Sagsbehandlingen tager normalt
0-30 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Bemærk! Hvis du er britisk statsborger, er du ikke EU-borger og kan derfor ikke benytte denne ansøgningsside og ansøgningsskemaet OD1 til at ansøge om ophold. Du skal i stedet benytte dig af Brexit-ansøgningsiderne og skemaet BR1.

Hvad betyder det at være en person med tilstrækkelige midler?

I forhold til at have opholdsgrundlag efter EU-reglerne indebærer det at være en person med tilstrækkelige midler, at du er selvforsørgende og dermed råder over midler eller indtægter til dit og din families underhold i et omfang, der betyder, at du ikke kan forventes at falde det offentlige til byrde. Midlerne og indtægterne er som udgangspunkt dine egne. Det er dog også muligt, at en anden person, f.eks. et familiemedlem, der har midlerne til det, påtager sig at forsørge dig.

Hvordan opfylder jeg betingelserne for ophold som person med tilstrækkelige midler?

Du skal kunne forsørge dig selv for at kunne have opholdsgrundlag som en person med tilstrækkelige midler.

Det er en konkret vurdering, med udgangspunkt i din personlige situation, om du kan anses for at have tilstrækkelige midler. Svarer midlerne mindst til summen af de ydelser, som du – ud fra din alder, civilstand m.v. - ville kunne modtage efter lov om aktiv socialpolitik (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse), vil det dog som udgangspunkt altid være tilstrækkeligt.

Du kan finde satserne for de forskellige ydelser på borger.dk. Du skal se under overskriften ”Hvor meget kan jeg få i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?”

Gå til borger.dk for at se satserne (åbner i et nyt vindue)

Du skal råde over midler nok til at forsørge dig selv og din familie under hele dit ophold i Danmark. For at kunne få et opholdsdokument skal du overfor SIRI dokumentere, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i mindst de første 12 måneder af dit ophold i Danmark. Du skal dog stadig være selvforsørgende efter de 12 måneder. SIRI kan eventuelt på et senere tidspunkt bede dig om at indsende dokumentation for, at du stadig har tilstrækkelige midler.

Hvis du forsørges af en anden person, fx et familiemedlem, din kæreste eller lignende, skal du have adgang til din forsørgers midler, dvs. at du skal kunne råde over dem.

Hvis du er i familie med din forsørger

Hvis du er i familie med din forsørger, skal du ikke dokumentere at råde over din forsørgers midler. Forsørgeren kan fx være din ægtefælle, dit voksne barn, dine søskende eller lignende. Du skal dog altid dokumentere, at du er i familie med forsørgeren gennem fx en vielsesattest eller fødselsattester.

Hvis du ikke er i familie med din forsørger

Hvis du ikke er i familie med forsørgeren eller du ikke kan dokumentere, at I er i familie, skal du dokumentere, at du har adgang til forsørgerens midler. Det kan fx være gennem løbende overførsler af penge fra forsørgeren til dig. Det kan også være ved at dokumentere, at du har dit eget debit- eller kreditkort knyttet til forsørgerens konto.

Uanset om du er i familie med din forsørger eller ej, skal forsørgeren dokumentere at råde over midler til at kunne forsørge både sig selv, dig samt eventuelle børn eller andre, forsørgeren har forsørgelsespligt overfor.

Da det er en betingelse for at have opholdsgrundlag som person med tilstrækkelige midler, at du er selvforsørgende og dermed ikke falder det offentlige til byrde, kan du som udgangspunkt ikke få eller bevare opholdsdokument på dette grundlag, hvis du modtager offentlige forsørgelsesydelser, dvs. f.eks. kontanthjælp eller starthjælp. Modtager du derimod eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge fra din A-kasse, vil dette ikke være til hinder for, at du kan anses at være selvforsørgende.

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

EU-opholdsdokumentet er et bevis for en ret, du som EU-borger allerede har ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne. Det vil sige, at du har retten til at opholde dig, arbejde eller studere i Danmark med eller uden et EU-opholdsdokument. 

I Danmark har du i mange situationer imidlertid brug for et CPR-nr. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for den kommune, du bor i, for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger, du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer du må arbejde. Dette gælder også, hvis du samtidig studerer i Danmark.

EU-opholdsdokumentet er ikke en forudsætning for, at du må begynde at arbejde. Dette gælder, uanset om du har - eller ansøger om - opholdsdokument som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller noget tredje.

Under dit ophold i Danmark efter EU-reglerne skal du som udgangspunkt kunne forsørge dig selv og din familie. Afhængig af dit opholdsgrundlag kan dette bl.a. betyde, at du ikke må modtage offentlige forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan dit opholdsgrundlag og dermed din opholdsret være ophørt, og du kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil herefter tage stilling til, hvorvidt dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Hvis du opfylder betingelserne for at være arbejdstager i EU-rettens forstand – eller hvis du har bevaret en arbejdstagerstatus efter at være ophørt med at arbejde – vil modtagelse af offentlige forsørgelsesydelser som udgangspunkt ikke medføre ophør af din opholdsret. Det samme gælder, hvis du har opholdsgrundlag som familiemedlem til en arbejdstager.

Læs mere om, hvad du må modtage og hvad du ikke må modtage af offentlige ydelser, når du har et EU-opholdsdokument fra SIRI.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark. 

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Søger du arbejde, kan du være i landet i op til 6 måneder uden et bevis. 

Hvis du skal være i Danmark i mere end de hhv. 3 eller 6 måneder, skal du indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Herefter kan du være i landet, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet. 

Hvis dit opholdsgrundlag ophører, f.eks. hvis du stopper med at arbejde eller studere, skal du ansøge om et nyt opholdsdokument på andet grundlag – f.eks. som person med tilstrækkelige midler. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, skal du kontakte SIRI.

Når du har opfyldt betingelserne for et EU-retligt opholdsgrundlag i 5 år i Danmark, kan du – uanset om du er EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger - søge om bevis for, at du har permanent opholdsret efter EU-reglerne. Når du har fået permanent opholdsret, skal du ikke længere nødvendigvis opfylde betingelserne for dit oprindelige opholdsgrundlag. Vær dog opmærksom på, at din permanente opholdsret kan ophøre, hvis du udrejser fra Danmark i længere tid.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere kan forsørge mig selv?

Hvis du har opholdsgrundlag som selvforsørgende (person med tilstrækkelige midler), og du ikke længere kan forsørge dig selv, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt.

Det gælder hvad enten du selv eller en eventuel anden person, der har påtaget sig at forsørge dig, ikke længere har midlerne til at forsørge dig.

Hvis du forlader Danmark i forlængelse af, at du ikke længere har midler til at forsørge dig selv, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Hvis du ønsker at blive i Danmark, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, fx hvis du har fået lønnet beskæftigelse, skal du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Ja. Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation, inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på varigheden af dit ophold i landet samt din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Når du har opholdsgrundlag efter EU-reglerne, kan dit opholdsgrundlag enten være på et selvstændigt grundlag, eller det kan være et afledt opholdsgrundlag.

Du har et selvstændigt opholdsgrundlag, hvis du som EU-borger er f.eks. arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, studerende eller selvforsørgende.

Hvis dit opholdsgrundlag er som familiemedlem til en EU-borger, er der tale om et afledt opholdsgrundlag.

Når du som EU-borger har et selvstændigt opholdsgrundlag, kan din familie ansøge om familiesammenføring med dig efter EU-reglerne. Dette gælder, uanset om din familie er EU-statsborgere eller tredjelandsstatsborgere.

Er du tredjelandsstatsborger med opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-statsborger, kan din familie ikke søge om familiesammenføring med dig efter EU-reglerne. Det skyldes, at din opholdsret er afledt (fra dit EU-familiemedlem). En i forvejen afledt opholdsret kan ikke afledes videre til et andet familiemedlem. I visse situationer kan din familie imidlertid ansøge om familiesammenføring med den EU-statsborger, du selv er familiesammenført med.

Læs mere om opholdsgrundlag som familiesammenført efter EU-reglerne her.

 

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som en del af processen skal du som regel møde personligt frem i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller på Bornholm.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som selvforsørgende, hvilke betingelser du skal opfylde mv.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Du skal ved fremmødet i SIRI medbringe følgende:

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

Som dokumentation for dit opholdsgrundlag som person med tilstrækkelige midler kan du f.eks. vedlægge følgende:

Hvis du forsørges af en anden, kan du fx vedlægge følgende dokumentation:

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1 print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1 i pdf-format

Hent print selv skema OD1 i Word-format

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Forsørgelseserklæring

Hvis du forsørges af en anden person, fx et familiemedlem, din kæreste eller lignende, skal din forsørger udfylde og underskrive denne erklæring.

Hent forsørgelseserklæringen i pdf-format

Hent forsørgelseserklæringen i Word-format

Arbejdsgivererklæring

Hvis din forsørger er arbejdstager, kan du bruge arbejdsgivererklæringen til at dokumentere dette.

Hent arbejdsgivererklæringen i Word-format

Du har ansøgt online

Hvis du ansøger online om et dansk EU-opholdsdokument for første gang, skal du herefter møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger.

Du skal huske at medbringe din kvittering fra onlineansøgningen (som indeholder ansøgningens seks-cifrede referencenummer) samt billed-id (pas eller nationalt id-kort).

Først når du på denne måde har identificeret dig og er blevet forbundet med din ansøgning, betragter vi din ansøgning som fuldt indgivet.

I disse andre tilfælde skal du ikke møde personlig frem i SIRI:

 • Du ansøger om at skifte opholdsgrundlag efter EU-reglerne, fx hvis du har haft EU-ophold som studerende og nu ønsker at skifte opholdsgrundlag til EU-ophold som arbejdstager.
 • Du ansøger om forlængelse, hvis du har en tidsbegrænset opholdsret efter EU-reglerne, som du ønsker skal forlænges yderligere.
 • Du ansøger om permanent ophold efter EU-reglerne.

Du kan møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Inden du møder frem hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning til SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI