Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
4.670 kr.

Hvad er en gæsteforsker?

Som gæsteforsker er du ikke ansat i Danmark, men udfører din forskning ved en forskningsinstitution eller en virksomhed i Danmark, som stiller lokaler og forskningsfaciliteter til rådighed for dig.

Er du ansat forsker eller ph.d.-studerende, er der særlige regler, og du skal benytte en anden ansøgningsside:

Ansat og lønnet forsker

Ansat og lønnet forsker efter fast-track ordningen

Ph.d.-studerende

Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få en tilladelse til at opholde dig og arbejde i Danmark som gæsteforsker:

Du skal have afsluttet en uddannelse på kandidat- eller masterniveau.

Hvis du har det, og du som et led i din videre uddannelse eller karriere er blevet inviteret til at forske på en forskningsinstitution eller hos en virksomhed i Danmark, kan du ansøge om tilladelse til ophold som gæsteforsker.

For at være vært for dig som gæsteforsker, skal forskningsinstitutionen eller virksomheden invitere dig og stille lokaler og forskningsfaciliteter til rådighed for dig.

Som gæsteforsker vil du ikke få udbetalt løn af forskningsinstitutionen eller virksomheden i Danmark. Du skal derfor kunne forsørge dig selv og din eventuelle medfølgende familie.

Det kan være ved hjælp af egne penge eller ved hjælp af løn fra din arbejdsgiver i hjemlandet.

Du skal dokumentere din evne til selvforsørgelse for hele den periode, du ansøger om opholdstilladelse til.

Læs mere om selvforsørgelse her.

Skal jeg kunne forsørge mig selv under opholdet i Danmark?

For at få opholdstilladelse som gæsteforsker er det en betingelse, at du kan forsørge dig selv. 

Du skal dokumentere at du har penge nok til din forsørgelse i hele den periode, du ansøger om opholdstilladelse til. Tager din familie med til Danmark, skal du også dokumentere deres forsørgelse.

For hver måned, du er i Danmark, skal du dokumentere at have (2023 niveau)

 • 11.944 kr. hvis du er i Danmark uden familie
 • 23.888 kr. hvis din ægtefælle skal med til Danmark
 • 27.818 kr. hvis du har ægtefælle og et eller flere børn med
 • 15.874 kr. hvis du har et eller flere børn med men ingen ægtefælle

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv og dine evt. familiemedlemmer, kan fx være en udskrift fra bankkonto.

Du kan se mere om selvforsørgelseskravene her

Behøver jeg tilladelse, hvis jeg kun skal være i Danmark kortvarigt?

Hvis du som forsker, videnskabsmand eller foredragsholder er inviteret til at undervise i en kortere periode end 90 dage, behøver du muligvis ikke en opholds- og arbejdstilladelse, da du kan være omfattet af fritagelsesreglerne.

Du kan læse mere om fritagelsesreglerne her.

Det samme gælder, hvis du skal arbejde som gæsteforsker ved et universitet eller en virksomhed i Danmark, og varigheden af dit samlede ophold er 90 dage eller mindre, regnet fra din indrejse.

Hvis du er visumpligtig, skal du have fået et visum før din indrejse, som gælder hele opholdsperioden.

Generelle visumbetingelser om fx gyldigheden af dit pas og rejsesygeforsikring skal altid overholdes.

Du kan læse mere om visum og visumfrihed her.

Hvis du på forhånd ved, at du skal opholde dig i Danmark i mere end 90 dage, så skal du, før du indrejser, have fået opholdstilladelse som også dækker de første 90 dage.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse som gæsteforsker? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde som gæsteforsker ved den forskningsinstitution eller virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du er som gæsteforsker fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Det betyder, at du automatisk har ret til at tage bibeskæftigelse hos øvrige arbejdsgivere, og du skal derfor ikke søge om særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Det at være censor, eller at udføre andet bedømmelsesarbejde, kan være så tæt knyttet til dit gæsteforskerophold ved et dansk universitet, at det kan være naturligt, at du søger beskikkelse som censor.

Som gæsteforsker kan du derfor lade dig allokere som censor, eller til andet bedømmelsesarbejde, ved et andet universitet end der hvor du er tilknyttet som gæsteforsker, uden at søge om særskilt tilladelse til det.

Det gælder for både skiftlige og mundtlige censoropgaver.

SIRI foreslår, at du sender en kopi af din beskikkelse fra censorkorpset, så der ikke bliver tvivl om, at du er beskikket som censor eller til andet bedømmelsesarbejde.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner, fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Som gæsteforsker kan du få opholdstilladelse i højst 3 år.

Hvis invitationen er for en kortere periode end 3 år, vil tilladelsen blive givet, så den udløber 14 dage efter udløbet af invitationen til at være gæsteforsker i Danmark.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan kun være som gæsteforsker hvis det er til et nyt forskningsprojekt, ellers kan det være efter en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis et forskningsprojekt på under 3 år forlænges, kan du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse som gæsteforsker. Du kan dog højst få tilladelse for en samlet periode på 3 år.

Det er meget vigtigt, at du gør ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte dit arbejde, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelseslængde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis forskningsprojektet afsluttes før tid, eller hvis jeg får job i Danmark?

Hvis du får tilladelse som gæsteforsker, er din opholdstilladelse knyttet til den forskningsinstitution eller virksomhed, som har inviteret dig til at være gæsteforsker. Invitationen er grundlaget for din tilladelse.

Hvis forskningsprojektet afsluttes før tid eller hvis du skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din arbejdstilladelse er begrænset til den invitation, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde som gæsteforsker hos andre end dem der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du bliver tilbudt ansættelse hos samme forskningsinstitution eller virksomhed.

 

Hvis du finder et job i Danmark, mens du er her som gæsteforsker, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået en ny tilladelse.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et ophold som gæsteforsker i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til din eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. 

Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som gæsteforsker behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Som gæsteforsker skal du inviteres af en forskningsinstitution eller virksomhed i Danmark, som stiller lokaler og forskningsfaciliteter til rådighed, men som ikke ansætter dig.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1.

Forskningsstedet skal udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når forskningsstedet er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet forskningsstedet fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal de benytte skema AR6. Her er det kun din forskningsstedet, der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller forskningsstedet. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Gæsteforsker

Gebyr:

4.670 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du kan vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1, hvor du og dit forskningssted udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver dit forskningssted fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal dit forskningssted udfylde den første af skemaets to dele. Når dit forskningssted er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skeamet AR6 er det kun dit forskningssted, der skal udfylde skemaet. 

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1          Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig