Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvad er Positivlisten for faglærte?

Positivlisten for faglærte er en liste over erhverv på mindst faglært niveau, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Hvis du er tilbudt en stilling, som er på positivlisten for faglærte, kan du ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse efter denne positivliste.

Positivlisten for faglærte bliver opdateret to gange årligt – den 1. januar og den 1. juli.

Hvis du er tilbudt en stilling med mangel på arbejdskraft, der kræver uddannelse på universitetsniveau, skal du benytte positivlisten for højtuddannede

Hvis du er asylansøger og har fundet et job på positivlisten for faglærte, kan du benytte ordningen.

Er mit job på positivlisten for faglærte?

Positivlisten for faglærte

Her følger en oversigt over samtlige stillingsbetegnelser på positivlisten for faglærte fordelt på erhvervsområde.

Hver af stillingsbetegnelserne er opført med den tilhørende fagklassifikationskode (DISCO-08-kode).

Du kan finde oplysninger om DISCO-08 og fagklassifikationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

311200: Kort- og landmålingstekniker

311800: Teknisk designer

331300: Revisorassistent

332110: Assurandør

332200: Salgskonsulent

332200: Salgs- og kundeansvarlig

333110: Tolder

333410: Ejendomsmægler

333430: Ejendomsadministrator

334400: Lægesekretær

341300: Kordegn

343200: Blomsterdekoratør

431100: Bogholderi- og regnskabsassistent

431100: Assistent til salgssupport

512000: Kok

Ingen stillingsbetegnelser

532120: Social- og sundhedsassistent, institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
Krav: Dansk autorisation

532220: Social- og sundhedsassistent, private hjem (inkl. plejehjem)
Krav: Dansk autorisation

711210: Murer

711510: Tømrer

713110: Bygningsmaler

721200: Svejser

721300: Plade- og konstruktionssmed

721300: Karosserismed

721400: Skibsbygger

722100: Klejnsmed

722300: Servicetekniker, jern og metal

722300: Industritekniker

722300: CNC-operatør

723110: Mekaniker, person- og varevogne

723190: Cykelmekaniker

723300: Industrimekaniker

Hvad er de øvrige betingelser?

Dit job skal findes på positivlisten for faglærte. Desuden er der en række andre betingelser:

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, dine ferieforhold og opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Læs mere om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår her

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde her

SIRI anvender en særlig lønstatistik – som er baseret på Danmarks Statistiks lønregister - til vurdering af, hvorvidt den tilbudte løn i din ansøgning efter positivlisten for faglærte er sædvanlig efter danske vilkår.

Denne lønstatistik har kun fokus på ansatte med en erhvervskompetencegivende uddannelse inden for den enkelte arbejdsfunktion. Dette er for at sikre, at du får en løn, der er på niveau med hvad en uddannet medarbejder i Danmark får, henset til relevant erhvervserfaring.

SIRI skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at selvom det er angivet i ansøgningen, at ansættelsen følger gældende overenskomst, så vil det ikke blive lagt til grund, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

 

Lønstatistikken for positivlisten  for faglærte gældende fra  1. August 2023 findes her

 

Hvis SIRI er i tvivl om, hvorvidt dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området - fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd - om at vurdere, hvorvidt de tilbudte løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Tilladelse efter ordningen kan kun gives, hvis din arbejdsgiver er underlagt og lever op til de samfundsmæssige pligter for uddannelse af elever og lærlinge.
Dette betyder, at din arbejdsgiver skal være omfattet af Læreplads-AUB.

Herudover skal din arbejdsgiver på ansøgningstidspunktet:

 • Opfylde et mål for antal elever og lærlinge, som din arbejdsgiver er pålagt at skulle oplære, for det senest opgjorte bidragsår. Din arbejdsgiver må heller ikke være påkrævet at betale merbidrag for det senest opgjorte bidragsår – et beløb, der skal betales, hvis din arbejdsgiver ikke opfylder sit mål for oplæring af elever og lærlinge. Det senest opgjorte bidragsår er på nuværende tidspunkt 2023.

  Eller

 • Opfylde et mål for antal elever og lærlinge, som din arbejdsgiver er pålagt at skulle oplære, for to ud af de seneste tre opgjorte bidragsår. Din arbejdsgiver må heller ikke være påkrævet at betale merbidrag for to ud af de seneste tre opgjorte bidragsår – et beløb, der skal betales, hvis din arbejdsgiver ikke opfylder sit mål for oplæring af elever og lærlinge. De seneste tre opgjorte bidragsår er på nuværende tidspunkt 2021, 2022 og 2023, og det er to ud af tre af disse år, din arbejdsgiver skal have opfyldt sine uddannelsesforpligtelser.

Vær opmærksom på, hvis din arbejdsgiver først forventer at opfylde sine uddannelsesforpligtelser fra 2024, og ikke tidligere har opfyldt sine uddannelsesforpligtelser i 2021 og 2022, så opfylder din arbejdsgiver ikke uddannelsesforpligtelserne.

Husk altid at tjekke med din arbejdsgiver, om de opfylder deres mål i Læreplads-AUB, inden du søger.

Ofte stillede spørgsmål:

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. Der kan heller ikke fratrækkes fx udgifter til husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til dansk bankkonto.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Du skal selv kontakte et pengeinstitut for at oprette en dansk bankkonto. Har du endnu ikke har fået en dansk adresse eller CPR-nummer og oplever udfordringer med at oprette en dansk bankkonto, kan du læse mere om mulighederne for at oprette en basal betalingskonto på www.basalbetalingskonto.dk (Åbner i et nyt vindue)

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet.
Hvis du indrejser, efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto.
Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling

 

Lønnen kan kun bestå af: 
•Likvide midler
•Indbetaling til arbejdsmarkedspension
•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen. 

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:
•Kost og logi
•Diæter
•Fri bil
•Fri telefoni
•Internet
•Naturalier
•Abonnementer
•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

Opholdstilladelse på denne ordning betinges af, at personer med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til dig (ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer) ikke må have fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse. 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten for faglærte? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må fx ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik – og der kan også være andre ydelser, som du ikke må modtage.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan se en liste over ydelser, som du ikke må modtage, her

En opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Læs mere om Schengen her

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længerevarende ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfald her

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • MitID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Klik her for at gå til borger.dk

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansættes for en kortere periode end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt være gyldig i samme periode som din ansættelse.

Hvis din ansættelse er for 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse, som er gyldig i 4 år.

Hvis du har en forlænget ansættelse og vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter tilladelsesperioden og, skal du inden udløbet af tilladelsen ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber. 

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter positivlisten for faglærte, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde, til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses varighed er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. 

 

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

 

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. 

Læs mere om medfølgende familie her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Danmark.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte ansøgningsskemaet AR6. Her er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du kan vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skemaet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1          Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

 

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig