Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
10 måneder

Gebyr (arbejde eller studier) er
7.475 kr.

Gebyr (øvrige) er
5.545 kr.

Hvem kan få permanent opholdstilladelse?

Du har mulighed for at få permanent opholdstilladelse i Danmark, når du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark i mindst 8 år. I visse tilfælde mindst 4 år.

Du skal opfylde en række betingelser.

Der gælder lempeligere betingelser for permanent ophold, hvis du er:

Hvad er betingelserne?

For at få permanent opholdstilladelse skal du, som er ansøger, opfylde en række grundlæggende betingelser og 2 ud af 4 supplerende betingelser. Hvis du opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil du kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år i stedet for 8 år.

Grundlæggende betingelser

Du skal opfylde alle grundlæggende betingelser for at få permanent opholdstilladelse.

Du skal være over 18 år for at få permanent opholdstilladelse.

Du skal fortsat opfylde de løbende betingelser, der er stillet for din nuværende opholdstilladelse.

Du skal også være opmærksom på, at det er en forudsætning for at få permanent opholdstilladelse, at du har bopæl i Danmark, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i din sag.

Hvis du ansøger om permanent ophold som ægtefællesammenført, skal din ægtefælle/samlever i Danmark også stadig opfylde visse løbende betingelser for din opholdstilladelse, og udfylde en del af ansøgningen.

Du skal have boet lovligt i Danmark uafbrudt i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller § 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3 (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Det fremgår af din nuværende opholdstilladelse, hvilken lovbestemmelse (paragraf) den er givet efter.

I visse tilfælde kan du få permanent opholdstilladelse efter mindst 4 års uafbrudt lovligt ophold i Danmark.

Hvis du har opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, eller lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., opfylder du ikke opholdskravet, og dit ophold kan ikke indgå i beregningen af de 8 års ophold.

8 års lovligt ophold

Det er en grundlæggende betingelse for at få permanent ophold, at du har haft mindst 8 års uafbrudt lovligt ophold i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent ophold. 

4 års lovligt ophold

Hvis du udover de grundlæggende betingelser for permanent opholdstilladelse også opfylder alle 4 supplerende betingelser, kan du få permanent opholdstilladelse, hvis du har haft mindst 4 års uafbrudt lovligt ophold i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent ophold. 

Afbrydelse i lovligt ophold

Du skal være opmærksom på, at dit lovlige ophold kan blive vurderet som afbrudt, hvis du søger om enten en tidsbegrænset forlængelse eller permanent opholdstilladelse, efter at din nuværende opholdstilladelse er udløbet. For at undgå, at opholdsberegningen starter forfra, skal du indgive en ansøgning om opholdstilladelse, inden din opholdstilladelse udløber.

Hvis du indgiver en ansøgning om en opholdstilladelse efter udløb af din tidligere opholdstilladelse, kan du risikere, at beregningen af dit ophold i relation til reglerne om permanent opholdstilladelse starter forfra. Det er dit ansvar at søge i tide.

Et eller flere opholdsgrundlag

Du kan opfylde betingelsen om 8 års ophold, i visse tilfælde 4 års ophold, ved at have haft opholdstilladelse på det samme grundlag i hele perioden, fx som familiesammenført ægtefælle. 

Du kan også opfylde betingelsen ved at have haft flere opholdstilladelser på forskellige grundlag i perioden, fx først som au pair og efterfølgende som familiesammenført. 

Hvis du har haft opholdstilladelse på grundlag af flere ægteskaber eller samlivsforhold, opfylder du dog først opholdskravet, når du har haft mindst 8 års ophold, i visse tilfælde 4 års ophold, på baggrund af det seneste ægteskab/forhold. 

Hvis du bliver skilt og derefter bliver gift på ny (eller indgår i et nyt samlivsforhold), og du får en ny opholdstilladelse på baggrund af det nye ægteskab/samliv, starter beregningen af dit lovlige ophold forfra.

Læs mere om, hvordan de 8 års ophold, i visse tilfælde 4 års ophold, beregnes

Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

Hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Du er i en periode (karensperiode) også udelukket fra at få permanent opholdstilladelse, hvis du er sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre en ubetinget fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf.

Du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse, hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder. Du er også helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse, hvis du er sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre en ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder.

Oversigt over domme og deres konsekvenser for muligheden for permanent ophold:

 • Betinget frihedsstraf uden vilkår om samfundstjeneste medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom.
 • Betinget frihedsstraf med vilkår om samfundstjeneste medfører en karensperiode på 7 år og 6 måneder fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom. 
 • Ubetinget frihedsstraf på under 60 dage medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for løsladelse. 
 • Ubetinget frihedsstraf på under 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 medfører en karensperiode på 18 år fra tidspunktet fra løsladelse.
 • Ubetinget frihedsstraf på 60 dage eller mere, men under 6 måneder, medfører en karensperiode på 15 år fra tidspunktet for løsladelse. 
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 6 måneder medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette gælder uanset, hvilken type af kriminalitet du er dømt for.
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.) eller bestemmelserne i straffelovens §§ 210, 216, 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246 (visse forbrydelser i familieforhold, seksualforbrydelser og voldsforbrydelser) medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark.
 • Ubetinget fængselsstraf i mindst 60 dage for overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens §§ 215 (børnebortførelser), 215 a (genopdragelsesrejser), § 260, stk. 2 (tvangsægteskaber) og stk. 3 (tildækningstvang), eller § 260 a (religiøse vielser af mindreårige) medfører, at du er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette gælder for alle ansøgninger om permanent ophold, der er indgivet fra og med den 27. januar 2022.
 • Straf for ulovligt arbejde her i landet efter udlændingelovens § 59, når personen ikke har opholdstilladelse her i landet, medfører en karensperiode på 15 år, i gentagelsestilfælde 22 år og 6 måneder. Karensperioden regnes fra tidspunktet for prøveløsladelse, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet for prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde alt efter, hvilket af tidspunkterne der indebærer det seneste udløb af karenstiden.
 • Straf for ulovligt arbejde her i landet efter udlændingelovens § 59, når personen har opholdstilladelse her i landet, medfører i gentagelsestilfælde en karensperiode på 7 år. Karensperioden regnes fra tidspunktet for prøveløsladelse, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet for prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde alt efter, hvilket af tidspunkterne der indebærer det seneste udløb af karenstiden.
 • Dom til ungdomssanktion medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophør.
 • Dom til ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse, jf. straffelovens §§ 68 og 69, medfører en karensperiode på 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen. 
 • Dom til behandling, jf. straffelovens §§ 68 og 69, medfører en karensperiode på 9 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 12 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen.
 • Dom til anbringelse i hospital medfører en karensperiode på 12 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse, dog mindst 15 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen.  
 • Dom til forvaring medfører en karensperiode på 30 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophævelse.

Hvis du får afslag på din ansøgning om permanent opholdstilladelse, fordi du er/var sigtet eller tiltalt for visse lovovertrædelser, kan du anmode om, at behandlingen af ansøgningen genoptages, hvis der foreligger oplysninger om, at du kun forventes at blive idømt bødestraf uden for det tilfælde, der er nævnt i udlændingelovens § 11 b, eller når straffesagen er endeligt afsluttet.

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Gæld er forfalden, når tidspunktet, hvor det offentlige har krav på betaling af gælden eller dele af den, er overskredet.

Følgende typer gæld anses for at være gæld til det offentlige, som du ikke må have, hvis du ønsker at få permanent opholdstilladelse (listen er udtømmende):

 • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik (fx for meget udbetalt kontanthjælp).
 • Forskudsvist udbetalt børnebidrag.
 • Daginstitutionsbetaling. 
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. 
 • Tilbagebetaling af boligtilskudslån. 
 • Skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges dig til last.

Anden gæld, som fx studielån eller gæld til banker eller kreditforeninger, er ikke typer af gæld, som udelukker dig fra at få permanent opholdstilladelse.

Henstand med gælden

Hvis der er givet henstand med gælden, har du stadig mulighed for at få permanent opholdstilladelse. Det er dog en betingelse, at gælden ikke overstiger 132.180,25 kr. (2024-niveau). 

Henstand vil sige, at kreditor (det offentlige) giver skyldnere (dig) lov til at vente med at betale gælden til et senere tidspunkt end det oprindelige forfaldstidspunkt. Du kan fx få henstand med betaling af gæld til SKAT. 

I tvivlstilfælde vil kommunen, SKAT eller Udbetaling Danmark kunne oplyse, om der er givet henstand med gælden.

Afdragsordning

Du kan ikke få permanent opholdstilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige, uanset om der er aftalt en afdragsordning. 

En afdragsordning vil sige, at du efter aftale med det offentlige betaler af på gælden i rater, i stedet for at betale din gæld på én gang. Fx betaler du 500 kr. om måneden i 3 år. 

Hvis du når at tilbagebetale gælden

Hvis du har forfalden gæld til det offentlige, og du når at tilbagebetale hele din gæld, efter du har ansøgt, men inden Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal du indsende dokumentation for, at du ikke længere har gæld til det offentlige.

Du må ikke have modtaget visse typer af offentlig hjælp i de seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet, og indtil det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Det afgørende ved vurderingen af, om du har modtaget offentlig hjælp, er, om den ydelse du har fået, er udbetalt efter aktivloven (lov om aktiv socialpolitik) eller integrationsloven (lov om integration af udlændinge i Danmark).  Hvis du har fået en ydelse efter en af disse love, kan du normalt først få permanent opholdstilladelse, når der er gået 4 år fra modtagelse af den seneste ydelse. 

Eksempel: Hvis du har modtaget kontanthjælp frem til den 1. juli 2014, vil du først opfylde betingelsen om ikke at have modtaget offentlig hjælp den 1. juli 2018.

Der er dog visse ydelser, der ikke er til hinder for at du kan få permanent opholdstilladelse.

Læs mere om, hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan få permanent opholdstilladelse

Særligt om supplerende kontanthjælp

Hvis din ægtefælle/samlever i en periode har modtaget kontanthjælp, kan du have modtaget supplerende kontanthjælp i samme periode. Du skal altså være opmærksom på, hvorvidt din ægtefælle/samlever har modtaget kontanthjælp de seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet eller under sagens behandling. 

Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at du har modtaget supplerende kontanthjælp i samme periode. Det kan føre til, at du af den grund får afslag på permanent opholdstilladelse. Du kan kontakte din kommune, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har modtaget eller vil modtage supplerende kontanthjælp.

Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Erklæringen er indarbejdet i den digitale ansøgningsløsning og i ansøgningsskemaerne.

Du kan også finde opholds- og selvforsørgelseserklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Du skal være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Du opfylder betingelsen om fortsat at være i arbejde, hvis du på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse:

 • er lønmodtager i en uopsagt tidsubegrænset stilling,
 • på anden måde kan godtgøre, at du forventer fremover at være i arbejde, fx hvis du er lønmodtager i en tidsbegrænset stilling, hvor der fortsat resterer en vis del af ansættelsesperioden, eller
 • er selvstændig erhvervsdrivende. 

Eksempel: Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, som er ved at udløbe, kan du godtgøre, at du fortsat vil være i arbejde ved fx at vedlægge en ny ansættelseskontrakt eller en udtalelse fra din arbejdsgiver om, at ansættelsen forventes forlænget. 

Det er ikke en betingelse, at dit aktuelle arbejde er et fuldtidsarbejde, hvis den grundlæggende betingelse om arbejde i øvrigt er opfyldt. Du skal dog arbejde mindst 15 timer om ugen.

Læs mere om den grundlæggende betingelse om arbejde

Du opfylder ikke betingelsen om fortsat at være i arbejde, hvis du på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse:

 • er ansat i et job med løntilskud,
 • er i ulønnet beskæftigelse,
 • er under uddannelse, herunder også i praktik eller andet arbejde som er en del af en uddannelse, 
 • arbejder som vikar i et vikarbureau
 • arbejder under 15 timer om ugen,
 • arbejder i en virksomhed, som er under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, eller
 • er selvstændig erhvervsdrivende under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.

Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af din opholdstilladelse.

Denne betingelse gælder, hvis du har indgivet din førstegangsansøgning om opholdstilladelse den 1. januar 2018 eller senere.

Du kan fx anses for aktivt at have modarbejdet afklaringen af din identitet, hvis du har fremlagt forfalskede identifikationsdokumenter, herunder pas eller personattest (fødselsattest), eller har fremlagt en anden persons identifikationsdokument.

Det kan også være tilfældet, hvis du har forklaret usandt om dit navn, din fødselsdato, dit fødselsland eller dit statsborgerskabsforhold, og disse forhold senere i sagens forløb bliver afklaret af enten dig selv eller udlændingemyndighederne ved kontrolspørgsmål, tests, undersøgelser mv.

