfor vigtigt at både din uddannelsesinstitution og du gemmer en kopi af den skærmkvittering, som vises på sidste side af henholdsvis skemaets del 1 og del 2 efter signering og indsendelse.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Benyt online skemaet ST3 - Husk at gemme skærmkvitteringen

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig