Sagsbehandlingen tager normalt
0-30 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan blive registreret som studerende?

Hvis du er optaget på en uddannelsesinstitution i Danmark på gymnasialt niveau eller højere, kan du som EU-/EØS eller schweizisk statsborger ansøge om opholdsdokument som studerende.

Hvad er betingelserne?

Du skal være indskrevet på en offentlig eller privat uddannelse i Danmark på mindst gymnasialt niveau. Uddannelser på grundskoleniveau (fx folkeskole) er ikke omfattet.

Det betyder, at du skal være endeligt optaget på en uddannelse ved en offentlig eller privat videregående uddannelsesinstitution, ungdoms- eller erhvervsuddannelse, som er godkendt af eller finansieres af det offentlige.

Du er endeligt optaget, når der ikke er yderligere betingelser knyttet til din optagelse, før den er gældende. En betingelse kan fx være, at et bestemt fag på et bestemt niveau skal være bestået, før optagelsen træder i kraft. 

Du skal kunne forsørge dig selv, mens du studerer i Danmark. Det betyder bl.a., at du skal have penge nok til, at du ikke modtager økonomisk hjælp fra det offentlige som fx kontanthjælp. Modtager du ydelser som fx SU eller arbejdsløshedsdagpenge, kan du stadig blive anset som selvforsørgende.

Du skal underskrive en erklæring om, at du har penge nok til at forsørge dig selv, mens du studerer i Danmark.

Du er studieaktiv, hvis du følger undervisningen, deltager i prøver og eksaminer m.v. Er du indskrevet på studiet uden at være studieaktiv, kan du som udgangspunkt ikke få registreringsbevis som studerende.

Hvis du er under 18 år, skal en af dine forældre erklære, at de giver dig lov til at læse i Danmark.

Hvis du indgiver ansøgningen, uden at dine forældre er til stede, kan de i stedet acceptere opholdet skriftligt, dvs. at de skal underskrive en samtykkeerklæring.
Hvis kun den ene af dine forældre har forældremyndighed over dig, er det den forælder der skal underskrive samtykket. 

Du skal vedlægge dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over dig, fx i form af en kopi af din fødselsattest sammen med en kopi af datasiden af din forælders pas.

Du kan læse mere om hvilken dokumentation du skal vedlægge under fanen Sådan ansøger du.

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

EU-opholdsdokumentet er et bevis for en ret, du som EU-borger allerede har ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne. Det vil sige, at du har retten til at opholde dig, arbejde eller studere i Danmark med eller uden et EU-opholdsdokument.

I Danmark har du i mange situationer imidlertid brug for et CPR-nr. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for den kommune, du bor i, for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger, du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer du må arbejde. Dette gælder også, hvis du samtidig studerer i Danmark.

EU-opholdsdokumentet er ikke en forudsætning for, at du må begynde at arbejde. Dette gælder, uanset om du har - eller ansøger om - opholdsdokument som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller noget tredje.

Under dit ophold i Danmark efter EU-reglerne skal du som udgangspunkt kunne forsørge dig selv og din familie. Afhængig af dit opholdsgrundlag kan dette bl.a. betyde, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan dit opholdsgrundlag og dermed din opholdsret være ophørt, og du kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil så tage stilling til, om dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Hvis du opfylder betingelserne for at være arbejdstager i EU-rettens forstand – eller hvis du har bevaret en arbejdstagerstatus efter at være ophørt med at arbejde – vil modtagelse af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik som udgangspunkt ikke medføre ophør af din opholdsret. Det samme gælder, hvis du har opholdsgrundlag som familiemedlem til en arbejdstager.

Læs mere om, hvad du må modtage og hvad du ikke må modtage af offentlige ydelser, når du har et EU-opholdsdokument fra SIRI.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark. 

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Søger du arbejde, kan du være i landet i op til 6 måneder uden et bevis. 

Hvis du skal være i Danmark i mere end de hhv. 3 eller 6 måneder, skal du indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Herefter kan du være i landet, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet. 

Hvis dit opholdsgrundlag ophører, f.eks. hvis du stopper med at arbejde eller studere, skal du ansøge om et nyt opholdsdokument på andet grundlag – f.eks. som person med tilstrækkelige midler. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, skal du kontakte SIRI.