Hvis ganske særlige grunde taler for det, kan du få permanent opholdstilladelse, selvom du har modvirket afklaringen af din identitet.
 

Du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Se en liste over danskprøver på tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 2

Supplerende betingelse om Prøve i Dansk 3

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Læs mere om den supplerende betingelse og se listen over danskprøver, der har tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 3 nedenfor.

Du skal have været i ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år forud for det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Det betyder, at du inden for de seneste 4 år skal have været i et arbejde, der kan indgå i beregningen, i 3 år og 6 måneder. 

Du behøver ikke at have været i arbejde i 3 år og 6 måneder i træk. Betingelsen kan fx opfyldes ved, at du har været i fuldtidsarbejde i 1 år, herefter har været uden arbejde i 6 måneder, og efterfølgende har været i fuldtidsarbejde i 2 år og 6 måneder. 

Hvad er ordinært fuldtidsarbejde?

Ordinært arbejde betyder, at arbejdet skal være uden offentligt tilskud, fx løntilskud. Derudover skal arbejdet være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold.

Fuldtidsarbejde er arbejde i Danmark med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 30 timer om ugen. Det svarer til en arbejdstid på mindst 120 timer om måneden.

Hvis du har arbejdet flere steder samtidig, opfylder du betingelsen om ordinært fuldtidsarbejde, hvis den samlede arbejdstid i gennemsnit har været på mindst 30 timer om ugen, svarende til mindst 120 timer om måneden. Arbejdstiden beregnes ud fra det antal timer, du har arbejdet i de enkelte måneder, og ikke som en gennemsnitsberegning over et helt år. Du kan derfor ikke beregne et samlet timetal for et år og fordele timerne på de enkelte måneder.

Følgende medregnes som ordinært arbejde:

 • Lønnet arbejde med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer svarende til mindst 120 timer per måned.
 • Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, hvis arbejdet har et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde på fuld tid, og arbejdet har karakter af hovedbeskæftigelse for at opnå selvforsørgelse.
 • Arbejde som medhjælpende ægtefælle i selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis arbejdet er skattepligtigt, og har et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde på fuld tid.
 • Perioder med fravær som følge af sygdom, ferie, omsorgsdage og barsel med videre inden for rammerne af ansættelsesforholdet.
 • Perioder hvor du er omfattet af overenskomstmæssig strejke eller lockout inden for rammerne af dit ansættelsesforhold.
 • Fleksjob, efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uanset at der ydes offentligt tilskud til arbejdsgiveren. Fleksjob medregnes som fuldtidsarbejde uanset det faktiske timetal.

Følgende medregnes ikke som ordinært arbejde:

 • Perioder med dagpenge (også arbejdsløshedsdagpenge).
 • Ulønnet arbejde.
 • Arbejde med løntilskud.
 • Ansættelse i jobrotation.
 • Uddannelse, herunder også praktik eller andet arbejde som er en del af en uddannelse.
 • Perioder med arbejde under 30 timer om ugen eller under 120 timer per måned.

Læs mere om, hvad der kan regnes med som ordinært fuldtidsarbejde, når du ansøger om permanent opholdstilladelse 

Supplerende betingelse om arbejde i mindst 4 år

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har været i arbejde i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder. 

Læs mere om den supplerende betingelse om arbejde

Supplerende betingelser

Du skal opfylde 2 af 4 supplerende betingelse for at få permanent opholdstilladelse. Hvis du opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil du kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år i stedet for 8 år.

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Se en liste over danskprøver på tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 3

Prøverne på listen er alle på et højere niveau end Prøve i Dansk 2. Hvis du har bestået en af prøverne på listen, betyder det, at du udover at opfylde en af de supplerende betingelser også opfylder den grundlæggende betingelse om at have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har været i ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder forud for det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Det betyder, at du inden for de seneste 4 år og 6 måneder skal have været i et arbejde, der kan indgå i beregningen, i 4 år. Du behøver ikke at have været i arbejde i 4 år i træk. Betingelsen kan fx opfyldes ved, at du har været i fuldtidsbeskæftigelse i 2 år, herefter har været uden arbejde i 6 måneder, og efterfølgende har været i fuldtidsbeskæftigelse i 2 år.

Læs mere om, hvad der ordinært fuldtidsarbejde er, og hvad der kan indgå i beregningen

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du enten har bestået medborgerskabsprøven eller har udvist aktivt medborgerskab i Danmark ved mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer mv.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en skriftlig prøve, som afholdes to gange om året – sommer og vinter. Prøven afholdes af en række sprogskoler i hele landet. 

Den nuværende medborgerskabsprøve er afholdt siden 2016. En tidligere bestået medborgerskabsprøve fra før 2016 kan ikke opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab.

En bestået indfødsretsprøve kan heller ikke opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab.

Tilmelding og prøveafholdelse

På hjemmesiden Dansk og Prøver kan du læse om, hvordan du tilmelder dig medborgerskabsprøven og om selve prøven. Du kan også se datoen for næste prøveafholdelse og tilmeldingsfrist.

Læs om tilmelding og prøveafholdelse

Forberedelse til prøven

Medborgerskabsprøven er udformet som en multiple choice-test og indeholder 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie.

Der er udarbejdet læremateriale, så du kan forberede dig til prøven. Prøvens spørgsmål tager udgangspunkt i dette materiale. 

Find læremateriale til medborgerskabsprøven

Aktivt medborgerskab

Du kan opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab, hvis du kan dokumentere, at du har udvist aktivt medborgerskab i Danmark gennem mindst 1 års medlemskab af en bestyrelse eller en organisation mv. Det er et krav, at der er tale om bestyrelser, organisationer mv., som i ord og handling understøtter grundlæggende demokratiske værdier og retsprincipper i det danske samfund. Det er også et krav, at der er tale om aktiviteter, der styrker din demokratiske udvikling og integration i Danmark, og som kan medvirke til at fremme medborgerskab og fællesskab om det danske samfunds værdier, normer og principper.

Det er ikke et krav, at du har deltaget i en organisation eller bestyrelse mv. uafbrudt igennem 1 år. Det vil sige, at du gennem flere år sammenlagt kan opnå 1 års aktivt medborgerskab. Det er heller ikke et krav, at du fortsat deltager i organisationen eller bestyrelsen på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse. Endelig er det ikke et krav, at du har haft medlemskab af den samme organisation eller bestyrelse mv. igennem 1 år. 

Medlemskab af forældrebestyrelse, skolebestyrelse, bestyrelsen for en almennyttig boligorganisation, et integrationsråd eller et ældreråd

Du vil fx opfylde betingelsen om aktivt medborgerskab, hvis du i mindst 1 år har været aktiv medlem af en forældrebestyrelse, en skolebestyrelse, bestyrelsen for en almennyttig boligorganisation, et integrationsråd eller et ældreråd.

Du kan dokumentere aktivt medlemskab af en forældrebestyrelse ved fx at vedlægge en udtalelse fra daginstitutionen, den kommunale dagpleje, fritidshjemmet eller klubben, hvoraf det fremgår, hvilken rolle du har haft i forældrebestyrelsen, og hvor ofte du har deltaget i bestyrelsesmøder og/eller andre aktiviteter, som forældrebestyrelsen afholder.

Aktivt medlemskab af en skolebestyrelse eller bestyrelsen for en almennyttig boligorganisation kan dokumenteres ved fx at vedlægge henholdsvis en udtalelse fra skolen eller boligorganisationen, hvoraf det fremgår, hvilken rolle du har haft i skolebestyrelsen, og hvor ofte du har deltaget i bestyrelsesmøder og/eller andre aktiviteter, som skolebestyrelsen afholder. 

Aktivt medlemskab af et integrationsråd eller et ældreråd kan dokumenteres ved fx at vedlægge en udtalelse fra den kommunalbestyrelse, der har nedsat rådet, hvoraf det fremgår, hvilken rolle du har haft i integrations- eller ældrerådet, og hvor ofte du har deltaget i rådsmøder og/eller andre aktiviteter, som rådet afholder. 

Deltagelse i børne- eller ungdomsarbejde

Du vil også opfylde betingelsen om at have udvist aktivt medborgerskab, hvis du gennem mindst 1 år har deltaget i børne- eller ungdomsarbejde, fx ved at fungere som træner i en idrætsforening eller ved at gennemføre en dommer- eller træneruddannelse. Det samme gælder deltagelse i et eller flere højskoleophold af tilsammen mindst 1 års varighed, rollemodelarbejde eller engagement i andre organiserede fritidsaktiviteter for børn og unge, fx lektiehjælp.

