Sagsbehandlingen tager normalt
0-90 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Bemærk! Hvis du er britisk statsborger, er du ikke EU-borger og kan derfor ikke benytte denne ansøgningsside og ansøgningsskemaet OD1 til at ansøge om permanent ophold. Du skal i stedet benytte dig af Brexit-ansøgningsiderne og skemaet BR1.

Hvem kan få bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark?

Du har ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, når du har haft faktisk og reelt ophold i Danmark i mindst 5 på hinanden følgende år og i hele perioden har opfyldt betingelserne for et (eller flere) opholdsgrundlag efter EU-reglerne. 

Hvad er betingelserne for at opnå tidsubegrænset ophold?

For at kunne opnå ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne skal du være opmærksom på følgende forhold og betingelser.

At have etableret faktisk og reelt ophold indebærer, at du har levet dit liv og indrettet dig på en sådan måde, der viser, at du har haft din tilværelse og dagligdag i Danmark.

Du skal altså have foretaget en reel og faktisk flytning til Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt, at du har været registreret på en dansk adresse, eller at du står som ejer eller lejer af en bolig i Danmark.

Du skal til enhver tid i løbet af de 5 på hinanden følgende år have opfyldt betingelserne for mindst ét opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Det er ikke afgørende, om du har opfyldt betingelserne for det samme opholdsgrundlag i hele perioden.

Som EU-borger kan du derfor godt have haft flere forskellige opholdsgrundlag i løbet af 5-årsperioden – også samtidig. Det kan både have været selvstændige opholdsgrundlag som f.eks. arbejdstager eller studerende, eller en afledt ret som familiemedlem til en anden EU-borger. 

Som tredjelandsstatsborger vil dit opholdsgrundlag som udgangspunkt have været som familiemedlem til en EU-borger.

Du kan læse mere om de forskellige opholdsgrundlag her.

Som nævnt skal du som udgangspunkt have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i hele femårsperioden.

Midlertidige ophold i udlandet på tilsammen under 6 måneder om året vil dog ikke i sig selv være til hinder for, at du kan opnå tidsubegrænset ophold.
Det samme gælder ved ét fravær af op til et års varighed, som skyldes vægtige grunde eller fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt.

Hvilke rettigheder har jeg med et tidsubegrænset EU-opholdsdokument?

Du har de samme rettigheder som med et ikke-tidsubegrænset EU-opholdsdokument med den tilføjelse, at du ikke længere behøver at opfylde de betingelser, der var for dit oprindelige opholdsgrundlag. 

Det betyder, at du ikke mister din opholdsret, hvis du f.eks. ophører med at arbejde, studere, drive selvstændig virksomhed osv.

Kan jeg miste min tidsubegrænsede opholdsret?

Hvis du har opnået tidsubegrænset opholdsret, bevarer du den så længe, du har faktisk og reelt ophold i Danmark.

Udrejst i mindre end to år

Du mister ikke din tidsubegrænsede opholdsret, hvis du opholder dig uden for Danmark i mindre end to år. 

Vær opmærksom på, at din bopælskommune vil bede om en bekræftelse fra SIRI på din fortsatte opholdsret, når du efter din tilbagevenden til Danmark vil registrere din adresse i CPR-registret. Du skal kun bruge bekræftelsen, hvis du tager/har haft bopæl i udlandet, og din adresse dermed er afmeldt i CPR-registret. Hvis du alene har været i udlandet på f.eks. et almindeligt ferieophold, og din adresse ikke er afmeldt i CPR, skal du ikke have bekræftelsen.

Udrejst i mere end to år

Hvis du har opnået tidsubegrænset opholdsret og skal opholde dig uden for Danmark i mere end to år, og du har til hensigt efterfølgende at vende tilbage til Danmark, kan du i særlige tilfælde få en dispensation, så din opholdsret ikke ophører.

I din ansøgning om dispensation skal du dokumentere årsagen til og længden af dit ophold uden for Danmark. SIRI kan efter omstændighederne give dispensation fra ophør i op til to år (ud over de to år du med tidsubegrænset opholdsret i forvejen har ret til at være udrejst).

Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om din opholdsret, f.eks. hvis du har været udrejst i en længere periode, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for hverken tidsubegrænset opholdsret eller for et af de øvrige opholdsgrundlag efter EU-reglerne, vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på, hvor længe du har boet i Danmark og på din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få tidsubegrænset EU-opholdsdokument?

Din familie opnår ikke automatisk ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, fordi du har opnået ret til tidsubegrænset ophold.

Din familie skal selv have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i 5 år og i hele perioden have opfyldt betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Har din familie opholdsgrundlag som familiemedlem til dig, og kom de til Danmark samtidig med dig eller tidligere, vil de som udgangspunkt kunne opnå tidsubegrænset opholdsret samtidig med dig, hvis familierelationen har bestået i hele perioden.

Dine familiemedlemmer er ikke omfattet af din ansøgning om tidsubegrænset opholdsret og skal derfor selv indgive deres egen ansøgning om tidsubegrænset opholdsret (efter 5 års ophold).

Læs mere om opholdsgrundlag som familiemedlem her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger om bevis for ret til tidsubegrænset ophold?

Ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

Du er EU-borger:

Du kan indgive ansøgning om bevis på din ret til tidsubegrænset (permanent) ophold når du opfylder betingelserne og har været i Danmark i 5 sammenhængende år. 

Da det ikke er obligatorisk at søge om bevis for ret til tidsubegrænset ophold, er der  ikke nogen frist for, hvornår du senest skal indgive en eventuel ansøgning. Opfylder du betingelserne for tidsubegrænset ophold, har du i princippet denne ret, uanset om du ansøger om bevis for det eller ej. Opfylder du ikke betingelserne for tidsubegrænset ophold, skal du fortsat opfylde et andet opholdsgrundlag efter EU-reglerne – uanset om du har været i Danmark i 5 år eller mere, og uanset om du ansøger om bevis for tidsubegrænset ophold.

 

Du er tredjelandsstatsborger:

Du kan tidligst indgive en ansøgning om bevis på din ret til tidsubegrænset (permanent) ophold en måned inden, du har været i Danmark i 5 sammenhængende år. 
Du skal dog under alle omstændigheder indgive ansøgningen før dit opholdskort udløber.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du kan indgive din ansøgning om tidsubegrænset (permanent) ophold efter EU-reglerne på tre forskellige måder:

  1. Du kan indgive din ansøgning online,
  2. Du kan indgive din print-selv ansøgning uden personligt fremmøde, ved at indsende din ansøgning via SIRIs kontaktformular, eller
  3. Du kan indgive din print selv ansøgning ved at møde frem personligt i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Aabenraa.

Du kan læse mere om alle tre muligheder nedenfor.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om tidsubegrænset (permanent) ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om tidsubegrænset ophold, hvilke betingelser du skal opfylde mv.

 

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste.

Indsender du din ansøgning digitalt via SIRIs kontaktformular, skal du huske at vedlægge følgende:

Møder du frem personligt hos SIRI for at indgive din ansøgning, skal du medbringe følgende:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som arbejdstager kan du vedlægge:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som studerende kan du vedlægge:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som selvforsørgende på grundlag af tilstrækkelige midler kan du vedlægge:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som familiemedlem kan du vedlægge:

Hvis du har haft andre opholdsgrundlag end de ovenfor nævnte, skal du vedlægge dokumentation for dette.

Har du haft skiftende opholdsgrundlag i løbet af den tid, du har opholdt dig i Danmark, bedes du aflevere dokumentation for alle dine opholdsgrundlag. 

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1 print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1 i pdf-format

Hent print selv skema OD1 i Word-format

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz skal du samtidig med ansøgningsskema OD1 vedlægge en ansøgning (et såkaldt stamkort) om opholdskort.

Hent stamkortet (ansøgning om opholdskort) i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen.

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan vælge enten at indgive ansøgningen digitalt via SIRIs kontaktformular eller at indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Aabenraa eller på Bornholm.

Du finder vores kontaktformular her

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane . Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. I visse tilfælde vil SIRI bede dig om at møde frem personligt til et ID-tjek i en af vores afdelinger.

Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.