Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvem kan få opholds- og arbejdstilladelse inden for landbruget?

Du kan få opholds- og arbejdstilladelse, hvis du er ansat som fodermester eller driftsleder inden for landbruget.

Du kan ikke få tilladelse til at arbejde som fx landbrugsmedhjælper eller minkpasser. Du kan heller ikke få tilladelse som fx driftsleder inden for gartneri eller skovbrug.

Hvad er betingelserne?

Du skal have de faglige forudsætninger for at varetage den stilling, som du er tilbudt. Det betyder, at du som udgangspunkt skal have gennemført en relevant uddannelse.


Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. må ikke være ringere end det normale i Danmark på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din jobkontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsesvilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde her

På landbrugsområdet eksisterer der vejledende lønniveau for fodermestre. Dette lønniveau gælder uanset om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst.

Lønniveauet fastsættes på baggrund af indmeldinger fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd og tager udgangspunkt i jordbrugsoverenskomstens lønstigning for faglærte arbejdere.

Vi sender derfor som udgangspunkt kun en ansøgning i høring hos De Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvis andre forhold i ansættelseskontrakten end løn gør, at vi har brug for rådenes vurdering af, om dine ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere

Lønnen for en fodermester anses for sædvanlig, hvis den samlede løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag udgør mindst 31.607,62 kr. (i perioden fra 1. marts 2024 til 31. maj 2024) og 32.189,39 kr. (fra den 1. juni 2024). Der findes ikke et vejledende lønniveau for en driftsleder. Den samlede løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag skal dog overstige niveauet for en fodermester.

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, skal overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender herudover honoreres. Honorering af overarbejde: 209,82 kr. i timen for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og 287,75 kr. i timen for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage eller afspadsering i forholdet 1:1,3 for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og i forholdet 1:1,8 for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter: 23,66 kr. fra mandag til lørdag mellem kl. 00.00-05.00, pr. time, 144,45 kr. på lørdage efter kl. 12.00, pr. dag og 305,96 på søn- og helligdage, pr. dag.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i dit eget navn, og det er et krav, at banken driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Du skal selv kontakte et pengeinstitut for at oprette en dansk bankkonto. Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto.

Har du endnu ikke har fået en dansk adresse eller CPR-nummer og oplever udfordringer med at oprette en dansk bankkonto, kan du læse mere om mulighederne for at oprette en basal betalingskonto på www.basalbetalingskonto.dk (åbnes i nyt vindue)

Din danske bankkonto skal oprettes inden for 180 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser efter, at du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto inden for 180 dage fra din indrejse i Danmark. Hvis du allerede har en opholdstilladelse i Danmark, som er gyldig i mindst 180 dage , skal lønnen udbetales til din danske bankkonto fra første lønudbetaling.

Her kan du læse mere om udbetaling af løn til dansk bankkonto

Lønnen kan kun bestå af: 
•Likvide midler
•Indbetaling til arbejdsmarkedspension
•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen. 

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:
•Kost og logi
•Diæter
•Fri bil
•Fri telefoni
•Internet
•Naturalier
•Abonnementer
•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

Hvis dine uddannelsesdokumenter er udstedt i Ukraine, skal du vedlægge supplerende dokumentation for din uddannelse i ansøgningen. Det kan fx være Study Record Book, studiekort mv. Den supplerende dokumentation for din uddannelse skal være dateret. Navnet på uddannelsesinstitutionen og dit navn skal tydeligt fremgå af dokumentationen. En kopi af de originale uddannelsesdokumenter, samt en oversættelse til dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk skal vedlægges ansøgningen.

Opholdstilladelse på denne ordning betinges af, at personer med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til dig (ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer) ikke må have fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse. 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder? – og hvad må du ikke?


Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job hos en ny arbejdsgiver, skal du ansøge om en ny tilladelse.

Hvis du får supplerende bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald. Du skal være opmærksom på, at der kun kan gives dispensation i helt særlige tilfælde, fx ved meget alvorlig sygdom i din nærmeste familie.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.


Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.
Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • MitID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i

Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.


Du kan få opholds- og arbejdstilladelse i op til 4 år ad gangen, dog ikke længere end din ansættelseskontrakt varer.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være som fodermester eller driftsleder, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.
Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det. 

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling hos samme arbejdsgiver.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har modtaget en ny tilladelse

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge.

Før du indgiver en ansøgning, skal du oprette et ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen.

 

2 personer

Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

 

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du kan vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skeamet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1     Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du r i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig