Sagsbehandlingen tager normalt
0-30 dage

Gebyr for sagsbehandlingen
Intet gebyr

Bemærk! Hvis du er britisk statsborger, er du ikke EU-borger og kan derfor ikke benytte denne ansøgningsside og ansøgningsskemaet OD1 til at ansøge om ophold. Du skal i stedet benytte dig af Brexit-ansøgningsiderne og skemaet BR1.

Hvordan kan jeg blive registreret som selvstændig erhvervsdrivende?

Du kan blive registreret som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har etableret og driver din egen virksomhed i Danmark. 

Du skal drive din egen virksomhed for egen regning og risiko og formålet med virksomheden skal være økonomisk udbytte.

Det betyder, at du selv skal være stifter eller medstifter af virksomheden og være den, der driver virksomheden i det daglige.

Derudover skal virksomheden være etableret og registreret i Danmark.

Virksomheden skal være faktisk og reel. Det betyder, at der udføres faktisk og reelt arbejde i virksomhedens regi i et ikke ubetydeligt omfang.

Det er ikke afgørende i hvilken juridisk form, virksomheden drives.

SIRI foretager en konkret vurdering af de oplysninger og dokumenter, du fremlægger i din sag.

Nedenfor ses en række eksempler på forhold, der kan indgå i vurderingen af, om du kan registreres som selvstændig erhvervsdrivende:

 • registrering i CVR-registeret som selvstændig erhvervsdrivende
 • omsætningens størrelse
 • udøves virksomheden nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode
 • oplysninger om momsindbetalinger
 • punktafgifter, der opkræves kvartalsvist
 • fakturaer
 • oplysninger om varelager
 • regnskaber
 • årsopgørelser, og 
 • lejekontrakt eller anden angivelse af, hvor virksomheden skal drives fra

Under fanen ”sådan ansøger du” kan du bl.a. se en række eksempler på dokumenter, der kan være relevante at indlevere sammen med ansøgningen.

Hvis din virksomhed her i landet endnu ikke er fuldt etableret og fungerende, kan det i nogle situationer være svært at vise tilstrækkelig dokumentation til, at du kan blive registreret med opholdsgrundlag som selvstændig erhvervsdrivende.

Du kan i den situation vælge at ansøge om at blive registreret på et andet grundlag – f.eks. som person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Læs mere om selvforsørgelse her. Når din virksomhed på et senere tidspunkt er fuldt etableret, kan du vælge at ændre din registrering.

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

EU-opholdsdokumentet er et bevis for en ret, du som EU-borger allerede har ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne. Det vil sige, at du har retten til at opholde dig, arbejde eller studere i Danmark med eller uden et EU-opholdsdokument. 

I Danmark har du i mange situationer imidlertid brug for et CPR-nr. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for din bopælskommune for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger, du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark. 

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer du må arbejde. Dette gælder også, hvis du samtidig studerer i Danmark.

EU-opholdsdokumentet er ikke en forudsætning for, at du må begynde at arbejde. Dette gælder, uanset om du har - eller ansøger om - opholdsdokument som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller noget tredje.

Under dit ophold i Danmark efter EU-reglerne skal du som udgangspunkt kunne forsørge dig selv og din familie. Afhængig af dit opholdsgrundlag kan dette bl.a. betyde, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan dit opholdsgrundlag og dermed din opholdsret være ophørt, og du kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil herefter tage stilling til, hvorvidt dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Hvis du opfylder betingelserne for at være arbejdstager i EU-rettens forstand – eller hvis du har bevaret en arbejdstagerstatus efter at være ophørt med at arbejde – vil modtagelse af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik som udgangspunkt ikke medføre ophør af din opholdsret. Det samme gælder, hvis du har opholdsgrundlag som familiemedlem til en arbejdstager.

Læs mere om, hvad du må modtage og hvad du ikke må modtage af offentlige ydelser, når du har et EU-opholdsdokument fra SIRI.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark.

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Søger du arbejde, kan du være i landet i op til 6 måneder uden et bevis. 

Hvis du skal være i Danmark i mere end de hhv. 3 eller 6 måneder, skal du indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Herefter kan du være i landet, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet. 

Hvis dit opholdsgrundlag ophører, f.eks. hvis du stopper med at arbejde eller studere, skal du ansøge om et nyt opholdsdokument på andet grundlag – f.eks. som person med tilstrækkelige midler. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, skal du kontakte SIRI.

Når du har opfyldt betingelserne for et EU-retligt opholdsgrundlag i 5 år i Danmark, kan du – uanset om du er EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger - søge om bevis for, at du har permanent opholdsret efter EU-reglerne. Når du har fået permanent opholdsret, skal du ikke længere nødvendigvis opfylde betingelserne for dit oprindelige opholdsgrundlag. Vær dog opmærksom på, at din permanente opholdsret kan ophøre, hvis du udrejser fra Danmark i længere tid.

Hvad gør jeg, hvis jeg stopper med at drive min selvstændige virksomhed?

Hvis du har opholdsgrundlag som selvstændig erhvervsdrivende, men din virksomhed lukker eller der på anden vis ikke længere er nogen aktivitet i den, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt.

Hvis du i forbindelse med din virksomheds ophør har forladt/forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot på meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Hvis du vil blive i Danmark efter din virksomheds ophør, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. I nogle tilfælde kan arbejdstagerstatus – og dermed opholdsgrundlag som selvstændig erhvervsdrivende – bevares i en periode efter du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Dette afhænger bl.a. af årsagen til, at du stoppede med at drive selvstændig virksomhed, om du har tilmeldt dig jobcenteret rettidigt efter du stoppede med at drive selvstændig virksomhed, og hvor længe du inden da var selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. 

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, fx på baggrund af lønnet beskæftigelse eller som selvforsørgende, skal du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation, inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på varigheden af dit ophold i landet samt din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Når du har opholdsgrundlag efter EU-reglerne, kan dit opholdsgrundlag enten være på et selvstændigt grundlag, eller det kan være et afledt opholdsgrundlag.

Du har et selvstændigt opholdsgrundlag, hvis du som EU-borger er f.eks. arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, studerende eller selvforsørgende.

Hvis dit opholdsgrundlag er som familiemedlem til en EU-borger, er der tale om et afledt opholdsgrundlag.

Når du som EU-borger har et selvstændigt opholdsgrundlag, kan din familie ansøge om familiesammenføring med dig efter EU-reglerne. Dette gælder, uanset om din familie er EU-statsborgere eller tredjelandsstatsborgere.

Er du tredjelandsstatsborger med opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-statsborger, kan din familie ikke søge om familiesammenføring med dig efter EU-reglerne. Det skyldes, at din opholdsret er afledt (fra dit EU-familiemedlem). En i forvejen afledt opholdsret kan ikke afledes videre til et andet familiemedlem. I visse situationer kan din familie imidlertid ansøge om familiesammenføring med den EU-statsborger, du selv er familiesammenført med.

Læs mere om opholdsgrundlag som familiesammenført efter EU-reglerne her. 

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om EU-opholdsdokument som selvstændig erhvervsdrivende skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som en del af processen skal du som regel møde personligt frem i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller på Bornholm.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som selvstændig erhvervsdrivende, hvilke betingelser du skal opfylde mv.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste.

Du skal ved fremmødet i SIRI medbringe følgende:

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

Som dokumentation for dit opholdsgrundlag som selvstændig erhvervsdrivende kan du f.eks. vedlægge følgende:

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1 print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1 i pdf-format

Hent print selv skema OD1 i Word-format

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Du har ansøgt online

Hvis du ansøger online om et dansk EU-opholdsdokument for første gang, skal du herefter møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger.

Du skal huske at medbringe din kvittering fra onlineansøgningen (som indeholder ansøgningens seks-cifrede referencenummer) samt billed-id (pas eller nationalt id-kort).

Først når du på denne måde har identificeret dig og er blevet forbundet med din ansøgning, betragter vi din ansøgning som fuldt indgivet.

I disse andre tilfælde skal du ikke møde personlig frem i SIRI:

 • Du ansøger om at skifte opholdsgrundlag efter EU-reglerne, fx hvis du har haft EU-ophold som studerende og nu ønsker at skifte opholdsgrundlag til EU-ophold som arbejdstager.
 • Du ansøger om forlængelse, hvis du har en tidsbegrænset opholdsret efter EU-reglerne, som du ønsker skal forlænges yderligere.
 • Du ansøger om permanent ophold efter EU-reglerne.

Du kan møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Inden du møder frem hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning til SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI