Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
3 måneder

Hvem kan få konventions- eller fremmedpas?

Udlændinge, der opholder sig i Danmark, har normalt et nationalitetspas. Når det skal fornys, er det derfor en opgave for det pågældende hjemlands (statsborgerskabslandets) ambassade i Danmark eller i udlandet.

Nogle udlændinge er forhindret i at få et pas af myndighederne i deres hjemland. 

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark som flygtning, kan du ikke henvises til at søge om pas hos myndigheder i det land, hvor du er statsborger, og du er derfor berettiget til at få et pas udstedt af de danske myndigheder. 

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark og er anerkendt som statsløse i henhold til FN´s konvention om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954, er du berettiget til få udstedt et fremmedpas med angivelse af, at du er anerkendt som statsløs i henhold til konventionen. 

Udlændingestyrelsen udsteder også dansk fremmedpas, hvis du har opholdstilladelse i Danmark, fx som familiesammenført, og du ikke kan få udstedt et pas hos myndighederne i dit hjemland (statsborgerskabsland).

Der er to typer pas til udlændinge i Danmark:

 • Rejsedokument for flygtninge (konventionspas)
 • Fremmedpas

Hvad er betingelserne?

Betingelserne for at få et pas som udlænding i Danmark er forskellige alt efter, hvilken type pas der er tale om.

Du kan få et konventionspas, hvis du er anerkendt som flygtninge i henhold til flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Det betyder, at du kan få udstedt et konventionspas, når du har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1.

Du kan under visse betingelser også få et konventionspas, hvis du er anerkendt som flygtninge i et andet land, men efterfølgende har fået opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om fx familiesammenføring.

Du kan få et fremmedpas, hvis du har:

 • Flygtningestatus (beskyttelsesstatus) efter udlændingelovens § 7, stk. 2, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2 eller opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3,
 • Opholdstilladelse i Danmark, når du er anerkendt som statsløs i henhold til FN’s konvention om statsløse personers retstilling af 28. september 1954, med angivelse af, at du er anerkendt som statsløs i henhold til konventionen. Dette gælder også, hvis du er et statsløst barn.
 • Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, hvis én af dine forældre har opholdstilladelse i Danmark som flygtning. Reglen gælder uanset, om du er over eller under 18 år.
 • Opholdstilladelse som uledsaget mindreårig.
 • Opholdstilladelse i Danmark, fx som familiesammenført, og du kan dokumentere, at du ikke kan få udstedt et pas hos myndighederne i dit hjemland (statsborgerskabsland). Det kan fx dokumenteres med en erklæring fra hjemlandet om, at de – uanset at de anerkender, at du er statsborger i dette land – ikke vil udstede et pas til dig.

Hvad koster et pas?

Prisen for at få udstedt et nyt pas afhænger af din alder.

Hvis du er fyldt 18 år, er prisen som udgangspunkt 890 kr.

Hvis du er et barn på 11 år eller derunder, er prisen 150 kr. , og hvis du er et barn mellem 12 og 17 år, er prisen 178 kr.

Hvis du har nået folkepensionsalderen, er prisen 378 kr. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født.

Folkepensionsalderen er:

 • 65 år hvis du er født før den 1. januar 1954
 • 65 ½ år hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954
 • 66 år hvis du er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954
 • 66 ½ år hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955
 • 67 år hvis du er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962
 • 68 år hvis er født efter den 31. december 1962.

Du skal betale gebyret for passet, når du møder personligt i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du ikke kan få udstedt et pas, vil gebyret blive tilbagebetalt.

Hvornår kan Udlændingestyrelsen nægte at udstede pas?

Udlændingestyrelsen kan nægte at udstede et konventions- eller fremmedpas, hvis:

 • du flere gange inden for de seneste år har fået et nyt konventions- eller fremmedpas, fordi du har mistet dit pas, eller
 • vi vurderer, at det er nødvendigt at nægte dig et pas af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige orden eller statens omdømme.

Hvis du har opholdstilladelse som konventionsflygtning eller har fået udstedt fremmedpas, hvori det er anført, at du er statsløs, kan vi kun nægte at udstede et pas til dig på baggrund af ovenstående, hvis der er tvingende hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.

Selvom du flere gange inden for de seneste år har fået udstedt nyt pas, kan Udlændingestyrelsen udtagelsesvist udstede et pas, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Fx hvis du kan godtgøre, at du har mistet passet som følge af en brand, eller du har mistet passet som følge af et tyveri, og politiet efterfølgende har fundet passet igen.

Hvis vi nægter at udstede et konventions- eller fremmedpas til dig, fordi du flere gange inden for de seneste år har fået udstedt nyt pas, vil du ikke kunne få et nyt pas i en periode på 5 år, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Ganske særlige omstændigheder kan fx være, dødsfald eller alvorlig sygdom i din nærmeste familie i udlandet. Det kan fx også være en specifik rejse som led i dit arbejde, hvor det vil medføre betydelig ulempe eller økonomisk tab for dig eller din arbejdsgiver, hvis rejsen ikke kan gennemføres. I så fald vil du kunne få udstedt et pas, der er gyldigt til at gennemføre den specifikke rejse.

Unge udsat for tvang

Udlændingestyrelsen kan også nægte at udstede eller inddrage et konventions- eller fremmedpas, hvis:

 • du er mindreårig, og der er grund til at antage, at du vil blive sendt til udlandet for at blive gift eller for at blive sendt på genopdragelsesrejse. 

Hvis vi nægter at udstede et nyt pas til dig, fordi der er grund til at antage, at du som mindreårig vil blive sendt til udlandet fx for at blive gift, vil du i en periode på 1 år ikke kunne få udstedt nyt pas, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder kan fx være, dødsfald eller alvorlig sygdom i din nærmeste familie i udlandet. I så fald vil du kunne få udstedt et pas, der er gyldigt til at gennemføre den specifikke rejse. Fristen kan forlænges med indtil 1 år ad gangen, hvis forholdene er uændret. Dette gælder dog kun indtil du fylder 18 år.

Hvis du gerne vil have nærmere vejledning, kan du kontakte Udlændingestyrelsens hotline til unge udsat for tvang. Du kan også skrive til os via Udlændingestyrelsens kontaktformular

Rejsebegrænsning for flygtninge

Hvis du er flygtning i Danmark, vil der komme til at stå i dit pas, at det ikke er gyldigt for rejser til dit hjemland (statsborgerskabslandet) eller det land, hvor du risikerer forfølgelse. Du kan ansøge om at få fjernet denne rejsebegrænsning.

Læs mere om rejsebegrænsning for flygtninge

Skolerejser uden pas

Børn, der har opholdstilladelse i Danmark, og som skal på en skolerejse til et andet EU-land, vil normalt kunne rejse uden at have pas, hvis de er opført på en skolerejseliste.

Læs mere om skolerejselister

Laissez-passer (nødpas)

Udlændingestyrelsen udsteder kun laissez-passer i et meget begrænset omfang, og din ansøgning skal begrundes. Vi udsteder ikke laissez-passer til ferierejser.

Du kan få et laissez-passer, hvis du er udlænding med opholdstilladelse i Danmark, og du har behov for at rejse ud af landet i en kort periode, men ikke har nogen anden form for gyldig rejselegitimation. 

Det kan fx være, hvis du skal rejse ud af landet for at ansøge om at få et nyt pas fra dit hjemlands myndigheder.

Læs mere om laissez-passer

 

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om pas til udlændinge.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

15-20 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder den, og hvilken dokumentation du skal vedhæfte. Hvis du er et barn, og er under 16 år, skal din forældremyndighedsindehaver indgive ansøgningen.

Du skal have NemID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om NemID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital PA1-2 ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning PA1-2 online, når du søger om pas til udlændinge, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

 

Når du har indgivet din ansøgning, skal du møde personligt op i Udlændingestyrelsens Borgerservice og få optaget biometri. 

Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvordan du bestiller tid 

Når du møder i Udlændingestyrelsens Borgerservice, skal du betale pasgebyr og underskrive et stamkort. Du skal også huske at medbringe et godkendt pasfoto. 
Se oversigt over krav til pasfoto

Herudover skal du også have optaget fingeraftryk (biometri), som bliver lagret i en chip i passet. 

Et fingeraftryk, som skal lagres i et pas, gemmes midlertidigt i op til 90 dage. Det betyder, at du skal have optaget et nyt fingeraftryk, hvis passet først kan udstedes mere end 90 dage efter, at fingeraftrykket er blevet optaget. Det kan fx være tilfældet, hvis du samtidig med ansøgning om nyt pas søger om forlængelse af din opholdstilladelse eller søger om permanent opholdstilladelse. I den situation kan ansøgningen om pas først behandles, når opholdstilladelsen er forlænget, eller du har fået permanent opholdstilladelse, hvilket normalt tager mere end 90 dage. 

Udlændingestyrelsen vil bede dig om at få optaget nyt fingeraftryk, hvis det bliver nødvendigt.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os

Også relevant for dig