Sagsbehandlingen tager normalt
0-90 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan få bevis for ret til permanent ophold i Danmark?

Du har ret til permanent ophold efter EU-reglerne, når du har haft faktisk og reelt ophold i Danmark i mindst 5 på hinanden følgende år og i hele perioden har opfyldt betingelserne for et (eller flere) opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Børn, der er født i Danmark, eller er indrejst umiddelbart efter fødslen, og hvis forældre har tidsubegrænset ophold i Danmark, kan søge permanent ophold umiddelbart efter fødslen.

 

Hvad er betingelserne for at opnå permanent ophold?

For at kunne opnå ret til permanent ophold efter EU-reglerne skal du være opmærksom på følgende forhold og betingelser.

At have etableret faktisk og reelt ophold indebærer, at du har levet dit liv og indrettet dig på en sådan måde, der viser, at du har haft din tilværelse og dagligdag i Danmark.

Du skal altså have foretaget en reel og faktisk flytning til Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt, at du har været registreret på en dansk adresse, eller at du står som ejer eller lejer af en bolig i Danmark.

Du skal til enhver tid i løbet af de 5 på hinanden følgende år have opfyldt betingelserne for mindst ét opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Det er ikke afgørende, om du har opfyldt betingelserne for det samme opholdsgrundlag i hele perioden.

Som EU-borger kan du derfor godt have haft flere forskellige opholdsgrundlag i løbet af 5-årsperioden – også samtidig. Det kan både have været selvstændige opholdsgrundlag som f.eks. arbejdstager eller studerende, eller en afledt ret som familiemedlem til en anden EU-borger. 

Som tredjelandsstatsborger vil dit opholdsgrundlag som udgangspunkt have været som familiemedlem til en EU-borger.

Du kan læse mere om de forskellige opholdsgrundlag her.

Som nævnt skal du som udgangspunkt have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i hele femårsperioden.

Midlertidige ophold i udlandet på tilsammen under 6 måneder om året vil dog ikke i sig selv være til hinder for, at du kan opnå permanent ophold.

Det samme gælder ved ét fravær af op til et års varighed, som skyldes vægtige grunde eller fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt.

Hvilke rettigheder har jeg med et permanent EU-opholdsdokument?

Du har de samme rettigheder som med et ikke-permanent EU-opholdsdokument med den tilføjelse, at du ikke længere behøver at opfylde de betingelser, der var for dit oprindelige opholdsgrundlag.

Det betyder, at du ikke mister din opholdsret, hvis du f.eks. ophører med at arbejde, studere, drive selvstændig virksomhed osv.

Kan jeg miste min permanente opholdsret?

Hvis du har opnået permanent opholdsret, bevarer du den så længe, du har faktisk og reelt ophold i Danmark.

Udrejst i mindre end to år

Du mister ikke din permanente opholdsret, hvis du opholder dig uden for Danmark i mindre end to år. 

Vær opmærksom på, at din bopælskommune vil bede om en bekræftelse fra SIRI på din fortsatte opholdsret, når du efter din tilbagevenden til Danmark vil registrere din adresse i CPR-registret. Du skal kun bruge bekræftelsen, hvis du tager/har haft bopæl i udlandet, og din adresse dermed er afmeldt i CPR-registret. Hvis du alene har været i udlandet på f.eks. et almindeligt ferieophold, og din adresse ikke er afmeldt i CPR, skal du ikke have bekræftelsen.

Udrejst i mere end to år

Hvis du har opnået permanent opholdsret og skal opholde dig uden for Danmark i mere end to år, og du har til hensigt efterfølgende at vende tilbage til Danmark, kan du i særlige tilfælde få en dispensation, så din opholdsret ikke ophører.

I din ansøgning om dispensation skal du dokumentere årsagen til og længden af dit ophold uden for Danmark. SIRI kan efter omstændighederne give dispensation fra ophør i op til to år (ud over de to år du med permanent opholdsret i forvejen har ret til at være udrejst).

Hvis du har permanent ophold i Danmark, vil modtagelsen af offentlige ydelser ikke have betydning for din ret til at opholde i Danmark.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for hverken permanent opholdsret eller for et af de øvrige opholdsgrundlag efter EU-reglerne, vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på, hvor længe du har boet i Danmark og på din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om din opholdsret, f.eks. hvis du har været udrejst i en længere periode, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation inden afgørelsen træffes.

Kan min familie få permanent EU-opholdsdokument?

Din familie opnår ikke automatisk ret til permanent ophold efter EU-reglerne, fordi du har opnået ret til permanent ophold.

Din familie skal selv have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i 5 på hinanden følgende år og i hele perioden have opfyldt betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Dine familiemedlemmer er ikke omfattet af din ansøgning om permanent opholdsret og skal derfor selv indgive deres egen ansøgning om permanent opholdsret (efter 5 års ophold).

Læs mere om opholdsgrundlag som familiemedlem her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger om bevis for ret til permanent ophold?

Ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

Du er EU-borger:

Du kan indgive ansøgning om bevis på din ret til permanent ophold når du opfylder betingelserne og har været i Danmark i 5 sammenhængende år. 

Da det ikke er obligatorisk at søge om bevis for ret til permanent ophold, er der  ikke nogen frist for, hvornår du senest skal indgive en eventuel ansøgning. Opfylder du betingelserne for permanent ophold, har du i princippet denne ret, uanset om du ansøger om bevis for det eller ej. Opfylder du ikke betingelserne for permanent ophold, skal du fortsat opfylde et andet opholdsgrundlag efter EU-reglerne – uanset om du har været i Danmark i 5 år eller mere, og uanset om du ansøger om bevis for permanent ophold.

Du er tredjelandsstatsborger:

Du kan tidligst indgive en ansøgning om bevis på din ret til permanent ophold en måned inden, du har været i Danmark i 5 sammenhængende år.

Du skal dog under alle omstændigheder indgive ansøgningen før dit opholdskort udløber.

Læs mere om, hvordan du kan forlænge dit opholdskort

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du kan indgive din ansøgning om permanent ophold efter EU-reglerne på tre forskellige måder:

  1. Du kan indgive din ansøgning online,
  2. Du kan indgive din print-selv ansøgning uden personligt fremmøde, ved at indsende din ansøgning via SIRIs kontaktformular, eller
  3. Du kan indgive din print selv ansøgning ved at møde frem personligt i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Du kan læse mere om alle tre muligheder nedenfor.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om permanent ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om permanent ophold, hvilke betingelser du skal opfylde mv.

 

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste og hente erklæringer nederst.

Du skal altid vedlægge:

Møder du frem personligt hos SIRI eller sender din ansøgning via vores kontaktformular skal du vedlægge:

Har du haft skiftende opholdsgrundlag i løbet af den tid, du har opholdt dig i Danmark, skal du vedlægge dokumentation for alle dine opholdsgrundlag.

 

Hvis du er eller har været Arbejdstager:

Hvis du er eller har været Selvstændig erhvervsdrivende:

Hvis du er eller har været Person med tilstrækkelige midler:

Hvis du er eller har været Studerende:

Hvis du er eller har været Familiemedlem:

Hent erklæringer:

Hent Erklæring og information (bruges hvis du ikke underskriver ansøgningen med MitID)

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1C print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1C i pdf-format

Hent print selv skema OD1C i Word-format

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen.

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan vælge enten at indgive ansøgningen digitalt via SIRIs kontaktformular eller at indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Du finder vores kontaktformular her

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS og Schweiz, skal du have optaget biometri for at få udstedt et opholdskort. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får et opholdsbevis.

Hvis du ikke får optaget biometri, kan vi ikke udstede det fysiske opholdskort til dig.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger. Det kan ske, mens vi behandler din ansøgning. Du kan også vente, til vi har behandlet din ansøgning, og du har fået dit EU opholdsdokument. Bemærk dog, at opholdskortet ikke kan udstedes før du har fået optaget biometri.

Du skal altid huske at bestille tid, før du møder personligt frem i en af SIRIs afdelinger. Du finder SIRIs tidsbestilling her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane . Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. I visse tilfælde vil SIRI bede dig om at møde frem personligt til et ID-tjek i en af vores afdelinger.

Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI