Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Sundhedsaftalen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Arbejde i Grønland

Hvis du ønsker at arbejde i Grønland, skal du ansøge om tilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som behandler ansøgningen efter høring af Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut).

Det er  dit eget ansvar at få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det.

Vær opmærksom på, at der også skal søges opholds- og arbejdstilladelse, hvis der er tale om frivilligt eller ulønnet arbejde.

Grønland og Danmark er adskilte områder. En opholdstilladelse i Danmark giver dig derfor ikke ret til at opholde dig i Grønland. En opholdstilladelse i Grønland giver dig tilsvarende ikke ret til at opholde dig i Danmark.

 

Da Grønland ikke er medlem af EU, gælder EU-reglerne om fri bevægelighed ikke for Grønland. Ansøgere fra EU/EØS-lande og Schweiz skal derfor følge samme regler som andre udlændinge. EU-borgere er dog visumfri.

Hvis du er statsborger i Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Island, behøver du hverken visum eller tilladelse til at opholde dig og arbejde i Grønland. Du kan frit indrejse i Grønland, og du behøver ikke dit pas.

Hvis du allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning, har humanitær eller tidsubegrænset opholdstilladelse i Grønland, behøver du ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Grønland.

Hvad er betingelserne?

Din ansøgning vurderes normalt på baggrund af, om din arbejdskraft og dine kvalifikationer efterspørges i Grønland.

Ved vurderingen heraf lægges der vægt på følgende kriterier:

  • Om der er tilgængelig arbejdskraft i Grønland, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper), og 
  • om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter grønlandske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde. Der skal som udgangspunkt være tale om en fuldtidsbeskæftigelse, hvilket normalt vil sige 40 timer om ugen.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn- og ansættelsesvilkår fremgår.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration har modtaget din ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, sender styrelsen som udgangspunkt denne til Grønlands Selvstyre, som vurderer om løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter grønlandske forhold.

Du kan arbejde uden arbejdstilladelse i Grønland, hvis dit ophold ikke er længere end 3 måneder, og du er:

  • videnskabsmand eller foredragsholder og er blevet indbudt til at undervise eller udøve lignende virksomhed,
  • professionel idrætsudøver eller kunstner (ikke artister, restaurationsmusikere eller lignende)
  • repræsentant på forretningsrejse i Grønland for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor i Grønland,
  • ansat i den personlige husholdning hos udlændinge, der opholder sig i Grønland på besøg i indtil tre måneder,
  • montør, konsulent eller instruktør og skal indrejse for at montere, installere, efterse eller reparere tekniske anlæg (maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende). Læs mere om ’Montørreglen’ her.

Du skal dog stadig have et visum, hvis du hører til de statsborgere, som er visumpligtige i Grønland. Læs mere her.

Er dit ophold længere end 3 måneder, skal du søge om opholds- og arbejdstilladelse, inden du begynder at arbejde.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en tilladelse til at opholde dig og arbejde i Grønland? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse før du kan påbegynde det nye arbejde. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du får et supplerende bijob, skal du have en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bijob og ansøge her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage offentlige ydelser.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Grønland.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Grønland i den periode, din tilladelse er gyldig.

Du må ikke opgive din grønlandske adresse eller opholde dig i udlandet i en længere periode. Gør du det, kan din opholdstilladelse bortfalde. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Grønland.

Har du boet lovligt i Grønland i under to år, kan du opholde dig uden for Grønland i op til 6 måneder.

Har du en opholdstilladelse med henblik på varigt ophold og har boet lovligt i Grønland i mere end to år, eller har du permanent opholdstilladelse, kan du opholde dig uden for Grønland i op til 12 måneder.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du søge om dispensation fra bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for værnepligt, regnes ikke med. 

Ophold i Danmark eller på Færøerne regnes som ophold i udlandet.

Hvor længe kan jeg være i Grønland?

En opholdstilladelse i Grønland kan gives i op til 1 år fra den dato, hvor der træffes afgørelse.

Hvis du ansættes for en periode på mindre end 1 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme varighed som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Grønland efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Grønland og fortsætte arbejdet indtil din ansøgning er færdigbehandlet, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis din ansættelse er på 1 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 1 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Grønland efter det første år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse i henhold til forlængelsen af din ansættelseskontrakt.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Grønland og fortsætte arbejdet indtil din ansøgning er færdigbehandlet, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 2 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 2 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Din opholdstilladelse er knyttet til dit job i Grønland. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.  Du har ikke ret til at påbegynde det nye arbejde, før der er meddelt en ny tilladelse.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Grønland giver din familie mulighed for tage med til Grønland.

Der kan gives opholdstilladelse til din eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Sundhedsaftalen

 

Aftale om lempeligere adgang til at opnå opholds- og arbejdstilladelser for udenlandsk sundhedspersonale i Grønland

Med sundhedsaftalen kan du som sundhedsperson i Det Grønlandske Sundhedsvæsen opnå arbejds- og opholdstilladelse i Grønland, hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst. Du må gerne søge om arbejds- og opholdstilladelse fra Grønland, hvis du søger på lovligt grundlag.

Hvis du får tilbudt en ansættelse som sundhedsperson i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, kan vi behandle din ansøgning om arbejds-og opholdstilladelse, uden at sende din sag i høring hos Grønlands Selvstyre. 

Du må først påbegynde arbejdet når du har modtaget opholds- og arbejdstilladelse fra SIRI. 

Udlændinge der er blevet tilbudt beskæftigelse i Det Grønlandske sundhedssystem i Grønland på baggrund af en stilling som sundhedsperson, har mulighed for at søge om opholds- og arbejdstilladelse efter reglerne i sundhedsaftalen.

Ved sundhedsperson forstås en person som er sundhedsfagligt uddannet.

Du skal være tilbudt ansættelse som sundhedsperson i Det Grønlandske sundhedsvæsen.

Det skal være en stilling som er omfattet af den grønlandske overenskomst på det pågældende ansættelsesområde.

Du kan finde det relevante ansøgningsskema GL1 under fanen ”Sådan ansøger du” øverst til højre. Ansøgningsskemaet anvendes både ved førstegangsansøgninger og forlængelsesansøgninger.

Det er ikke muligt at søge online. Du kan fremsende ansøgningen via vores Kontaktformular, som du finder her

Der er ikke skemakrav, men hvis du benytter ansøgningsskemaet og vedlægger den påkrævede dokumentation, vil SIRI modtage de nødvendige oplysninger til behandling af ansøgningen.

Du kan ansøge fra udlandet eller i Grønland. Hvis du ansøger efter indrejse i Grønland, er det en betingelse, at du opholder dig lovligt på indgivelsestidspunktet. Hvis det ikke er tilfældet, vil din ansøgning blive afvist.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland skal som udgangspunkt indgives til en dansk repræsentation eller til et ansøgningscenter, der modtager ansøgninger på vegne af den danske repræsentation. I nogle lande kan du indgive ansøgningen til en norsk repræsentation.

Se Udenrigsministeriets vejledning til, hvor du kan indgive din ansøgning

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en grønlandsk-registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Grønland.

Du kan finde det relevante ansøgningsskema GL1 på fanen ”Sådan ansøger du” til højre.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Din arbejdsgiver skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til det relevante ansøgningsskema GL1. 

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

I skemaet GL1 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema GL1 i Word-format         Hent print selv skema GL1 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har et gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

 

Du ansøger i Grønland

Hvis ganske særlige grunde taler derfor og ansøger har lovligt ophold, vil en førstegangsansøgning kunne indgives til politiet i Grønland.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig