Sagsbehandlingen tager normalt
0-90 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvad indebærer det at være familiemedlem til en EU-borger?

Du kan blive registreret som familiemedlem til en EU-borger, som har et selvstændigt opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne.

Denne EU-borger kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

Hovedpersonen har opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, person med tilstrækkelig midler, udstationeret tjenesteyder eller som studerende. Hovedpersonens opholdsgrundlag kan ikke være som familiemedlem.

Din opholdsret som familiemedlem er ikke et selvstændigt opholdsgrundlag, men en ret der er afledt til dig fra hovedpersonen og hans eller hendes opholdsgrundlag. En ændring i hovedpersonens opholdsgrundlag vil derfor påvirke dit opholdsgrundlag.

Du kan blive registreret som familiemedlem til en EU-borger, hvis du er

 • ægtefælle,

 • samlever i omkring 18 til 24 måneder eller

 • barn under 21 år af enten hovedpersonen eller hovedpersonens ægtefælle eller samlever.

Faste samlevere over 18 år er sidestillet med ægtefæller. Faste samlevere er personer, der bor på fælles bopæl i et fast forhold af længere varighed, hvilket som udgangspunkt vil sige omkring 18-24 måneder op til ansøgningstidspunktet.

Andre familiemedlemmer end ovennævnte - fx børn over 21 år og forældre - kan i visse situationer opnå et EU-opholdsdokument, når en række særlige betingelser er opfyldt.

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Dine muligheder for at få dansk statsborgerskab som statsløs født i Danmark afhænger af, om du er under 18 år, mellem 18 og 21 år eller over 21 år.

Læs mere om statsborgerskab til statsløse født i Danmark

Hvad er betingelserne for registrering som familiemedlem til en EU-borger?

Du skal bl.a. dokumentere, at du er i familie med EU-borgeren (herefter kaldt hovedpersonen), og at hovedpersonen har et selvstændigt opholdsgrundlag.

Hovedpersonens selvstændige opholdsgrundlag efter EU-reglerne kan være som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, person med tilstrækkelige midler, udstationeret tjenesteyder eller som studerende. Hovedpersonens opholdsgrundlag kan ikke være som familiemedlem til en EU-borger.

Hvis du indgiver din ansøgning om EU-opholdsdokument samtidig med, at hovepersonen indgiver sin ansøgning, skal vi først tage stilling til, om hovedpersonen opfylder betingelserne for et selvstændigt opholdsgrundlag, før vi kan vurdere, om du kan registreres som familiemedlem.

Hvis hovedpersonen allerede er registreret i Danmark som EU-borger med selvstændigt opholdsgrundlag, skal der fremlægges ny dokumentation for, at hovedpersonen fortsat opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag. Hvis hovedpersonens opholdsgrundlag er som arbejdstager, kan denne dokumentation fx være en ny arbejdsgivererklæring eventuelt suppleret med de seneste tre måneders lønsedler.

Har hovedpersonen ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal der ikke vedlægges dokumentation for et aktuelt opholdsgrundlag til ansøgningen.

Du kan læse om de forskellige (selvstændige) opholdsgrundlag her

SIRI kan i nogle tilfælde bede om dokumentation for faktisk og reelt ophold.

Jeres forhold skal være reelt og ikke kun indgået for at opnå et opholdsgrundlag.

SIRI kan eventuelt indkalde jer til en samtale med henblik på at vurdere, om jeres forhold er reelt.

Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med hovedpersonen.

Hvis du er ægtefælle til hovedpersonen, skal du fremlægge jeres vielsesattest. Hvis du er barn af hovedpersonen og/eller hovedpersonens ægtefælle, skal du fremlægge din fødsels- eller navneattest, hvor også dine forældres navne er oplyst.

Hvis du på anden vis er i familie med hovedpersonen, skal dette dokumenteres med de relevante attester.

De indsendte attester skal altid være fra det land, hvor fx vielsen eller fødslen fandt sted (hvis et barn fx er født i USA, så skal den amerikanske fødselsattest vedlægges).

Attester på andre sprog end engelsk eller et af de nordiske sprog kan som udgangspunkt ikke indgå i sagen med mindre du også indsender en oversættelse til engelsk eller et af de nordiske sprog. Vielses- og fødselsattester på andre sprog, der er stillet op i et skema på en sådan måde, at indholdet kan forstås uden kendskab til originalsproget, kan dog ofte indgå uden en oversættelse. Oversatte dokumenter skal altid oversættes af en professionel translatør og indsendes sammen med en kopi af den originale attest.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt, at SIRI får vurderet ægtheden af en udenlandsk attest.

Samlevende

Et samlevende par kan efter EU-reglerne sidestilles med ægtefæller, når det er dokumenteret, at deres samliv har en fast karakter og har haft det gennem længere tid. Der gælder ikke nogen tidsgrænse for samlivets varighed. Det afgøres altid efter en konkret vurdering, om et parforhold har haft en sådan fasthed og varighed, at det kan give grundlag for opholdsret. Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på varigheden af parternes bekendtskab og deres eventuelle samliv i udlandet og eventuelt i Danmark. Som udgangspunkt vil omkring 18 til 24 måneders dokumenteret fast samliv på fælles bopæl være tilstrækkeligt til, at der er etableret en varig tilknytning og dermed et fast samlivsforhold.

Som udgangspunkt skal det faste samlivsforhold være uden afbrydelser. Ved vurderingen af samlivets fasthed vil der dog finde en konkret vurdering sted, hvor også årsager til eventuelle afbrydelser og varigheden af disse vil indgå. Et afbrud i samlivet kan medføre, at perioden med samliv regnes fra det tidspunkt, hvor samlivet genoptages.

Eksempler på dokumenter der kan understøtte fast samliv på fælles bopæl ses under fanen ”Sådan ansøger du”.

Hovedpersonen skal påtage sig en forsørgelsespligt over ansøgeren og udfylde en erklæring om forsørgelse ved samliv. Under fanen ”Sådan ansøger du” finder du formularen ”Erklæring om forsørgelse ved samliv” som hovedpersonen skal udfylde.

Har du – dvs. dig som skal bo i Danmark sammen med barnet – fælles forældremyndighed med den anden forælder, er det nok, at du giver lov til at SIRI kan behandle ansøgningen om barnets ophold i Danmark. Du kan give lov mundtligt, når du møder frem sammen med barnet i en af SIRIs afdelinger. Du kan også give lov skriftligt. Det er vigtigt, at du medbringer dit pas og vedlægger dokumentation for at I er i familie til ansøgningen. Dokumentation kan fx være en fødselsattest, familiebog eller personattest.

Den anden forælder, der ikke skal opholde sig i Danmark sammen med dig og barnet, behøver ikke give lov til barnets ophold i Danmark.

Der gælder særlige regler, betingelser og ansøgningsprocedure, hvis du søger EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU-land, eller som på anden vis er omfattet af EU-reglerne.

Læs mere om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger her

Er du familiemedlem til en dansk statsborger, der ikke har opholdt sig i et andet EU-land eller på anden vis ikke er omfattet af EU-reglerne, er du som udgangspunkt heller ikke omfattet af EU-reglerne. I så fald kan du søge om familiesammenføring med den danske statsborger efter udlændingelovens regler.

Læs her om familiesammenføring med en dansk statsborger efter udlændingelovens regler her

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

EU-opholdsdokumentet er et bevis for en ret, du som EU-borger (eller familiemedlem til en EU-borger) allerede har ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne. Det vil sige, at du har retten til at opholde dig, arbejde eller studere i Danmark med eller uden et EU-opholdsdokument. 

I Danmark har du i mange situationer imidlertid brug for et CPR-nr. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for din bopælskommune for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer, du må arbejde. Dette gælder også, hvis du samtidig studerer i Danmark.

EU-opholdsdokumentet er ikke en forudsætning for, at du må begynde at arbejde. Dette gælder, uanset om du har - eller ansøger om - opholdsdokument som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller noget tredje.

Hvis du er tredjelandsstatsborger og opfylder betingelserne for opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger, har du samme rettigheder til ophold og arbejde i Danmark som EU-borgeren. 

Du har desuden ret til at opholde dig i Danmark, mens din ansøgning om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en EU-borger behandles. 

Om du som tredjelandsstatsborger har ret til at arbejde under ansøgningens behandling afhænger imidlertid af, om du opfylder betingelserne for opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger. 

Under dit ophold i Danmark som familiemedlem til en EU-borger, der er hovedperson, skal denne som udgangspunkt kunne forsørge sig selv og sin familie – herunder dig.

Afhængig af hovedpersonens opholdsgrundlag, kan det have betydning for jeres opholdsret hvis en af jer – eller I begge - modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

I givet fald kan jeres opholdsret være ophørt - og I kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil herefter tage stilling til, hvorvidt dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Er hovedpersonen arbejdstager efter EU-retten – eller har bevaret en arbejdstagerstatus efter at være ophørt med at arbejde – vil modtagelse af ovennævnte ydelser som udgangspunkt ikke i sig selv medføre ophør af opholdsret for hverken hovedpersonen eller dig som familiemedlem, så længe hovedpersonen har arbejdstagerstatus.

Læs mere om, hvad du må modtage og hvad du ikke må modtage af offentlige ydelser, når du har et EU-opholdsdokument fra SIRI.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan være i Danmark så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag.

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark.

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Søger du arbejde, kan du være i landet i op til 6 måneder uden et bevis. 

Hvis du skal være i Danmark i mere end de hhv. 3 eller 6 måneder, skal du indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Herefter kan du være i landet, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet. 

Hvis dit opholdsgrundlag ophører, f.eks. hvis du stopper med at arbejde eller studere, skal du ansøge om et nyt opholdsdokument på andet grundlag – f.eks. som person med tilstrækkelige midler. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, skal du kontakte SIRI.

Er du tredjelandsstatsborger og medfølgende familiemedlem til en EU-statsborger med et selvstændigt EU-opholdsgrundlag i Danmark, har du ret til at opholde dig i Danmark, mens vi behandler din ansøgning.

Har du fået et opholdskort, gælder dette så længe, dit EU-familiemedlem opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag, og jeres familierelation består.

Der vil være en udløbsdato på dit opholdskort, men din EU-opholdsret ophører, hvis dit EU-familiemedlem ikke længere har et EU-retligt opholdsgrundlag i Danmark. Din EU-opholdsret ophører endvidere som udgangspunkt, hvis jeres familierelation ikke længere består, fx hvis I bliver skilt.

Du skal under alle omstændigheder søge om forlængelse af dit opholdskort, når det udløber.

Når du har opfyldt betingelserne for et EU-retligt opholdsgrundlag i 5 år i Danmark, kan du – uanset om du er EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger - søge om bevis for, at du har permanent opholdsret efter EU-reglerne. Når du har fået permanent opholdsret, skal du ikke længere nødvendigvis opfylde betingelserne for dit oprindelige opholdsgrundlag. Vær dog opmærksom på, at din permanente opholdsret kan ophøre, hvis du udrejser fra Danmark i længere tid.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere er familiemedlem til en herboende EU-borger, der har et selvstændigt opholdsgrundlag efter EU-reglerne?

Hvis du har opholdsgrundlag som familiemedlem til en herboende (ikke dansk) EU-borger, der har et selvstændigt opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne, og en eller flere af forudsætningerne ikke længere er til stede, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er blevet skilt fra hovedpersonen, hvis hovedpersonen er udrejst af Danmark, eller hvis hovedpersonen ikke længere selv opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag.

Hvis du i forbindelse med en eller flere af ovennævnte ændringer i din situation forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Vil du blive i Danmark, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. Hvis du selv er EU-borger og mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag end som familiemedlem, fx som selvforsørgende, kan du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation, inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på varigheden af dit ophold i landet samt din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Et opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger er ikke et selvstændigt opholdsgrundlag.

Kun familiemedlemmer til hovedpersoner – altså til personer med et selvstændigt opholdsgrundlag – kan få et EU-opholdsdokument som familiemedlem.

Når dit eget opholdsgrundlag er som familiemedlem, kan din familie derfor ikke få EU-opholdsdokument på baggrund af dig. 

I nogle tilfælde vil din familie kunne opnå EU-opholdsdokument som familiemedlem til din hovedperson.

En EU-statsborger, der oprindeligt havde opholdsgrundlag som familiemedlem, men som nu har opnået tidsubegrænset (permanent) opholdsret efter EU-reglerne kan godt aflede ret til ophold til sin familie.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdsdokument som familiemedlem efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Du skal indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som en del af processen skal du møde personligt frem i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Du skal huske altid at bestille tid før du møder frem.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger, hvilke betingelser der er m.v.

EU-borgeren du ansøger som familemedlem til kaldes herunder for ’hovedpersonen’.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste og hente erklæringer nederst.

 

Du skal ved fremmødet i SIRI medbringe følgende:

Som dokumentation for dit familiemedlems aktuelle opholdsgrundlag, kan du fx vedlægge:

Dokumentation for hovedpersonens opholdsgrundlag skal være udstedt eller bekræftet mindre end 30 dage, når SIRI modtager den.

 

Som dokumentation for, at du er i familie med hovedpersonen, kan du vedlægge:

Hvis I er samlevende eller registrerede partnere skal du også vedlægge:

Hvis I, i de seneste 18-24 måneder, har været samlevende på flere forskellige adresser, skal du vedlægge dokumentation for hver adresse.

 

Børn over 21 år, forældre eller andre familiemedlemmer skal også vedlægge:

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1B print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1B i pdf-format

Hent print selv skema OD1B i Word-format

Hent den erklæring om forsørgelse ved samliv, som hovedpersonen skal udfylde

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Bemærk. Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS eller Schweiz skal du have optaget biometri for at få udstedt et opholdskort. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Du vil få optaget biometri, når du møder frem i en af vores afdelinger i forbindelse med ansøgningen.

Du har ansøgt online

Indsender du din ansøgning online, anses din ansøgning først for fuldt indgivet fra den dato, hvor du fremmøder personligt i en af vores afdelinger.

Hvis du ansøger om et EU-opholdsdokument for første gang, skal du møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger. Du skal medbringe billed-id (pas eller nationalt id-kort). Først når du på denne måde har identificeret dig og er blevet forbundet med din ansøgning, betragter vi din ansøgning som fuldt indgivet. Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS eller Schweiz, vil vi i denne forbindelse optage biometri.

Du skal huske at medbringe din kvittering fra onlineansøgningen (som indeholder ansøgningens seks-cifrede referencenummer) samt billed-id (pas eller nationalt id-kort).

I en række andre tilfælde skal du ikke møde personlig frem i SIRI (gælder kun for EU-borgere):

 • Du ansøger om at skifte opholdsgrundlag efter EU-reglerne, fx hvis du har haft EU-ophold som studerende og nu ønsker at skifte opholdsgrundlag til EU-ophold som medfølgende familiemedlem.
 • Du ansøger om forlængelse, hvis du har en tidsbegrænset opholdsret efter EU-reglerne, som du ønsker skal forlænges yderligere.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS og Schweiz, skal du altid møde personligt frem for at få optaget biometri til dit opholdskort uanset årsagen til din ansøgning.

Du kan møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Inden du møder frem hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning til SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, fx fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Er du er statsborger fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz, må du arbejde, mens vi behandler din sag, hvis du opfylder alle betingelser for ophold som familiemedlem til en EU-borger efter EU-reglerne.

Det betyder, at det er på dit eget ansvar, hvis du arbejder, inden vi har truffet en afgørelse i sagen. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde, hvis det viser sig, at betingelserne ikke er opfyldte, og du har fået afslag på ophold efter EU-reglerne.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI