Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvad er arbejdsmarkedstilknytning?

Du kan ansøge om en ny opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning, hvis du har haft arbejde i Danmark i mindst 2 år hos samme arbejdsgiver på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og din tilladelse er blevet nægtet forlænget eller inddraget.

Ordningen gælder for dig, der er flygtning, familiesammenført eller er medfølgende familiemedlem til en person med opholdstilladelse efter en af følgende ordninger:

 • Positivlisterne

 • Beløbsordningen

 • Forsker

 • Gæsteforsker

 • Trainee

 • Særlige individuelle kvalifikationer

 • Fodermester og driftsleder

 • Start-up Denmark

 • Fast-track

Er din opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person med opholdstilladelse efter den tidligere etableringskortordning eller den tidligere greencardordning blevet inddraget eller nægtet forlænget, kan du ikke få opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.

Du skal indgive din ansøgning senest 7 dage efter, du har modtaget afgørelsen om inddragelse eller nægtelse af forlængelse. Når du har indgivet ansøgningen, kan du fortsætte med at arbejde i det job, du har søgt på baggrund af. 

Ordningen gælder også for dig, der har en gyldig opholdstilladelse, som er givet efter særloven for personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv., eller særloven for personer, der er fordrevet fra Ukraine. Du skal indgive ansøgningen, inden din tilladelse udløber.

Du kan få opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af både faglært og ufaglært arbejde.

Er du selvstændig og har en erhvervsvirksomhed, kan dette ikke danne grundlag for opholdstilladelse efter ordningen. 

Hvad er betingelserne?

Du skal have haft lovligt, uafbrudt og ustøttet beskæftigelse hos den samme arbejdsgiver i mindst 2 år på sædvanlige danske løn-og ansættelsesvilkår. 

Det betyder også, at du som udgangspunkt skal have været i fuldtidsbeskæftigelse (normalt 37 timer om ugen) de seneste 2 år. 

Der kan dog være stillinger inden for visse brancher, hvor en ansættelse på mindre end 37 timer i visse situationer også må anses for at være en fuldtidsansættelse.

Er SIRI i tvivl, om dine løn- og ansættelsesvilkår i de seneste 2 år har været sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af De Regionale Arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Det er uden betydning, om karakteren af din ansættelse har ændret sig, fx fra et arbejde på et lager til et arbejde i produktionslokalerne.

Din ansættelse i virksomheden må ikke have været støttet, det vil sige, at der har været ydet offentligt tilskud til din løn efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Har din ansættelse, fx et IGU-forløb, været uden offentlig støtte til udbetalingen af din løn, kan den indgå i opgørelsen af 2 års kravet.

Har du været ansat som elev, lærling mv., kan det også indgå i opgørelsen af 2 års kravet.

Det er dog et krav, at du på tidspunktet for ansøgningen er ansat i virksomheden på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Du skal kunne dokumentere, at du har været ansat ved samme arbejdsgiver i minimum 2 år, fx ved ansættelseskontrakt, lønsedler eller årsopgørelse.

Du skal have en gyldig kontrakt, og dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Du kan læse mere om sædvanlig løn og ansættelsesvilkår her

Det betyder, at din løn- og dine ansættelsesvilkår ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du arbejder. Det betyder også, at du som udgangspunkt skal være i fuldtidsbeskæftigelse (normalt 37 timer om ugen).

Der kan dog være stillinger inden for visse brancher, hvor en ansættelse på mindre end 37 timer i visse situationer også må anses for at være en fuldtidsansættelse.

Du skal også vedlægge eventuelle tillæg eller opdaterede ansættelseskontrakter, hvis dine ansættelsesvilkår har ændret sig i løbet af de seneste 2 år.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten skal indeholde her

Hvis dit arbejde kræver det, fx hvis du er læge eller sygeplejerske, skal du desuden have en gyldig autorisation.

Er SIRI i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, f.eks et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Din tidligere opholdstilladelse må ikke være blevet inddraget eller nægtet forlænget, fordi du har givet forkerte oplysninger om forhold, der er relevante for denne opholdstilladelse.

 

Din tidligere opholdstilladelse må ikke være blevet inddraget eller nægtet forlænget, fordi du har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse i strid med de betingelser, der er fastsat for din opholdstilladelse.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. Der kan heller ikke fratrækkes fx udgifter til husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til dansk bankkonto.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Du skal selv kontakte et pengeinstitut for at oprette en dansk bankkonto. Har du endnu ikke har fået en dansk adresse eller CPR-nummer og oplever udfordringer med at oprette en dansk bankkonto, kan du læse mere om mulighederne for at oprette en basal betalingskonto på www.basalbetalingskonto.dk (Åbner i et nyt vindue)

Lønnen kan kun bestå af: 
•Likvide midler
•Indbetaling til arbejdsmarkedspension
•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen. 

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:
•Kost og logi
•Diæter
•Fri bil
•Fri telefoni
•Internet
•Naturalier
•Abonnementer
•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

Opholdstilladelse på denne ordning betinges af, at personer med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til dig (ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer) ikke må have fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse. 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af din tilknytning til arbejdsmarkedet? – og hvad må du ikke?

 

Du må kun arbejde i netop det job, som du har fået tilladelse til. 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse efter en anden ordning. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job inden for samme branche og har tilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, kan du ansøge om en ny tilladelse efter ordningen om jobskifte inden for samme branche.

Hvis du skifter arbejde, vil din tilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning blive inddraget. Hvis du ønsker at blive i Danmark, skal du søge om en ny tilladelse efter ordningen om jobskifte inden for samme branche eller efter en af de andre eksisterende ordninger, fx beløbsordningen. 

Hvis du får supplerende bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her

Vær opmærksom på, at en dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Læs mere om Schengen her

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det er din tilladelse bortfaldet. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du ansøge om dispensation fra bortfald.

Læs mere om bortfald og om, hvordan du kan ansøge om dispensation for bortfald

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til en udlænding, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, du ikke må modtage

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Klik her for at gå til borger.dk

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan få opholds- og arbejdstilladelse for højst 2 år ad gangen og efter 2 år for højst 3 år ad gangen. Hvis din ansættelse er mindre end 2 år, kan du ikke få tilladelse i længere tid, end din ansættelseskontrakt varer.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens vi behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas

Hvad gør jeg, hvis jeg mister eller skifter mit job?

Hvis du får tilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen, er din opholds- og arbejdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse. 

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

Med et nyt job kan du ikke ansøge efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen. Du skal derfor ansøge efter en af SIRIs øvrige erhvervsordninger. Skifter du job inden for samme branche, kan du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af jobskifte inden for samme branche.

Du må ikke begynde at arbejde, før du har fået en ny tilladelse.

Hvis du har fået tilbudt et nyt job på samme eller bedre løn- og ansættelsesvilkår inden for samme branche kan du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

En opholds- og arbejdstilladelse givet på baggrund af jobskifte inden for samme branche vil give dig de samme rettigheder og vil have samme varighed som en tilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen.

Hvis du har opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen eller opholdstilladelse i forbindelse med jobskifte inden for samme branche og bliver uforskyldt ledig vil du automatisk få et jobsøgningsophold på 3 måneder fra ansættelsens ophør.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job giver din familie mulighed for opholdstilladelse i Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, faste samlever eller hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til de relevante ansøgningsskemaer, AR1 og AR6.

I AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, kan arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé, at indsamle den nødvendige dokumentation inden ansøgningsskemaet udfyldes. Brug evt. denne tjekliste.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.  

Du kan vælge mellem et af disse to ansøgningsskemaer:

 • AR1, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skemaet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1          Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte et af disse to ansøgningsskemaer. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.


Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig