Listen kan kun benyttes til rejse i de EU-medlemslande og Schengenlande, der er omfattet af ordningen, og kun til gennemrejse eller et kort ophold (højst 30 dage). Hvis eleven er opført på en skolerejseliste, hvor der er påhæftet et foto af den pågældende, behøver eleven ikke visum, pas eller anden rejselegitimation og heller ikke tilbagerejsetilladelse for at deltage i skolerejsen. 

Følgende EU-lande er foruden Danmark tilknyttet ordningen:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Derudover er følgende Schengenlande, som ikke er EU-lande, omfattet af ordningen: 

Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Efter den 1. oktober 2021 kan  ikke benytte skolerejselister til brug for rejser til Storbritannien

Skolerejselisten udleveres ved at kontakte Udlændingestyrelsen. Du kan skrive til os via vores kontaktformular, vælg emnet ´ Pas (konventions- og fremmedpas) ´.

Du kan også ringe til os. Se vores kontaktoplysninger 

En skolerejseliste kan kun anvendes til én skolerejse. Skolerejselister, der skal attesteres, indsendes til Udlændingestyrelsen på adressen:

Udlændingestyrelsen
Farimagsvej 51A
4700 Næstved

Udlændingestyrelsen returnerer efter attesteringen listen til skolen. I må regne med en ekspeditionstid på omkring 14 dage.  

Det er kun den originale fortrykte skolerejseliste, der kan bruges som rejselegitimation/visum. 

Skolerejselisten kan benyttes til skoleelever i alderen ca. 6 - 22 år i det almene skolesystem:

  • folkeskoler
  • privatskoler
  • efterskoler
  • ungdomsskoler
  • forberedende grunduddannelse (FGU)
  • gymnasieskoler
  • gymnasiale uddannelsessteder, fx HF, HHX, HTX og EUX
  • tekniske skoler
  • erhvervsskoler

Hvad angår andre skoler, fx bosteder med undervisning, beror det på en konkret vurdering, om skolen vil blive anset for omfattet af ordningen. Det er afgørende om skolen primært retter sig mod unge mennesker.

Udover at skolerejsen skal omfatte en gruppe af elever fra en skole inden for det almene skolesystem, er det en betingelse at gruppen af elever på skolerejsen skal ledsages af en lærer fra den pågældende skole. Læreren skal på skolerejsen desuden medbringe dokumentation for opholdets formål og omstændigheder, dvs. en redegørelse for formålet med opholdet (turisme, udveksling, undervisning), transportform (tog, bus, skib, fly), indkvarteringssted og -type (lejrskole, vandrehjem, hotel) samt det samlede antal deltagende skoleelever (både danske og udenlandske).

Vi anbefaler, at skolen forud for rejsen kontakter de selskaber, som gruppen skal rejse med, for at sikre, at rejseselskabet accepterer skolerejselisten som gyldig rejselegitimation.

Hvis eleven har et selvstændigt gyldigt pas og opholdskort 

Har eleven pas og dansk opholdstilladelse enten i form af en opholdssticker i passet eller et opholdskort, kan eleven rejse i Schengen-området uden at være opført på en skolerejseliste.

Hvis eleven har et selvstændigt gyldigt pas, men ikke opholdskort

Hvis eleven, der er statsborger i et land uden for EU, har et selvstændigt, gyldigt pas, udfyldes skolerejselisten blot med elevens navn, cpr-nummer, fødested og nationalitet samt skolens stempel og underskrift af skolelederen. 
Skolerejselisten – der så fungerer som visum – skal i dette tilfælde ikke attesteres af Udlændingestyrelsen. Eleven skal medbringe passet på rejsen.

Hvis eleven ikke har et selvstændigt gyldigt pas

Hvis eleven ikke har et selvstændigt gyldigt pas, fungerer skolerejselisten både som visum, pas og tilbagerejsetilladelse for eleven.

Skolerejselisten udfyldes med elevens navn, cpr-nummer, fødested og nationalitet samt skolens stempel og underskrift af skolelederen. Listen skal desuden forsynes med et pasfoto af eleven, der lever op til kravene til pasfoto. Se vejledning til pasfoto på politiets hjemmeside

Den udfyldte liste med påhæftet pasfoto(s) skal indsendes til Udlændingestyrelsen til attestation.

Ved rejser til Bulgarien, Cypern, Irland og Rumænien, som er EU-lande, der ikke er en del af Schengenområdet, skal elever opføres på skolerejselisten, uanset om eleven har selvstændigt gyldigt pas. Skolerejselisten skal attesteres af Udlændingestyrelsen.