Når du har opfyldt betingelserne for et EU-retligt opholdsgrundlag i 5 år i Danmark, kan du – uanset om du er EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger - søge om bevis for, at du har permanent opholdsret efter EU-reglerne. Når du har fået permanent opholdsret, skal du ikke længere nødvendigvis opfylde betingelserne for dit oprindelige opholdsgrundlag. Vær dog opmærksom på, at din permanente opholdsret kan ophøre, hvis du udrejser fra Danmark i længere tid.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere studerer?

Hvis du har opholdsgrundlag som studerende, men har afbrudt eller afsluttet din uddannelse i Danmark, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt.

Hvis du i forbindelse med din afslutning eller en evt. afbrydelse af dit studie forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot på almindelig vis meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Hvis du vil blive i Danmark efter at have afbrudt eller afsluttet din uddannelse, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, fx som selvforsørgende, skal du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation, inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på varigheden af dit ophold i landet samt din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Når du har opholdsgrundlag efter EU-reglerne, kan dit opholdsgrundlag enten være på et selvstændigt grundlag, eller det kan være et afledt opholdsgrundlag.

Du har et selvstændigt opholdsgrundlag, hvis du som EU-borger er f.eks. arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, studerende eller selvforsørgende.

Hvis dit opholdsgrundlag er som familiemedlem til en EU-borger, er der tale om et afledt opholdsgrundlag.

Når du som EU-borger har et selvstændigt opholdsgrundlag, kan din familie ansøge om familiesammenføring med dig efter EU-reglerne. Dette gælder, uanset om din familie er EU-statsborgere eller tredjelandsstatsborgere.

Er du tredjelandsstatsborger med opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-statsborger, kan din familie ikke søge om familiesammenføring med dig efter EU-reglerne. Det skyldes, at din opholdsret er afledt (af dit EU-familiemedlem). En i forvejen afledt opholdsret kan ikke afledes videre til et andet familiemedlem. I visse situationer kan din familie imidlertid ansøge om familiesammenføring med den EU-statsborger, du selv er familiesammenført med.

Læs mere om opholdsgrundlag som familiesammenført efter EU-reglerne her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om EU-opholdsdokument som studerende skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som en del af processen skal du som regel møde personligt frem i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som studerende, hvilke betingelser du skal opfylde mv.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste og hente erklæringer nederst.

 

Du skal ved fremmødet i SIRI medbringe:

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

Som dokumentation for dit opholdsgrundlag som studerende kan du vedlægge:

Hvis du er under 18 år og dine forældre ikke er til stede når du indgiver ansøgningen, skal du også vedlægge:

Hent erklæring:

 

Hent forsørgelseserklæringen

Hent Erklæring og information (bruges hvis du ikke underskriver ansøgningen med MitID)

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1A print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1A i pdf-format

Hent print selv skema OD1A i Word-format

Du skal kunne forsørge dig selv, og du skal derfor underskrive en erklæring om, at du har penge nok til at forsørge dig selv, mens du studerer i Danmark. Print nedenstående erklæring om selvforsørgelse ud, datér og underskriv den, og vedlæg den til din ansøgning.

Hent erklæring om selvforsørgelse

Det er en betingelse for at få registreringsbevis som studerende, at du er indskrevet på et studie i Danmark og at du er studieaktiv. SIRI kan i visse tilfælde bede dig om at dokumentere din studieaktivitet, ved at du får dit uddannelsessted til at udfylde og signere nedenstående erklæring om studieaktivitet.

Hent erklæring om studieaktivitet

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Du har ansøgt online

Hvis du ansøger online om et dansk EU-opholdsdokument for første gang, skal du herefter møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger.

Du skal huske at medbringe din kvittering fra onlineansøgningen (som indeholder ansøgningens seks-cifrede referencenummer) samt billed-id (pas eller nationalt id-kort).

Først når du på denne måde har identificeret dig og er blevet forbundet med din ansøgning, betragter vi din ansøgning som fuldt indgivet.

I disse andre tilfælde skal du ikke møde personlig frem i SIRI:

 • Du ansøger om at skifte opholdsgrundlag efter EU-reglerne, fx hvis du har haft EU-ophold som studerende og nu ønsker at skifte opholdsgrundlag til EU-ophold som arbejdstager.
 • Du ansøger om forlængelse, hvis du har en tidsbegrænset opholdsret efter EU-reglerne, som du ønsker skal forlænges yderligere.
 • Du ansøger om permanent ophold efter EU-reglerne.

Du kan møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Inden du møder frem hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning til SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI