Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er

10 måneder

Gebyret er

5.900 kr.

Hvem kan få ægtefællesammenføring?
Hvad er betingelserne?
Hvem kan være undtaget fra at skulle opfylde betingelserne?
Hvilken opholdstilladelse får du?

Hvem kan få ægtefællesammenføring?

Du kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om ægtefællesammenføring, når du har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark.

Du og din ægtefælle/samlever i Danmark skal opfylde en række betingelser.

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

 

Hvad er betingelserne?

For at blive ægtefællesammenført skal både du, som er ansøger, og din ægtefælle/samlever i Danmark opfylde en række krav.

Krav til jer begge

 

Gyldigt ægteskab

Hvis I er gift, skal ægteskabet kunne anerkendes efter dansk ret. For at ægteskabet skal kunne det, skal det være indgået i efter reglerne i det land, hvor vielsen har fundet sted, og forholdene omkring det må ikke stride mod grundlæggende danske retsprincipper (dansk ordre public). Det betyder:

 • Begge parter skal fysisk have været til stede under vielsen. 
 • Ægteskabet må ikke være indgået med stedfortræder.
 • Begge parter skal have været over 18 år på tidspunktet for vielsen. 

Hvis I ikke er gift, eller hvis ægteskabet ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil Udlændingestyrelsen i stedet vurdere, om I har et fast samliv, som kan udgøre grundlaget for en opholdstilladelse. 

Fast samliv

Ved fast samliv forstås, at I har boet sammen i mindst ca. 1 år og 6 måneder på fælles adresse. Læs mere om, hvordan fast samliv kan dokumenteres

I særlige tilfælde kan kravet om mindst ca. 1 år og 6 måneders samliv fraviges. Læs mere i Integrationsministeriets notat af 9. maj 2007

Din samlever i Danmark skal påtage sig ansvaret for at forsørge dig, hvis du får behov for det. Din samlever påtager sig dette ansvar ved at udfylde en erklæring i ansøgningsskemaet. 

 

Du vil ikke få opholdstilladelse, hvis Udlændingestyrelsen anser det for tvivlsomt, at jeres ægteskab er indgået eller samliv er etableret efter jeres eget ønske.

Når udlændingemyndighederne skal vurdere det, sker det på baggrund af alle oplysninger i sagen.

Hvis I har nære familierelationer til hinanden, anses det for tvivlsomt, at ægteskabet/samlivet er indgået efter jeres eget ønske.

Hvis der er tidligere eksempler på tvangsægteskaber i jeres nære familie, er dette en omstændighed, som taler for, at ægteskabet ikke er indgået frivilligt.

Myndighederne kan bl.a. lægge vægt på: 

 • Omstændighederne ved ægteskabets indgåelse og jeres personlige kontakt forud for ægteskabets indgåelse.
 • Jeres alder.
 • Ægteskabets varighed.
 • Jeres kontakt med hinandens familier forud for ægteskabets indgåelse.
 • Jeres økonomiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige eller andre personlige forhold.
 • Oplysninger om jeres eventuelle kontakt med krise- eller rådgivningscentre. 

Det kan indgå i vurderingen, om ægteskabet er indgået med jeres familiers medvirken. Et ægteskab vil dog ikke nødvendigvis blive anset for et tvangsægteskab kun fordi, ægteskabet er indgået med jeres familiers medvirken.

Læs mere om tvangsægteskaber i Integrationsministeriets notat

Vejledningsordning for unge der risikerer tvangsægteskab

Du kan få vejledning i Udlændingestyrelsen, hvis du står overfor at skulle giftes, og det ikke fuldt ud er efter dit eget ønske. Læs mere om vejledningsordningen

 

 

Hvis ægteskabet er indgået eller samlivet er etableret med det afgørende formål, at du, som er ansøger, kan få opholdstilladelse, anses det for et pro forma-ægteskab. Udlændingestyrelsen laver en konkret vurdering af alle forhold i sagen for at afgøre, om jeres ægteskab/samliv skal anses for et pro forma-ægteskab.

I vurderingen ser Udlændingestyrelsen bl.a. på:

 • Om I har boet sammen på en fælles bopæl
 • Om I kan kommunikere på samme sprog
 • Om der er stor aldersforskel mellem jer
 • Hvor godt I kendte hinanden, før ægteskabet/samlivet blev indgået
 • Jeres tidligere ægteskaber
 • Om I har børn sammen
 • Om din ægtefælle/samlever i Danmark tidligere har været gift med en udlænding og er blevet skilt fra udlændingen kort tid efter, at han/hun fik permanent opholdstilladelse.

 

 

I skal som udgangspunkt begge være mindst 24 år (24-års-kravet).

I kan dog indgive ansøgningen, når den yngste af jer er mindst 23 år og 6 måneder.

Undtagelser fra 24-års-kravet

Udlændingestyrelsen kan se bort fra 24-års-kravet i særlige tilfælde, fx hvis du som ansøgerens ægtefælle/samlever i Danmark:

 

Jeres samlede tilknytning til Danmark skal være større end tilknytningen til et andet land (tilknytningskravet).

Der lægges ved vurderingen bl.a. vægt på:

 • Hvor lang tid I har boet eller opholdt jer i Danmark.
 • Tilknytning til andre personer i Danmark, fx familie.
 • Om I har mindreårige børn i Danmark.
 • Om I har gennemført et uddannelsesforløb i Danmark.
 • Hvor længe I har haft arbejde i Danmark.
 • Om I taler dansk.
 • Hvor stor en tilknytning I har til et andet land. 

Læs mere om tilknytningskravet i Integrationsministeriets notat af 1. december 2005

Særligt om ansøgerens tilknytning

Der lægges bl.a. vægt på, om du som ansøger har besøgt Danmark mindst én gang.

Særligt om ægtefællens/samleverens tilknytning

Hvis du, som ansøgerens ægtefælle/samlever er dansk statsborger, født og opvokset i Danmark og har boet her i landet uden langvarige afbrydelser, vil din tilknytning til Danmark være stærk. Tilknytningen kan dog være svækket efter længerevarende ophold i udlandet. Læs mere om længerevarende ophold i udlandets betydning for tilknytningskravet

 • Hvis du ikke er dansk statsborger, lægges der bl.a. vægt på, hvor længe du har haft lovligt ophold i Danmark. Har du haft mindst 12 års lovligt ophold i Danmark uden længerevarende udlandsophold, vil det normalt tale for en stærk tilknytning.
 • Der lægges desuden vægt på, om du har gjort en indsats for at blive en del af det danske samfund fx ved at have arbejdet eller uddannet dig. 

Tilknytningskravet kan være opfyldt, selvom du har haft mindre end 12 års lovligt ophold i Danmark. Læs mere om, hvad der kan have betydning for tilknytningskravet

Undtagelser fra tilknytningskravet

Udlændingestyrelsen kan se bort fra tilknytningskravet i særlige tilfælde, fx hvis du som ansøgerens ægtefælle/samlever i Danmark:

 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn. Læs mere om mindreårige børn

 

Både du, som er ansøger, og din ægtefælle/samlever i Danmark skal erklære, at I vil deltage aktivt i din og dine eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.

I erklærer dette ved at udfylde hver jeres erklæring i ansøgningsskemaet.

Krav til ansøgeren

 Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere. Læs mere om danskprøverne og hvordan du tilmelder dig

Du skal som udgangspunkt bestå prøven senest 6 måneder efter, du har fået opholdstilladelse i Danmark. Læs mere om tidsfrister for danskprøven

Hvis du ikke består prøven, vil du kunne miste din opholdstilladelse.

Undtagelser fra kravet om bestået danskprøve

Udlændingestyrelsen kan se bort fra kravet om, at du skal bestå en danskprøve i særlige tilfælde, fx hvis din ægtefælle/samlever i Danmark:

Der kan også ses bort fra kravet, hvis du har særlige handicaps, som forhindrer dig i at gennemføre prøven – fx syns- eller hørehandicap. 

Hvis du er tyrkisk statsborger, kan du være fritaget for kravet om en bestået danskprøve. Læs mere om de særlige forhold, der gælder for økonomisk aktive tyrkiske statsborgere

 

Krav til ægtefællen/samleveren i Danmark

Som ansøgerens ægtefælle/samlever skal du bo fast i Danmark, og du skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse (boligkravet).

En selvstændig bolig er en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke en betingelse, at boligen har eget køkken eller toilet.

At råde over en selvstændig bolig betyder, at du skal eje, leje eller fremleje din bolig. Eller du skal være andelshaver eller anpartshaver af en bolig.

Boligen skal have en rimelig størrelse. Når familiesammenføringen er gennemført:

 • må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
 • boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Læs mere om, hvad det vil sige at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse

Hvis du lige er vendt tilbage til Danmark

Hvis du for nylig er vendt tilbage til Danmark efter at have boet i udlandet i en længere periode, kan Udlændingestyrelsen udskyde tidspunktet for, hvornår du skal kunne opfylde boligkravet, til op til 6 måneder efter, at ansøgeren har fået opholdstilladelse. For at få udskudt tidspunktet, er det normalt en betingelse, at der bliver søgt om familiesammenføring senest 1 måned efter, at du er vendt tilbage til Danmark.

Undtagelser fra boligkravet

Udlændingestyrelsen kan se bort fra boligkravet i særlige tilfælde, fx hvis du:

 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn. Læs mere om mindreårige børn

 

Det er normalt et krav, at du som ansøgerens ægtefælle/samlever i Danmark er selvforsørgende. Det betyder, at du ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Læs mere om hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan opfylde selvforsørgelseskravet

Selv kortere perioder med fx kontanthjælp inden for de seneste 3 år kan betyde, at du ikke opfylder dette krav.

Læs mere i Integrationsministeriets vejledende notat

Undtagelser fra selvforsørgelseskravet

Udlændingestyrelsen kan se bort fra selvforsørgelseskravet i særlige tilfælde, fx hvis du:

 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn. Læs mere om mindreårige børn
 • har modtaget hjælp, fordi du har været på barsel fra et job og efter endt barsel skal vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

Du skal som ansøgerens ægtefælle/samlever normalt stille en økonomisk garanti på 55.375,27 kr. (2018-niveau) til dækning af eventuelle fremtidige udgifter til hjælp til ansøgeren. De skal dække kommunens udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, hvis det bliver relevant.

Den økonomiske sikkerhed kan stilles i form af enten en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto. Læs mere om hvordan den økonomiske sikkerhed stilles

Kravet til størrelsen af sikkerheden kan nedsættes, når ansøgeren har bestået en prøve i dansk. I særlige tilfælde kan sikkerheden også frigives helt. Læs mere om nedsættelse og frigivelse af den økonomiske sikkerhed

Undtagelser fra kravet om økonomisk sikkerhed

Udlændingestyrelsen kan se bort fra kravet om økonomisk sikkerhed i særlige tilfælde, fx hvis du:

 

Du må som ansøgerens ægtefælle/samlever ikke inden for de seneste 10 år være dømt i Danmark for personfarlig kriminalitet mod en tidligere ægtefælle/samlever.

Det gælder, hvis den endelige dom lød på betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Det omfatter bl.a.:

 • voldtægt, jf. straffelovens § 216,
 • manddrab, jf. § 237, 
 • simpel og grov vold, jf. §§ 244-246, 
 • ulovlig tvang, herunder tvang til at indgå ægteskab, jf. § 260, 
 • frihedsberøvelse, jf. § 261, og 
 • menneskehandel, jf. § 262 a.

Undtagelser fra kravet om ikke at være dømt for vold mod ægtefælle

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kravet, fx hvis:

 • kriminaliteten skyldtes en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret,
 • kriminaliteten skyldtes et misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt,
 • hvis der er gået mange år siden ægteskabets indgåelse, og parret har samlevet i en længere periode og utvivlsomt ønsker at fortsætte dette. 

 

Yderligere krav til ægtefællen/samleveren i Danmark, når han/hun ikke er dansk eller nordisk statsborger

Du skal have haft permanent opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.

Har du fået permanent opholdstilladelse før den 26. marts 2010, skal du desuden opfylde en række overførte betingelser for permanent ophold. Læs mere om de overførte betingelser for permanent ophold

Undtagelser fra kravet om at opfylde de overførte betingelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra kravet om, at du skal opfylde de overførte betingelser for permanent ophold, fx hvis du:

 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn. Læs mere om mindreårige børn

Herudover vil de overførte betingelser kunne fraviges enkeltvis, hvis særlige forhold eller situationer gør sig gældende. Læs mere om fravigelse fra enkeltvise overførte betingelser for permanent ophold

 

Hvem kan være undtaget fra at skulle opfylde betingelserne?

Udlændingestyrelsen kan se bort fra en eller flere af betingelserne for at få ægtefællesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler imod, at kravet/kravene stilles.

Under beskrivelsen af hver enkelt betingelse kan du læse mere om, hvem der kan være fritaget for at skulle opfylde den. 

Udlændingestyrelsen kan først vurdere, om du og din ægtefælle/samlever i Danmark er fritaget for en eller flere betingelser, når vi har modtaget en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Det er derfor ikke muligt på forhånd at få en bindende tilkendegivelse af, om I er fritaget for kravene.

Hvilken opholdstilladelse får du?

 

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode, typisk 2 år, men med mulighed for forlængelse hvis du stadig opfylder en række af betingelserne. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

 

Hvis du får opholdstilladelse må du arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

Her kan du få overblik over, hvad du og din ægtefælle/samlever skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Familiesammenføring

Gebyr:

5.900 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser
 • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Betal med Dankort, VISA, MasterCard, JCB eller Maestro

Betal via international bankoverførsel

Sagsbestillings-id:

Betal gebyret i dansk netbank

Dansk netbank

På denne side kan du se de informationer, som du skal benytte, når du betaler gebyr via netbank.

Betaling i netbank

Benyt disse informationer ved betaling af sagen i din netbank.

Få tilsendt indbetalingskort og betal gebyret på posthuse eller i banker

Bestil indbetalingskort

På denne side kan du bestille et indbetalingskort, som du kan benytte til betaling i Danmark på posthuse og i banker.

Indbetalingskortet sendes til den adresse i Danmark, som du angiver nedenfor.

Du og din ægtefælle/samlever skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd. 

Du kan få brug for:

Din ægtefælle/samlever kan få brug for:

Dokumentation for de overførte betingelser:

 

Afsæt gerne

50-60 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din ægtefælle/samlever skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan I udfylder det, og hvilken dokumentation I skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FA1:

 

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen. 

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen. 

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri. Se oversigt over de politistationer, der optager biometri

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

 

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os

Også relevant for dig

Vis flere
Vis færre