Det kan du dokumentere ved fx at vedlægge en udtalelse fra den forening eller organisation mv., som du har deltaget i arbejdet hos, hvor din rolle og aktiviteter i foreningen eller organisationen beskrives, ved at vedlægge dokumentation for gennemført dommer- eller træneruddannelse, herunder for længden af uddannelsen samt dine aktiviteter som træner efter uddannelsen, eller ved at vedlægge et bevis for deltagelse i et højskolekursus, herunder længden heraf. 

Deltagelse i almennyttigt organisationsarbejde

Du vil også opfylde betingelsen om aktivt medborgerskab, hvis du i mindst 1 år i øvrigt har deltaget i almennyttigt organisationsarbejde, fx hvis du aktivt har deltaget i en forenings drift. De almennyttige foreninger kan fx være foreninger, der er tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven.

Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller som religiøs forkynder, skal du være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan kræve en særskilt tilladelse ud over din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse.

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 319.738,75 kr. (2024-niveau) eller derover de seneste 2 år forud for tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Følgende typer af skattepligtig indkomst indgår bl.a. i beregningen af, om du har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 319.738,75 kr. (2024-niveau) eller derover: 

 • A-indkomst.
 • B-indkomst.
 • Løn udbetalt i form af diæter, herunder kost og logi
 • Indbetalinger til arbejdsmarkedspension
 • Løn udbetalt i udlandet, hvis denne ville have været skattepligtig i Danmark.

For at kunne vurdere om du opfylder kravet om at have haft en gennemsnitlig årlig indkomst over et vist beløb, skal du vedlægge dokumentation for dine indkomstmæssige forhold inden for de seneste 2 år. Tilstrækkelig dokumentation kan fx være årsopgørelser og lønsedler. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan dokumentationen fx være en saldobalance, hvoraf oplysninger om virksomhedens foreløbige resultat fremgår. Hvis dokumentationen er udarbejdet af en revisor, skal revisoren skrive under.

Indkomst i udlandet

Hvis du har haft indtægt, der er skattepligtig i Danmark, i forbindelse med udstationering eller udsendelse i udlandet, vil indtægten kunne indgå i beregningen.

Hvis du er skattepligtig i Danmark, men for en periode arbejder i udlandet og betaler skat i det pågældende land, vil din indtægt, som er udbetalt i udlandet, kunne medregnes, hvis SKAT vurderer, at indtægten ville have været skattepligtig i Danmark, hvis arbejdet var udført her i landet.

I forbindelse med udlandsophold vil indtægt udbetalt i form af diæter, herunder kost og logi, også kunne indgå i beregningen.

Hvis du har haft indkomst i udlandet, inden for de seneste to år forud for tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse, skal du indhente en erklæring fra de danske skattemyndigheder vedrørende indtægten. Det skal fremgå af erklæringen, om indkomsten ville have været skattepligtig, hvis arbejdet var udført her i landet.

Hvem kan være undtaget fra at skulle opfylde betingelserne?

I det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN's handicapkonvention, tilsiger det, vil du kunne undtages fra – dvs. du ikke skal opfylde – en eller flere af de betingelser, der normalt skal opfyldes for at få permanent opholdstilladelse.

FN's handicapkonvention definerer personer med handicap som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Læs mere om, hvordan du skal dokumentere dit handicap og hvilke betingelser du kan blive undtaget fra

Hvis du har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension, er du undtaget fra – dvs. du ikke skal opfylde – den grundlæggende betingelse om at have været i ordinært fuldtidsarbejde i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år.

Du er også undtaget fra den grundlæggende betingelse om, at du skal være i arbejde på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i sagen. 

Du er desuden undtaget fra de 2 supplerende betingelser, der omhandler arbejde i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder, og en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 319.738,75 kr. (2024-niveau) eller derover de seneste 2 år.

Hvis du som folkepensionist eller førtidspensionist opfylder 1 af de øvrige supplerende betingelser – dvs. betingelserne om aktivt medborgerskab eller en bestået Prøve i Dansk 3 kan du få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år.

Hvis du som folkepensionist eller førtidspensionist opfylder både betingelsen om aktivt medborgerskab og betingelsen om en bestået Prøve i Dansk 3, kan du få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

Hvornår kan du ansøge om permanent opholdstilladelse?

Du kan ansøge om permanent opholdstilladelse, når du ønsker det. Du behøver ikke at vente, til din opholdstilladelse er ved at udløbe. Det er dog vigtigt, at du indgiver ansøgningen inden, din nuværende opholdstilladelse udløber.

Hvis du ikke opfylder alle betingelserne for permanent opholdstilladelse, kan du i stedet søge om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse. Søger du om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse, kan du tidligst søge 3 måneder før, din nuværende opholdstilladelse udløber. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

Hvis du indgiver din ansøgning for sent

Hvis du indgiver ansøgningen om permanent opholdstilladelse eller forlængelse af nuværende opholdstilladelse efter, at din nuværende opholdstilladelse er udløbet, er ansøgningen indgivet for sent, og du opholder dig ulovligt i Danmark. Da du opholder dig ulovligt i Danmark, kan du forvente, at Udlændingestyrelsen afviser din ansøgning. Det gælder uanset hvor længe, du har opholdt dig ulovligt i landet. Vi behandler kun ansøgninger, der er indgivet for sent, hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det.

Hvis din ansøgning bliver afvist, vil du normalt skulle forlade Danmark. Hvis du fortsat ønsker ophold i Danmark, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse. Den nye ansøgning om opholdstilladelse vil blive vurderet efter de regler, der gælder på ansøgningstidspunktet. Du vil derfor ikke kunne få forlænget din tidligere opholdstilladelse.

Hvis du opholder dig ulovligt i Danmark, risikerer du desuden at blive politianmeldt og blive udvist med et indrejseforbud som betyder, at du ikke må indrejse i Danmark i en bestemt periode.

Din nuværende opholdstilladelse - hvad skal du være opmærksom på?

Når du har opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring, har din ægtefælle/samlever normalt stillet en økonomisk sikkerhed. 

For at Udlændingestyrelsen kan forlænge din tidsbegrænsede opholdstilladelse, skal din ægtefælle/samlever forlænge den oprindelige sikkerhed eller stille en ny økonomisk sikkerhed. Læs mere om forlængelse af sikkerhedsstillelsen ved forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse

Hvis du får permanent opholdstilladelse, skal din ægtefælle ikke længere stille en økonomisk sikkerhed, og sikkerhedsstillelsen vil blive frigivet af kommunen. Alle henvendelser vedrørende frigivelse af sikkerhedsstillelse skal rettes til den kommune, I bor i.

Hvis du har tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, eller du er medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende, vil Udlændingestyrelsen som led i sagsbehandlingen af din ansøgning om permanent opholdstilladelse høre Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), om betingelserne for din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse fortsat er opfyldt. Hvis der er mindre end 3 måneder til, at din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse udløber, vil SIRI samtidig tage stilling til, om din tidsbegrænsede opholdstilladelse kan forlænges. Læs mere om sagsbehandlingen af din ansøgning

Ny tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Hvis du samtidig med din ansøgning om permanent opholdstilladelse ønsker at søge om en ny tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier (fx fordi du har afsluttet dine studier og nu søger om opholdstilladelse efter positivlisten), skal du indgive en ansøgning om ny opholdstilladelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og betale gebyr herfor til SIRI.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om permanent opholdstilladelse. Vælg mellem trin 4, 5 eller 6, så det passer til dit nuværende opholdsgrundlag.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Du skal vedlægge dokumentation til din ansøgning. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

40-50 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din ægtefælle/samlever skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning i, hvordan I udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation I skal vedlægge. 

I skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis I vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal I vælge ”Start digital ansøgning”. Når I er logget ind, kan I hente den gemte ansøgning.

Hvis I har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal I kontakte os. I skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital TU1-4 ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning TU1-4 online, når du søger om permanent opholdstilladelse, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening 

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning i, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. 

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her. 

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital TU1-4 ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning TU1-4 online, når du søger om permanent opholdstilladelse medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

 

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen.

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte. 

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital TU1-4 ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning TU1-4 online, når du søger om permanent opholdstilladelse, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 4 uger fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os

Også relevant for dig