Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
7 måneder

Gebyret er
8.575 kr.

Hvem kan få familiesammenføring som barn?

Du kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, når du er under 15 år – i særlige tilfælde også hvis du er mellem 15 og 18 år – og har en forælder, der bor fast i Danmark.

Du og din forælder i Danmark skal opfylde en række betingelser.

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

Hvad er betingelserne, hvis du er under 15 år?

For at få opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring skal både du, som er ansøger, og din forælder i Danmark opfylde en række krav. 

Krav til ansøgeren

Du, som er ansøger, skal normalt være under 15 år, når du indgiver ansøgningen.

Hvis du er fyldt 15 år, når du ansøger, kan du kun få opholdstilladelse i særlige tilfælde. Læs mere under ’Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?’

Hvis du, som er ansøger, får opholdstilladelse, skal du bo hos din forælder i Danmark.

Du, som er ansøger, må ikke have stiftet din egen familie. Du må fx ikke have en fast samlever eller have fået børn.

Det må ikke stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark. Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor din forælder bor, skal udtale sig om din trivsel og den omsorg, som du vil få hos din forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod din bedste interesse at blive familiesammenført med din forælder i Danmark.

Det vil fx kunne stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis:

 • Der er risiko for, at du vil få alvorlige sociale problemer i Danmark.
 • Der er en betydelig risiko for, at du vil blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark.
 • Der er risiko for, at du vil blive udsat for overgreb.

Læs mere om barnets tarv

Hvis du bor sammen med den ene af dine forældre eller en anden fast omsorgsperson i udlandet, er det som udgangspunkt en betingelse, at du indgiver din ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring inden for en 3-månedersfrist.

Hvornår fristen på de 3 måneder regnes fra, afhænger af din forælder i Danmarks forhold:

 • Hvis din forælder har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring i Danmark, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at din forælder har fået opholdstilladelse.
 • Hvis din forælder er dansk eller nordisk statsborger, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at din forælder er tilmeldt folkeregistret i Danmark.
 • Hvis din forælder har haft opholdstilladelse i Danmark med henblik på midlertidigt ophold efter andre bestemmelser end udlændingelovens §§ 7 eller 8 (asyl),  fx som arbejdstager, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at din forælder har fået permanent opholdstilladelse.
 • Hvis du er blevet født efter, at din forælder har fået opholdstilladelse i Danmark, er blevet tilmeldt folkeregistret i Danmark eller har fået permanent ophold, som beskrevet ovenfor, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter din fødsel.

Hvis I er forhindrede i at overholde fristen

Udlændingestyrelsen kan se bort fra 3-måneders fristen, hvis du og din forælder har været forhindrede i at indgive ansøgningen inden for fristen, og I søger om opholdstilladelse inden, at der går unødigt tid, efter I ikke længere er forhindrede.

Der skal være tale om forhindringer, som du og din forælder ikke selv har kunnet kontrollere, fx hvor der har været en uenighed om  forældremyndigheden, og det således ikke har været muligt at søge om familiesammenføring, før  forældremyndigheden er fastlagt.

Undtagelser fra 3-månedersfristen

Udlændingestyrelsen kan se bort fra 3-månedersfristen i særlige tilfælde, fx hvis:

 • din forælder i Danmark er tyrkisk statsborger og økonomisk aktiv (læs mere om økonomisk aktive tyrkiske statsborgere),
 • din forælder i Danmark har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn,
 • din forælders ægtefælle har samvær med mindreårige særbørn, som bor i Danmark,
 • din forælder i Danmark er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap og ikke kan tage ophold sammen med dig i udlandet, eller
 • du reelt er uden en fast omsorgsperson i det land, hvor du opholder dig.

 

Krav til forælderen

Du, som er forælder til ansøgeren, og som bor i Danmark skal være dansk eller nordisk statsborger. Eller du skal have:

 • permanent opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end asyl, eller have
 • opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold. Det fremgår af brevet med din opholdstilladelse, om den er givet med mulighed for varigt ophold.

Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din ægtefælle/samlever i Danmark være dansk eller nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark.

Du skal som ansøgerens forælder have forældremyndighed over ansøgeren. Det er nok at have del i forældremyndigheden.

Du, som er ansøgerens forælder, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år ved endelig dom være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn.

Det omfatter bl.a.:

 • Incest (straffelovens § 210)
 • Vanrøgt (straffelovens § 213)
 • Forbud mod at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare (straffelovens § 215 a)
 • Voldtægt (straffelovens § 216)
 • Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222)
 • Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
 • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
 • Manddrab (straffelovens § 237)
 • Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)
 • Religiøse vielser af mindreårige (straffelovens § 260 a)

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispentation

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes:

 • en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller
 • misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

I særlige tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse (boligkravet). Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode. 

En selvstændig bolig er en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke en betingelse, at boligen har eget køkken eller toilet.

At råde over en selvstændig bolig betyder, at du skal eje, leje eller fremleje din bolig. Eller være andelshaver eller anpartshaver af en bolig.

Boligen skal have en rimelig størrelse. Når familiesammenføringen er gennemført:

 • må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
 • boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Læs mere om, hvad det vil sige at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse 

I visse tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal være selvforsørgende. Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode.

At du skal være selvforsørgende betyder, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Læs mere om hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan opfylde selvforsørgelseskravet 

Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?

For at blive familiesammenført med en forælder i Danmark er det normalt et krav, at du ikke er fyldt 15 år på ansøgningstidspunktet.

Hvis du er fyldt 15 år, men er under 18 på ansøgningstidspunktet, kan du kun få familiesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Derudover skal du og din forælder i Danmark opfylde en række krav.

Når du er fyldt 15 år, men er under 18 år på ansøgningstidspunktet, kan du kun blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis ganske særlige grunde taler for det. Det kan fx være hensyn til familiens enhed, barnets tarv og Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt. Du vi i givet fald få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Det er en konkret og individuel vurdering, om der er ganske særlige omstændigheder i din sag. Der lægges bl.a. vægt på:

 • Om du har familie i hjemlandet.
 • Om du søger opholdstilladelse samtidig med den af dine forældre, som du indtil nu har boet hos i hjemlandet.
 • Om din forælder i hjemlandet, som du har boet hos indtil nu, får tilladelse til familiesammenføring i Danmark.
 • Om din forælder i hjemlandet kan tage vare på dig.
 • Om du risikerer at blive eller er blevet tvangsfjernet fra din forælder i hjemlandet.
 • Om det vil være humanitært uforsvarligt at henvise din forælder i Danmark til at tage ophold med dig i et andet land, hvor der ikke vil være behandlings- eller pasningsmuligheder. Det vil omfatte tilfælde, hvor der er alvorlig sygdom eller alvorligt handicap.
 • Om din forælder i Danmark har forældremyndighed over eller har samvær med mindreårige børn, der bor i Danmark.

Krav til ansøgeren

Du, som er ansøger, skal være under 18 år, når du indgiver ansøgningen.

Hvis du, som er ansøger, får opholdstilladelse, skal du bo hos din forælder i Danmark.

Du, som er ansøger, må ikke have stiftet din egen familie. Du må fx ikke have en fast samlever, eller have fået børn.

Det må ikke stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark. Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor din forælder bor, skal udtale sig om din trivsel og den omsorg, som du vil få hos din forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod din bedste interesse at blive familiesammenført med din forælder i Danmark.

Det vil fx kunne stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis:

 • Der er risiko for, at du vil få alvorlige sociale problemer i Danmark
 • Der er en betydelig risiko for, at du vil blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark
 • Der er risiko for, at du vil blive udsat for overgreb.

Læs mere om barnets tarv

Krav til forælderen i Danmark

Du, som er ansøgerens forælder, og som bor i Danmark, skal have lovligt ophold i landet.

Du, som er ansøgerens forælder i Danmark, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn ved endelig dom.

Det omfatter bl.a.:

 • Incest (straffelovens § 210)
 • Vanrøgt (straffelovens § 213)
 • Forbud mod at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare (straffelovens § 215 a)
 • Voldtægt (straffelovens § 216)
 • Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222)
 • Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
 • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
 • Manddrab (straffelovens § 237)
 • Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)
 • Religiøse vielser af mindreårige (straffelovens § 260 a).

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispensation

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes:

 • en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller
 • misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode. Det er som udgangspunkt indtil du fylder 18 år. Hvis din forælder har en midlertidig opholdstilladelse, kan du dog kun få opholdstilladelse indtil tidspunktet for, at din forælders opholdstilladelse udløber. Du har mulighed for at få forlængelse, hvis du og din forælder stadig opfylder visse betingelser. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse 

Der er også mulighed for, at du kan få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser, når du fylder 18 år. Læs mere om permanent opholdstilladelse

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.

Der kan under de enkelte trin være forskel på, hvad du skal gøre afhængigt af, om du ansøger samtidigt med, at din forælder ansøger om ægtefællesammenføring, eller om du ikke ansøger samtidigt med en forælder. Det er beskrevet under det enkelte trin, når der er forskel.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Du og din forælder skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for følgende, hvis du ansøger samtidigt med en forælder:

Du kan få brug for følgende, hvis du ikke ansøger samtidigt med en forælder:

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du (eller en voksen, der søger på vegne af dig) og din forælder i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Hvis du ansøger samtidigt med en forælder

Ansøgningsløsningen FA1 online indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte. Når din forælder i Danmark starter ansøgningsløsningen, starter han/hun ansøgningsforløbet for både dig og din forælder, der søger om familiesammenføring.

Din forælder i Danmark skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital FA1 ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FA6 i Word-format

Hent print selv skema FA6 i pdf-format

Hvis du ikke ansøger samtidigt med en forælder

Ansøgningsløsningen FA2 online indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte. Det er din forælder i Danmark, der starter ansøgningsløsningen. Din forælder i Danmark skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital FA2 ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FA7 i Word-format

Hent print selv skema FA7 i pdf-format

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver ansøgningen, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Når du bor hos din forælder i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort, behøver du derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto. 

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os