Sagsbehandlingen tager normalt
0-90 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvad indebærer det at være familiemedlem til en EU-borger?

Du kan blive registreret som familiemedlem til en EU-borger, som har et selvstændigt opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne.

Denne EU-borger kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

Hovedpersonen har opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne som f.eks. arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, person med tilstrækkelig midler eller lignende. En hovedpersons opholdsgrundlag kan ikke være som familiemedlem.

Da din opholdsret som familiemedlem ikke er et selvstændigt opholdsgrundlag, men en ret der er afledt til dig fra hovedpersonen og dennes opholdsgrundlag, vil eventuelle ændringer i hovedpersonens opholdsgrundlag kunne påvirke dit opholdsgrundlag.

Du kan blive registreret som familiemedlem til en EU-borger, hvis du er ægtefælle eller barn under 21 år af enten hovedpersonen eller hovedpersonens ægtefælle.

Andre familiemedlemmer end ovennævnte kan i visse situationer opnå EU-opholdsdokument, når en række særlige betingelser er opfyldt.

Hvad er betingelserne for registrering som familiemedlem til en EU-borger?

Du skal bl.a. dokumentere, at du er i familie med hovedpersonen, og at hovedpersonen har et selvstændigt opholdsgrundlag.

Hovedpersonens selvstændige opholdsgrundlag efter EU-reglerne kan f.eks. være som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, person med tilstrækkelige midler eller lignende, men ikke som familiemedlem med afledt ret fra en anden person.

Hvis du indgiver din ansøgning om EU-opholdsdokument samtidig med, at hovepersonen indgiver sin ansøgning, skal vi først tage stilling til, om hovedpersonen opfylder betingelserne for et selvstændigt opholdsgrundlag, før vi kan vurdere, om du kan registreres som familiemedlem.

Hvis hovedpersonen allerede er registreret i Danmark som EU-borger med selvstændigt opholdsgrundlag, når du indgiver ansøgning om ophold som familiemedlem, skal der fremlægges aktuel dokumentation for, at hovedpersonen fortsat opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag. Hvis hovedpersonens opholdsgrundlag er som arbejdstager, kan denne dokumentation f.eks. være en ny erklæring fra arbejdsgiveren suppleret med de seneste tre måneders lønsedler.

Har hovedpersonen ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal der ikke vedlægges dokumentation for et aktuelt opholdsgrundlag.

Du kan læse om de forskellige (selvstændige) opholdsgrundlag her.

Hovedpersonen skal underskrive en erklæring på tro og love under strafansvar om at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

SIRI kan i nogle tilfælde desuden bede om dokumentation for faktisk og reelt ophold.

Jeres forhold skal være reelt og ikke kun indgået for at opnå et opholdsgrundlag. I skal underskrive en erklæring på tro og love under strafansvar om dette.

SIRI kan eventuelt indkalde jer til en samtale med henblik på at vurdere, om jeres forhold er reelt.

Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med hovedpersonen.

Hvis du er ægtefælle til hovedpersonen, skal du fremlægge jeres vielsesattest. 

Hvis du er barn af hovedpersonen og/eller hovedpersonens ægtefælle, skal du fremlægge din fødsels- eller navneattest, hvor også dine forældres navne er oplyst.

Hvis du på anden vis er i familie med hovedpersonen, skal dette dokumenteres med den/de relevante attester.

Afhængig af i hvilket land vielsen og/eller fødslen har fundet sted, kan der være krav om, at attesten skal være enten legaliseret eller have apostille-påtegning. I enkelte tilfælde kan det derudover være nødvendigt, at attesten er ægthedsvurderet.

Hvis du ansøger om EU-opholdsdokument for dit barn uden at barnets anden forælder skal flytte med til Danmark, skal du dokumentere, at du har ret til at tage barnet med dig. Det kan du gøre ved enten at dokumentere, at du har fuld forældremyndighed over barnet eller ved at fremvise skriftligt samtykke fra den anden forælder vedrørende barnets flytning til Danmark med dig. 

Dokumentation for fuld forældremyndighed skal være en retsgyldig afgørelse vedrørende forældremyndighed.

Samtykket kan den anden forælder enten give mundtligt over for SIRI ved at møde personligt sammen med dig og barnet og identificere sig eller ved at afgive skriftligt samtykke over for en notar, hvorefter du medbringer samtykket ved dit og barnets fremmøde i SIRI. Er samtykket ikke på dansk, engelsk eller tysk, skal det oversættes til et af disse sprog af en autoriseret translatør, efter at dokumentet er påført notarpåtegningen.

Der gælder særlige regler, betingelser og ansøgningsprocedure, hvis du søger EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU-land, eller som på anden vis er omfattet af EU-reglerne.

Læs mere om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger her.

Er du familiemedlem til en dansk statsborger, der ikke har opholdt sig i et andet EU-land eller på anden vis er omfattet af EU-reglerne, er du som udgangspunkt heller ikke omfattet af EU-reglerne. I så fald kan du søge om familiesammenføring med den danske statsborger efter udlændingelovens regler.

Læs her om familiesammenføring med en dansk statsborger efter udlændingelovens regler.

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

EU-opholdsdokumentet er et bevis for en ret, du som EU-borger (eller familiemedlem til en EU-borger) allerede har ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne. Det vil sige, at du har retten til at opholde dig, arbejde eller studere i Danmark med eller uden et EU-opholdsdokument. 

I Danmark har du i mange situationer imidlertid brug for et CPR-nr. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for din bopælskommune for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer, du må arbejde. Dette gælder også, hvis du samtidig studerer i Danmark.

EU-opholdsdokumentet er ikke en forudsætning for, at du må begynde at arbejde. Dette gælder, uanset om du har - eller ansøger om - opholdsdokument som arbejdstager, person med tilstrækkelige midler eller noget tredje.

Hvis du er tredjelandsstatsborger og opfylder betingelserne for opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger, har du samme rettigheder til ophold og arbejde i Danmark som EU-borgeren. 

Du har desuden ret til at opholde dig i Danmark, mens din ansøgning om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en EU-borger behandles. 

Om du som tredjelandsstatsborger har ret til at arbejde under ansøgningens behandling afhænger imidlertid af, om du opfylder betingelserne for opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger. 

Med et EU-opholdsdokument i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Under dit ophold i Danmark som familiemedlem til en EU-borger, der er hovedperson, skal denne som udgangspunkt kunne forsørge sig selv og sin familie – herunder dig.

Afhængig af hovedpersonens opholdsgrundlag, kan det have betydning for jeres opholdsret hvis en af jer – eller I begge - modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

I givet fald kan jeres opholdsret være ophørt - og I kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil herefter tage stilling til, hvorvidt dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Er hovedpersonen arbejdstager efter EU-retten – eller har bevaret en arbejdstagerstatus efter at være ophørt med at arbejde – vil modtagelse af ovennævnte ydelser som udgangspunkt ikke i sig selv medføre ophør af opholdsret for hverken hovedpersonen eller dig som familiemedlem, så længe hovedpersonen har arbejdstagerstatus.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx

  • NemID
  • CPR-registrering
  • Sundhedskort
  • Skatteforhold
  • Ferieforhold
  • Skole og børnepasning
  • Bolig
  • Danskundervisning
  • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan være i Danmark så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag.

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark.

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Søger du arbejde, kan du være i landet i op til 6 måneder uden et bevis. 

Hvis du skal være i Danmark i mere end de hhv. 3 eller 6 måneder, skal du indgive ansøgning om EU-opholdsdokument. Herefter kan du være i landet, så længe du opfylder betingelserne for dit opholdsgrundlag. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet. 

Hvis dit opholdsgrundlag ophører, f.eks. hvis du stopper med at arbejde eller studere, skal du ansøge om et nyt opholdsdokument på andet grundlag – f.eks. som person med tilstrækkelige midler. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, skal du kontakte SIRI.

Er du tredjelandsstatsborger og medfølgende familiemedlem til en EU-statsborger med et selvstændigt EU-opholdsgrundlag i Danmark, har du ret til at opholde dig i Danmark, mens vi behandler din ansøgning.

Har du fået et opholdskort, gælder dette så længe, dit EU-familiemedlem opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag, og jeres familierelation består.

Der vil være en udløbsdato på dit opholdskort, men din EU-opholdsret ophører, hvis dit EU-familiemedlem ikke længere har et EU-retligt opholdsgrundlag i Danmark. Din EU-opholdsret ophører endvidere som udgangspunkt, hvis jeres familierelation ikke længere består, fx hvis I bliver skilt.

Du skal under alle omstændigheder søge om forlængelse af dit opholdskort, når det udløber.

Når du har opfyldt betingelserne for et EU-retligt opholdsgrundlag i 5 år i Danmark, kan du – uanset om du er EU-statsborger eller tredjelandsstatsborger - søge om bevis for, at du har tidsubegrænset opholdsret efter EU-reglerne. Når du har fået tidsubegrænset opholdsret, skal du ikke længere nødvendigvis opfylde betingelserne for dit oprindelige opholdsgrundlag. Vær dog opmærksom på, at din tidsubegrænsede opholdsret kan bortfalde, hvis du udrejser fra Danmark i længere tid.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere er familiemedlem til en herboende EU-borger, der har et selvstændigt opholdsgrundlag efter EU-reglerne?

Hvis du har opholdsgrundlag som familiemedlem til en herboende (ikke dansk) EU-borger, der har et selvstændigt opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne, og en eller flere af forudsætningerne ikke længere er til stede, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er blevet skilt fra hovedpersonen, hvis hovedpersonen er udrejst af Danmark, eller hvis hovedpersonen ikke længere selv opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag.

Hvis du i forbindelse med en eller flere af ovennævnte ændringer i din situation forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Vil du blive i Danmark, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. Hvis du selv er EU-borger og mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag end som familiemedlem, fx som selvforsørgende, kan du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Hvis SIRI påtænker eventuelt at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, skriver SIRI til dig og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation, inden afgørelsen træffes.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for et opholdsgrundlag efter EU-reglerne vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret. Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på varigheden af dit ophold i landet samt din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Et opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger er ikke et selvstændigt opholdsgrundlag.

Kun familiemedlemmer til hovedpersoner – altså til personer med et selvstændigt opholdsgrundlag – kan få et EU-opholdsdokument som familiemedlem.

Når dit eget opholdsgrundlag er som familiemedlem, kan din familie derfor ikke få EU-opholdsdokument på baggrund af dig. 

I nogle tilfælde vil din familie kunne opnå EU-opholdsdokument som familiemedlem til din hovedperson.

En EU-statsborger, der oprindeligt havde opholdsgrundlag som familiemedlem, men som nu har opnået tidsubegrænset (permanent) opholdsret efter EU-reglerne kan godt aflede ret til ophold til sin familie.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdsdokument som familiemedlem efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren. Her finder du også det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag. Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen. Du skal indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

Du kan indgive din ansøgning ved personligt fremmøde i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Aabenraa.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger, hvilke betingelser der er m.v.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Du skal ved fremmødet i SIRI medbringe følgende:

Som dokumentation for dit opholdsgrundlag som familiemedlem til en EU-borger kan du f.eks. vedlægge følgende:

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og dit familiemedlem skal begge medvirke til at udfylde ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1. 

Ansøgningsskemaet indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Skemaet kan ikke udfyldes eller indsendes elektronisk, men skal printes ud, udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Hent print selv skema OD1 i pdf-format

Hent print selv skema OD1 i word-format

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz skal du samtidig med ansøgningsskema OD1 vedlægge en ansøgning (et såkaldt stamkort) om opholdskort.

Hent stamkortet (ansøgning om opholdskort) i pdf-format

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Aabenraa. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI

Når du skal indgive din ansøgning til SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI