Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Hurtig jobstart tager normalt
0-30 dage

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvis du skal ansøge om opholds-og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen, er det din arbejdsgiver, der tager sig af selve ansøgningsprocessen med en fuldmagt fra dig. 

Det er dog vigtigt, at du kender ordningens betingelser og de muligheder den giver dig. Det kan du læse om herunder.

Hvad er fast track?

Fast track-ordningen gør det hurtigere og mere fleksibelt for certificerede virksomheder, at hente udenlandske medarbejdere til Danmark.

Samtidig giver ordningen mulighed for, at du kan arbejde både i Danmark og i udlandet.

Arbejdet skal opfylde betingelserne på et af fast track-ordningens fem spor: 

 • Beløbssporet
 • Det supplerende beløbsspor
 • Korttidssporet
 • Forskersporet
 • Uddannelsessporet

Hvad er betingelserne på beløbssporet?

Du kan vælge beløbssporet, hvis din årlige løn er på mindst 487.000 kr. Det svarer til beløbsgrænsen på beløbsordningen.

En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen skal indgives online af din arbejdsgiver.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne og til at repræsentere dig i sagen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af din arbejdsgiver, skal I følge den særlige procedure for ansøgning om fast track via AR1.

Læs om den særlige procedure her

Det er et krav, at du er tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst beløbsgrænsen. Beløbsgrænsen er på 487.000 kr. i 2024. Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.

Når SIRI skal vurdere, om du er tilbudt en årlig løn på mindst beløbsgrænsen, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge 

Du skal opfylde kravet om en årlig løn på mindst beløbsgrænsen, selvom du holder ferie uden løn. 

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen.

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele, når vi skal vurdere, om din løn opfylder kravet om, at den skal være mindst på beløbsgrænsen.

Den løn, som du er tilbudt, må ikke være lavere end det, som er normalt inden for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når vi skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen. 

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele i vores vurdering af sædvanligheden af din løn. 

Læs mere om sædvanlig løn

Dine ansættelsesvilkår, herunder din ret til ferie, opsigelsesvarsler m.m., må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Hvis SIRI er i tvivl, om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd om at vurdere dem.

Læs mere om sædvanlige ansættelsesvilkår

Det er en betingelse, at du arbejder fuldtid. Det vil som udgangspunkt sige 37-40 timer om ugen.

Kravet om, at din løn er på mindst beløbsgrænsen gælder uanset timetal.

Der kan ikke gives en opholds- og arbejdstilladelse til en stilling, som er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

Der kan godt gives tilladelse til andre stillinger i en konfliktramt virksomhed, hvis disse stillinger efter de fagretlige regler ikke er omfattet af konflikten.

I visse tilfælde er det en betingelse, at du har en dansk autorisation eller en evalueringsautorisation for, at vi kan give dig en opholds- og arbejdstilladelse. 

Er du i en evalueringsansættelse for at opnå dansk autorisation, skal du have en evalueringsautorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har du fået tilbudt ansættelse som fx læge, skal du have en dansk autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om autorisation her

Det er en betingelse, at din ægtefælle, faste samlever, dit barn eller øvrige familie, som har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, ikke har fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse.

Hvad er betingelserne på det supplerende beløbsspor?

Du kan vælge det supplerende beløbsspor, hvis din årlige løn er på mindst 393.000 kr. som svarer til beløbsgrænsen på den supplerende beløbsordning.

En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen skal indgives online af din arbejdsgiver.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne og til at repræsentere dig i sagen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af din arbejdsgiver, skal I følge den særlige procedure for ansøgning om fast track via AR1.

Læs om den særlige procedure her

Det er et krav, at du er tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst den supplerende beløbsgrænse. Den supplerende beløbsgrænse er på 393.000 kr. i 2024. Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.

Når SIRI skal vurdere, om du er tilbudt en årlig løn på mindst beløbsgrænsen, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge 

Du skal opfylde kravet om en årlig løn på mindst den supplerende beløbsgrænse, selvom du holder ferie uden løn. 

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen.

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele, når vi skal vurdere, om din løn opfylder kravet om, at den skal være mindst på den supplerende beløbsgrænse.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i dit eget navn, og det er et krav, at banken driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Du skal selv kontakte et pengeinstitut for at oprette en dansk bankkonto. Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto.

Har du endnu ikke har fået en dansk adresse eller CPR-nummer og oplever udfordringer med at oprette en dansk bankkonto, kan du læse mere om mulighederne for at oprette en basal betalingskonto på www.basalbetalingskonto.dk (åbnes i nyt vindue)

Din danske bankkonto skal oprettes inden for 180 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser efter, at du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto inden for 180 dage fra din indrejse i Danmark. Hvis du allerede har en opholdstilladelse i Danmark, som er gyldig i mindst 180 dage , skal lønnen udbetales til din danske bankkonto fra første lønudbetaling.

Her kan du læse mere om udbetaling af løn til dansk bankkonto

Den løn, som du er tilbudt, må ikke være lavere end det, som er normalt inden for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når vi skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen. 

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele i vores vurdering af sædvanligheden af din løn. 

Læs mere om sædvanlig løn

Dine ansættelsesvilkår, herunder din ret til ferie, opsigelsesvarsler m.m., må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Hvis SIRI er i tvivl, om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd om at vurdere dem.

Læs mere om sædvanlige ansættelsesvilkår

Det er en betingelse, at den sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit i de tre måneder før ansøgningstidspunktet ikke overstiger 3,75 pct.

Det er uden betydning, hvis niveauet for den sæsonkorrigede bruttoledighed reguleres efter ansøgningens indgivelse.

Læs mere om bruttoledighed og se det aktuelle niveau

 

Det er en betingelse, at den stilling, du er tilbudt, har været slået op på Jobnet og på EURES-portalen i mindst to uger, inden du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse hos SIRI.

Stillingsopslaget må som udgangspunkt ikke være slået op mere end seks måneder forinden, du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse. SIRI beregner de seks måneder fra den dag, stillingsopslaget er oprettet på Jobnet og EURES-portalen.

Er stillingen kun slået op på andre jobportaler, vil dette ikke opfylde betingelsen.

Det har ikke betydning, hvor mange ansøgere der har været på stillingsopslaget, eller om stillingsopslaget fortsat er åbent eller rekrutteringsprocessen er færdig.

Din arbejdsgiver skal derfor vedlægge dokumentation for, at stillingen har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger. SIRI fører stikprøvevis kontrol af, om dokumentationen er korrekt.

Vær opmærksom på, at dette er en betingelse, selvom du allerede har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af en anden stilling. Hvis du indgiver din nye ansøgning inden stillingen har været slået op i mindst to uger, vil du derfor ikke opfylde betingelsen.

Når du søger, må du ikke have fået en bøde på 3.000 kr. eller mere efter udlændingeloven, straffeloven, lov om våben og eksplosiv stoffer m.v. eller lov om euforiserende stoffer, i en periode på to år inden du indgiver din ansøgning.

Du må heller ikke få en bøde efter, at du indgiver din ansøgning.

Hvis du får en bøde på 3.000 kr. eller mere efter, at du indgiver din ansøgning eller efter, at du har fået opholds- og arbejdstilladelse efter det supplerende beløbsspor, kan SIRI inddrage din tilladelse og du vil miste retten til at være i Danmark.

Du skal på tro og love erklære at opfylde ovenstående betingelse og sende erklæringen til din arbejdsgiver, så at den kan vedhæftes til ansøgningen.

Hent erklæring på tro og love her

Det er en betingelse, at du arbejder fuldtid. Det vil som udgangspunkt sige 37-40 timer om ugen.

Kravet om, at din løn er på mindst beløbsgrænsen gælder uanset timetal.

Der kan ikke gives en opholds- og arbejdstilladelse til en stilling, som er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

Der kan godt gives tilladelse til andre stillinger i en konfliktramt virksomhed, hvis disse stillinger efter de fagretlige regler ikke er omfattet af konflikten.

I visse tilfælde er det en betingelse, at du har en dansk autorisation eller en evalueringsautorisation for, at vi kan give dig en opholds- og arbejdstilladelse. 

Er du i en evalueringsansættelse for at opnå dansk autorisation, skal du have en evalueringsautorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har du fået tilbudt ansættelse som fx læge, skal du have en dansk autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om autorisation her

Det er en betingelse, at din ægtefælle, faste samlever, dit barn eller øvrige familie, som har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, ikke har fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse.

Hvad er betingelserne på korttidssporet?

Skal du opholde dig og arbejde i kort tid hos en certificeret virksomhed kan korttidssporet være relevant for dig.

På et korttidsophold kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 90 dage.

En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen skal indgives online af din arbejdsgiver.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne og til at repræsentere dig i sagen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af din arbejdsgiver, skal I følge den særlige procedure for ansøgning om fast track via AR1.

Læs om den særlige procedure her

Du må på et hvilket som helst tidspunkt højst have haft 90 dages ophold på korttidssporet inden for de seneste 365 dage. De 90 dage kan fordeles på flere ophold. Der er altså tale om en 'rullende' beregning, hvor alene antallet af opholdsdage inden for en periode på 365 dage tæller, og hvor perioden regnes fra og med den dag, din tilladelse skal gælde, og 365 dage bagud. Dette betyder, at hvis du søger om en korttidstilladelse med start den 1. maj 2023, vil den rullende beregning regnes fra den 2. maj 2022. 

Tilladelse skal søges for hvert ophold.

Hvis du får en foreløbig arbejdstilladelse, regnes perioden for opholdet fra datoen for den foreløbige tilladelse. 

Ophold i Danmark på et andet grundlag end korttidsophold medregnes ikke i beregningen af perioden på maksimalt 90 dage, som reglerne om korttidsophold giver mulighed for.

Det er vigtigt at huske, at opholdet ikke må vare mere end 90 dage i træk, og både ind- og udrejsedagene tæller med i beregningen af de 90 dage.

Eksempel 1: En person søger om korttidsophold og ønsker at starte arbejde den 26. marts 2023. Pågældende har tidligere haft korttidsophold i perioden den 23. januar 2023 til den 2. februar 2023 (11 dage) og tidligere i 7 og 13 dage i henholdsvis september og oktober 2022. I alt 31 dage inden for de seneste 365 dage regnet fra den 26. marts 2023. Den pågældende kan fra og med den 26. marts 2023 få et korttidsophold på 59 dage.

Eksempel 2: En person søger om korttidsophold og ønsker at starte arbejde den 1. juli 2023. Vedkommende anmoder om et korttidsophold på 90 dage. Pågældende har tidligere haft et korttidsophold på 70 dage fra den 1. november 2022, og den fulde periode for korttidsopholdet kan dermed ikke imødekommes. Der kan gives et korttidsophold på 20 dage fra den 1. juli 2023. 

Eksempel 3: En person søger om korttidsophold og ønsker at starte arbejde den 15. august 2023. Der søges om 30 dage. Vedkommende har tidligere haft flere korttidsophold inden for de seneste 365 dage; 10 dage fra den 15. august 2022, 30 dage fra den 1. oktober 2022, 10 dage fra den 1. januar 2023, 30 dage fra den 1. april 2023 og senest 10 dage fra den 1. juni 2023. Derfor kan den fulde periode på 30 dage ikke imødekommes ved ansøgning om korttidsophold fra den 15. august 2023. Der kan kun gives en tilladelse til et korttidsophold på 10 dage.

Ved ansøgning om korttidsophold nummer to (og efterfølgende ansøgninger) inden for en periode på 365 dage, skal du vedlægge dokumentation for tidligere korttidsophold.

Hvis du under tidligere korttidsophold har opholdt dig i Danmark i kortere tid, end hvad der blev givet tilladelse til, vil det være muligt kun at medregne den faktiske opholdstid. Der skal i så fald indsendes dokumentation for ind- og udrejse i forbindelse med tidligere korttidsophold.

Dokumentation kan fx bestå af: 

 • Stempler i pas
 • Boardingkort eller anden rejsedokumentation
 • Interne HR-oplysninger/registreringer under tidligere korttidsophold fra din daværende arbejdsgiver.  

Jobskiftereglen gælder ikke mellem to korttidsophold hos samme arbejdsgiver.

Læs mere om jobskiftereglen her

Den løn, som du er tilbudt, må ikke være lavere end det, som er normalt inden for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når vi skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen. 

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele i vores vurdering af sædvanligheden af din løn. 

Læs mere om sædvanlig løn

Dine ansættelsesvilkår, herunder din ret til ferie, opsigelsesvarsler m.m., må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Hvis SIRI er i tvivl, om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd om at vurdere dem.

Læs mere om sædvanlige ansættelsesvilkår

Det er en betingelse, at du arbejder fuldtid. Det vil som udgangspunkt sige 37-40 timer om ugen.

Der kan ikke gives en opholds- og arbejdstilladelse til en stilling, som er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

Der kan godt gives tilladelse til andre stillinger i en konfliktramt virksomhed, hvis disse stillinger efter de fagretlige regler ikke er omfattet af konflikten.

I visse tilfælde er det en betingelse, at du har en dansk autorisation eller en evalueringsautorisation for, at vi kan give dig en opholds- og arbejdstilladelse. 

Er du i en evalueringsansættelse for at opnå dansk autorisation, skal du have en evalueringsautorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har du fået tilbudt ansættelse som fx læge, skal du have en dansk autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om autorisation her

Hvad er betingelserne på forskersporet?

Hvis du er blevet tilbudt en stilling som forsker, kan du bruge forskersporet.

Der skal være forskningsmæssige grunde til, at netop du skal varetage stillingen som forsker. Det betyder, at jobbet skal være tæt knyttet til dig som person, og at hovedformålet med opholdet skal være forskning.

Du skal være opmærksom på, at gæsteforskere og ph.d.–studerende ikke er omfattet af forskersporet.

Hvis du er gæsteforsker, kan du læse videre her

Hvis du skal tage en ph.d.-uddannelse, kan du læse videre her

En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen skal indgives online af din arbejdsgiver.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne og til at repræsentere dig i sagen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af din arbejdsgiver, skal I følge den særlige procedure for ansøgning om fast track via AR1.

Læs om den særlige procedure her

Den løn, som du er tilbudt, må ikke være lavere end det, som er normalt inden for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når vi skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen. 

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele i vores vurdering af sædvanligheden af din løn. 

Læs mere om sædvanlig løn

Dine ansættelsesvilkår, herunder din ret til ferie, opsigelsesvarsler m.m., må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Hvis SIRI er i tvivl, om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd om at vurdere dem.

Læs mere om sædvanlige ansættelsesvilkår

Hvis du som forsker, videnskabsmand eller foredragsholder er inviteret til at undervise i en kortere periode end 90 dage, behøver du muligvis ikke en opholds- og arbejdstilladelse, da du kan være omfattet af fritagelsesreglerne.

Du kan læse mere om fritagelsesreglerne her

Det samme gælder, hvis du skal arbejde som forsker ved et universitet eller en virksomhed i Danmark, og varigheden af dit samlede ophold er 90 dage eller mindre, regnet fra din indrejse.

Hvis du er visumpligtig, skal du før din indrejse have fået et visum, som er gyldigt i hele opholdsperioden.

Læs mere her om betingelserne for henholdsvis visumfrie og visumpligtige ophold og om, hvordan du ansøger om visum

Hvis du på forhånd forventer at opholde dig i Danmark i mere end 90 dage, skal du, før du rejser ind, have fået en opholdstilladelse som også dækker de første 90 dage.

Hvis du, ud over dit primære job, ønsker at være tilknyttet flere danske universiteter som forsker eller får anden bibeskæftigelse, kan du gøre det uden at søge særskilt tilladelse til det.

Du kan læse mere om hvilke rettigheder en tilladelse på fast-track giver her

Du kan læse mere om betingelserne for bibeskæftigelse her

Der er ikke krav om, at du ansættes fuld tid som forsker, men du skal have en kontrakt eller et konkret jobtilbud, som viser, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Med en tilladelse som forsker efter fast-track ordningen, kan du skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse eller ændret forskningsprojekt. Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Du skal orientere SIRI hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Det at være censor, eller at udføre andet bedømmelsesarbejde, kan være så tæt knyttet til din stilling som forsker ved et dansk universitet, at det kan være naturligt, at du søger beskikkelse som censor.

Som forsker kan du derfor lade dig allokere som censor, eller til andet bedømmelsesarbejde, ved et andet universitet, uden at ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse. Det gælder for både skiftlige og mundtlige censoropgaver.

SIRI foreslår, at du sender en kopi af din beskikkelse fra censorkorpset, så der ikke bliver tvivl om, at du er beskikket som censor eller til andet bedømmelsesarbejde.

Hvad er betingelserne på uddannelsessporet?

Hvis du er en højtkvalificeret udlænding med en betydelig erhvervserfaring inden for et bestemt arbejdsområde, så er uddannelsessporet relevant for dig, hvis formålet med dit ophold i Danmark er

 • at blive oplært på et højtkvalificeret niveau i den certificerede virksomhed, eller 
 • at du skal oplære medarbejdere i den certificerede virksomhed på et højtkvalificeret niveau.

En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen skal indgives online af din arbejdsgiver.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne og til at repræsentere dig i sagen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af din arbejdsgiver, skal I følge den særlige procedure for ansøgning om fast track via AR1.

Læs om den særlige procedure her

Din arbejdsgiver skal beskrive det uddannelsesmæssige formål med det planlagte ophold, hvis der ansøges om tilladelse på dette spor.

Beskrivelsen skal vedlægges ansøgningen.

Hvis du er trainee kan du ikke få tilladelse efter fast track-ordningens uddannelsesspor, da trainee-ophold ikke opfylder betingelsen om at være et uddannelsesophold på et tilstrækkeligt højt niveau.

Du kan læse mere om trainee-ordningen her

Den løn, som du er tilbudt, må ikke være lavere end det, som er normalt inden for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når vi skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger
 • Udbetalte feriepenge

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du lige nu har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen. 

En arbejdsgiver kan give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn. Vi kan dog ikke medregne disse løndele i vores vurdering af sædvanligheden af din løn. 

Læs mere om sædvanlig løn

Dine ansættelsesvilkår, herunder din ret til ferie, opsigelsesvarsler m.m., må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Hvis SIRI er i tvivl, om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd om at vurdere dem.

Læs mere om sædvanlige ansættelsesvilkår

Det er en betingelse, at du arbejder fuldtid. Det vil som udgangspunkt sige 37-40 timer om ugen.

Der kan ikke gives en opholds- og arbejdstilladelse til en stilling, som er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

Der kan godt gives tilladelse til andre stillinger i en konfliktramt virksomhed, hvis disse stillinger efter de fagretlige regler ikke er omfattet af konflikten.

I visse tilfælde er det en betingelse, at du har en dansk autorisation eller en evalueringsautorisation for, at vi kan give dig en opholds- og arbejdstilladelse. 

Er du i en evalueringsansættelse for at opnå dansk autorisation, skal du have en evalueringsautorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har du fået tilbudt ansættelse som fx læge, skal du have en dansk autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om autorisation her

Det er en betingelse, at din ægtefælle, faste samlever, dit barn eller øvrige familie, som har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, ikke har fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse.

Hvordan får jeg hurtig jobstart?

Fast-track ordningen giver mulighed for hurtig jobstart.

Der er to veje til hurtig jobstart, afhængigt af, om du har lovlig adgang til Danmark eller ikke.

Hvis du ikke har behov for hurtig jobstart, kan du afvente, at SIRI træffer afgørelse i sagen indenfor vores servicemål.

Selv om du ikke benytter dig af muligheden for hurtig jobstart, vil du med en fast-track tilladelse stadig være undtaget fra reglerne om bortfald af din opholdstilladelse. Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Hvis den virksomhed, hvor du skal ansættes, er certificeret til at benytte fast-track ordningen, er virksomheden blevet vejledt om, hvordan man får hurtig jobstart. Til din orientering får du fremgangsmåden her: 

 

Hvis du selv kan sørge for lovlig indrejse i Danmark, fx hvis du er visumfri eller har et gyldigt Schengenvisum, skal du og din arbejdsgiver gøre følgende for, at du kan få hurtig jobstart:

 • Din arbejdsgiver skal indgive en ansøgning om tilladelse efter fast-track ordningen med en fuldmagt fra dig.
 • Din arbejdsgiver skal derefter på dine vegne bestille tid til et møde hos SIRI om foreløbig arbejdstilladelse. Tidsbestillingen sker via et link i den kvittering som din arbejdsgiver modtager efter indgivelse af ansøgningen eller efter aftale med din arbejdsgivers kontaktperson i SIRI. Bemærk at det ikke er muligt at bestille tid til dette møde via nyidanmark.dk.
 • Du skal møde i SIRIs borgercenter på det bestilte tidspunkt. Du skal medbringe dit pas og kvitteringen for, at ansøgningen er indgivet. Til mødet foretager SIRI en række kontroller, herunder identitetskontrol, kontrol af om du er registreret som uønsket i Schengen, og af om du har indgået en kontrakt med en certificeret virksomhed. Desuden vil SIRI tjekke om gebyret er blevet betalt. Du skal også afgive biometri.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du straks få en foreløbig arbejdstilladelse, som betyder, at du kan begynde at arbejde med det samme. Den foreløbige tilladelse gælder indtil SIRI har færdigbehandlet din ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du er visumpligtig og ikke allerede har mulighed for at indrejse lovligt i Danmark og møde hos SIRI, skal du gøre følgende for at få hurtig jobstart:

 • Din arbejdsgiver skal indgive en ansøgning om tilladelse efter fast-track ordningen med en fuldmagt fra dig. Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.
 • Din arbejdsgiver skal derefter give SIRI besked om, at I ønsker hurtig jobstart. Det gøres ved at benytte SIRIs kontaktformular (vælg muligheden "Jeg skal indsende dokumentation eller nye oplysninger til en sag hos SIRI"). I beskeden skal ansøgningens sagsbestillings-id (SB-ID) og det referencenummer, som fremgår af kvitteringen for ansøgningen, oplyses.
 • Du skal senest 14 dage efter ansøgningen er indgivet afgive biometri på den nærmeste danske repræsentation.

SIRI vil, når biometrien er modtaget, give en opholds- og arbejdstilladelse, hvis betingelserne er opfyldt. SIRI bemyndiger samtidig den danske repræsentation til at udstede et langtidsvisum (visumtype D) så du kan indrejse i Danmark.

Når du er indrejst, kan du straks registrere sin bopæl ved folkeregisteret og få udstedt et sundhedskort.

Hvis din arbejdsgiver indgiver online ansøgningen på en dag, hvor vores borgercenter er åbent, og du er visumfri eller på anden måde kan indrejse lovligt i Danmark, kan SIRI give en foreløbig arbejdstilladelse samme dag som ansøgningen indgives. Det forudsætter selvfølgelig, at der er ledige tider at booke i borgercenteret.

Hvis du ikke kan indrejse, vil vi typisk træffe afgørelse senest 10 dage efter vi har modtaget ansøgning med afgivet biometri og betalt gebyr.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter fast track ordningen? – og hvad må du ikke?

 

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til. 

Med en tilladelse efter fast-track ordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt.

Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Hvis du har tilladelse på beløbssporet, skal din løn fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse. Det sker, hvis du har fået tilladelse til at bo i Danmark i en periode, mens du søger nyt job.

Det er vigtigt, at du ikke arbejder under dette jobsøgningsophold, da det kun er beregnet til at søge nyt job i Danmark. 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse.  

Hvis du ønsker bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette. Hvis du har fået tilladelse på forskersporet, er du fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse hos øvrige arbejdsgivere, og du skal derfor ikke søge om særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse efter fast-track ordningen giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Med en dansk opholdstilladelse må man normalt ikke opgive sin danske adresse eller opholde sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør man det, bortfalder tilladelsen.

Med en tilladelse efter fast-track ordningen er du undtaget fra disse bortfaldsregler, og du må derfor gerne opgive din danske adresse i perioder med ophold i udlandet.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Hvis du får tilladelse til jobsøgning efter udløbet af din ansættelseskontrakt, gælder undtagelsen fra bortfald dog ikke i jobsøgningsperioden.

Hvis du i perioder opholder dig i udlandet og ikke får udbetalt den løn, som blev oplyst, da du ansøgte om opholds- og arbejdstilladelse, skal din arbejdsgiver kunne dokumentere, at du ikke har været i Danmark i de pågældende perioder.

Dette kan fx dokumenteres med følgende:

 • Dokumentation for frameldelse i CPR, hvis du er ude i mere end 3 måneder
 • Boardingkort
 • Stempler i pas
 • Lønsedler fra udlandet

Din arbejdsgiver kan blive bedt om denne dokumentation i forbindelse med din eventuelle ansøgning om forlængelse af tilladelsen og i forbindelse med kontrol på området.

Du kan læse mere om kontrol her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.
Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • MitID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

 

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses gyldighedsperiode er kortere, end den normalt kunne være. 

Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

En tilladelse til et korttidsophold kan højst være af 90 dages varighed inden for en periode på et år.

Tilladelsen kan ikke forlænges. De 90 dage kan dog fordeles på flere ophold. Der skal søges om tilladelse for hvert ophold, og det samlede antal dage må ikke overstige 90. De 90 dage beregnes fra indrejsen i Danmark.

Hvis din ansættelseskontrakt er på mindre end 90 dage, vil din tilladelse udløbe 14 dage efter kontraktens ophør, hvis det er muligt inden for grænsen på 90 dage i alt.

Hvis din ansættelsesperiode er på 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Hvis du ansættes for en kortere periode end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme varighed som din ansættelse.

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge et nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter et af fast track-ordningens spor, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Forlængelse af din tilladelse

Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter udløbet af din tilladelse, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge om forlængelse af din tilladelse 3 måneder før din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens vi behandler ansøgningen, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du har søgt om tilladelse efter det supplerende beløbsspor, kan du få en opholdstilladelse på op til 5 års varighed afhængig af din ansættelses varighed. Hvis du ansættes for en kortere periode end 5 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme varighed som din ansættelse.

Forlængelse af din tilladelse

Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark ud over perioden på din opholdstilladelse, skal du ansøge om forlængelse af din tilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge om forlængelse af din tilladelse 3 måneder før din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber under sagsbehandlingen.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter et af fast track-ordningens spor, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse. 

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed. 

Du kan finde mere vejledning på siden Din situation ændrer sig.

 

Hvis du mister dit job, skal du give besked til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. 

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Bemærk, at du ikke kan få jobsøgningsophold, hvis du har tilladelse på spor 4 - korttidsophold

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har modtaget tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Med en tilladelse efter fast-track ordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt. Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold og på beløbssporet skal din løn skal fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Du skal orientere SIRI hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Din familie vil også være undtaget fra bortfaldsreglerne, og må derfor også gerne opgive den danske adresse i perioder med ophold i udlandet eller opholde sig udenfor Danmark i mere end 6 måneder i træk.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse efter fast-track ordningen behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal have en ansættelsesaftale med dansk registreret virksomhed, som er certificeret af SIRI, for at kunne ansøge. 

Før din arbejdsgiver indgiver en ansøgning, skal der oprettes et SB-ID til ansøgningen, og du eller din arbejdsgiver skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du her på siden på ansøgnings-fanen til højre. Det må gerne være din arbejdsgiver, som opretter et SB-ID og betaler gebyret.

På ansøgningsfanen til højre kan du og din arbejdsgiver også finde det ansøgningsskema, din arbejdsgiver skal udfylde – skema AR6.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver. 

Denne fane er henvendt til arbejdsgivere, som indgiver ansøgning på vegne af ansøger. 

På denne fane kan du som arbejdsgiver se, hvad du og ansøgeren skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI). 

Det er vigtigt, at du og ansøgeren har sat jer grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis ansøger er pendler som ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal I ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Det er en god idé, at indsamle den nødvendige dokumentation inden ansøgningsskemaet udfyldes. I kan bruge denne tjekliste.

Hvis I vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal der vedlægges autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Ansøgeren skal give arbejdsgiveren fuldmagt til at indgive ansøgningen. I kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

 

Arbejdsgiver skal vedlægge

Hvis I søger under det supplerende beløbsspor skal der også vedlægges

Afsæt gerne

30 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Arbejdsgiveren udfylder ansøgningsskemaet

 

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema AR6.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation, der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du skal have fuldmagt fra ansøger for at benytte skema AR6.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i dette ansøgningsskema. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Når der ansøges om en opholdstilladelse, skal ansøger have optaget biometri.

Det betyder, at der skal tages et ansigtsfoto og afgives fingeraftryk. Ansigtsfoto og fingeraftryk bliver lagret på en chip på det opholdskort, som ansøger får, hvis SIRI giver tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Hvis I ønsker hurtig jobstart

Hvis I ønsker hurtig jobstart, kan du springe direkte til de følgende trin.

 

Hvis I ikke ønsker hurtig jobstart

Der kan optages biometri

I nogle lande har Danmark ikke en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis ansøger befinder sig i et land, hvor Danmark er repræsenteret via en norsk repræsentation, skal ansøger møde frem og aflevere et ansigtsfoto. Hvis der senere gives opholdstilladelse på baggrund af ansøgningen, skal ansøger have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at I besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

I ønsker hurtig jobstart - og ansøger er allerede i Danmark

Hvis ansøgningen er indgivet, og ansøger opholder sig lovligt i Danmark, idet ansøger

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget fra krav om visum, eller
 • har gyldig opholdstilladelse i Danmark eller et andet Schengen land,

kan ansøger møde i en af SIRIs afdelinger og få en foreløbig tilladelse til at påbegynde arbejdet straks.

Til mødet foretager SIRI en række kontroller, herunder identitetskontrol, kontrol af om ansøger er registreret som uønsket i Schengen, og arbejdsgiveren er certificeret til at benytte fast-track ordningen. Desuden vil SIRI tjekke om gebyret er blevet betalt. Ansøger skal også afgive biometri.

Tidsbestillingen sker via et link i den kvittering som arbejdsgiveren modtager efter indgivelse af ansøgningen eller efter aftale med arbejdsgiverens kontaktperson i SIRI. Det er ikke muligt at bestille tid til dette møde her på nyidanmark.dk.

Bestilling af tid til udstedelse af en foreløbig tilladelse i Esbjerg kan ske ved at skrive til virksomhedens kontaktperson i SIRI. Man skal bestille tid senest kl. 12 dagen før. Man kan også ringe til virksomhedens kontaktperson inden for kontaktpersonordningens sædvanlige åbningstider. Bemærk venligst den særlige procedure til tidsbestilling i Esbjerg til hurtig jobstart. Af tekniske årsager kan der ikke bestilles tid via linket i den kvittering, der modtages efter indgivelse af ansøgning efter fast track-ordningen.

Det er ikke muligt at bestille tid til hurtig jobstart hos SIRI Sønderborg.

Ansøger skal til mødet medbringe

Du ønsker hurtig jobstart - du er i udlandet og har ikke mulighed for at rejse ind i Danmark

Hvis ansøgningen er indgivet, men du er visumpligtig og har ikke mulighed for at indrejse lovligt i Danmark skal din arbejdsgiver sende en besked til SIRI om, at I ønsker hurtig jobstart.

Det gøres via SIRIs kontaktformular under "Jeg skal skal stille spørgsmål eller indgive dokumentation til en bestemt sag"

Din arbejdsgiveren skal oplyse ansøgningens sagsbestillings-id (SB-ID) og det referencenummer, som fremgår af kvitteringen.

Du skal hurtigst muligt, og senest 14 dage efter ansøgningen er indgivet, afgive biometri på den nærmeste danske repræsentation.

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.

Hvis I har bedt om hurtig jobstart fra udlandet, vil vi typisk træffe afgørelse senest 10 dage efter vi har modtaget ansøgning med biometri og gebyr. Dette forudsætter dog, at vi har alle de nødvendige oplysninger.

 

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig