Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Bemærk: Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket forlænget og kan forventes at tage
2-3 måneder

Gebyr for sagsbehandling:
4.040 kr.

Hvem kan få opholdstilladelse som praktikant?

Du kan få opholdstilladelse som praktikant i Danmark, hvis du opfylder to betingelser:

 • Du er begyndt på en uddannelse i dit hjemland eller et andet land, hvor du har opholdt dig lovligt, og

 • der er særlige uddannelsesmæssige grunde til et praktikophold i Danmark.

Du kan være praktikant inden for følgende områder:

 • Det grønne område (landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet) 

 • Sundhedsområdet

 • Arkitektpraktikanter

- eller du kan tilhøre gruppen af øvrige praktikanter.

Inden for visse områder kan du få et praktikophold, selv om du allerede har afsluttet din uddannelse – læs nærmere om de enkelte områder herunder.

Hvad er betingelserne?

Det grønne område

Du skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år, på det tidspunkt, hvor du ansøger.

Du skal have bestået en sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover. Sprogprøven skal kunne verificeres.

Læs mere om sprogprøver her

Praktikopholdet skal supplere den uddannelse, du er begyndt på i dit hjemland eller i et andet land, hvor du har opholdt dig lovligt. Du skal dokumentere din påbegyndte uddannelse med en liste over de fag, du har fulgt. Denne liste skal vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse.

Praktikopholdet skal have en faglig sammenhæng med din uddannelse. 

Du kan ikke få tilladelse som praktikant inden for det grønne område, hvis du har afsluttet din uddannelse.

Særligt om uddannelsesdokumenter udstedt i Ukraine

Hvis dine uddannelsesdokumenter er udstedt i Ukraine, skal du vedlægge supplerende dokumentation for din uddannelse i ansøgningen. Det kan fx være Study Record Book, studiekort mv. Den supplerende dokumentation for din uddannelse skal være dateret. Navnet på uddannelsesinstitutionen og dit navn skal tydeligt fremgå af dokumentationen. En kopi af de originale uddannelsesdokumenter, samt en oversættelse til dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk skal vedlægges ansøgningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder som praktikant i styrelsens folder "Information til praktikanter inden for det grønne område"

Din praktikvært skal være godkendt til at modtage praktikanter. Der skal vedlægges en kopi af praktikpladsgodkendelsen til ansøgningen.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser, efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto. Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling.

Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter. Du kan finde oplysninger om de gældende overenskomster på Jordbrugets Uddannelsers hjemmeside.

Lønnen kan kun bestå af: 
•Likvide midler
•Indbetaling til arbejdsmarkedspension
•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen. 

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:
•Kost og logi
•Diæter
•Fri bil
•Fri telefoni
•Internet
•Naturalier
•Abonnementer
•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

Sundhedsområdet

Du skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år, på det tidspunkt, hvor du ansøger. Bemærk: Den øvre aldersgrænse på 35 år gælder ikke for lægepraktikanter.

Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, du er begyndt på i dit hjemland eller i et andet land, hvor du har opholdt dig lovligt. Uddannelsen må gerne være afsluttet. Du skal dokumentere din uddannelse med en liste over de fag, du har fulgt. Denne liste skal vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse.

Dit praktikophold skal have en faglig sammenhæng med din uddannelse.

Hvis din uddannelse er afsluttet, skal den være afsluttet for nylig. Er din uddannelse afsluttet for mere end halvandet år siden, vil vi vurdere, om der stadig er sammenhæng mellem dit ønskede praktikophold og din afsluttede uddannelse. Her vil oplysninger om din beskæftigelse efter afslutningen af din uddannelse indgå i vurderingen.

Hvis dit praktikophold er ulønnet, skal du dokumentere, at du kan forsørge dig selv i hele praktikperioden. Du skal råde over et beløb på 6.321 kr. (2021-niveau) for hver måned, du skal opholde dig i Danmark.

Dokumentation for dette kan fx være udskrift fra din bankkonto, bankerklæring eller kopi af et stipendiebevis. Det er vigtigt, at dokumentationen er i dit eget navn. Du kan ikke opfylde betingelsen ved at blive forsørget af en anden person.

Læs mere om kravet om forsørgelse her.


Din praktikvært skal være egnet til at modtage og uddanne en praktikant. Hvis der ikke udstedes praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende område, skal din praktikvært fremsende en beskrivelse af det faglige forløb for praktikopholdet.

Alle offentlige danske sygehuse anses for at være godkendt som praktiksted.

Din praktikvært skal oplyse, hvem der superviserer dig under forløbet.

Din praktikvært skal oplyse, om virksomheden har erfaring med praktikanter og elever. SIRI kan som supplement indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer.

Din praktikvært skal indsende en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og en uddannelsesplan sammen med ansøgningen.

Din praktikvært skal udpege en ansvarlig person, der skriftligt skal erklære, at ansættelsen af dig som praktikant er fagligt forsvarlig, og at dit arbejde udføres under den ansvarlige persons opsyn og ansvar.

Hvis du ansættes i lønnet praktik

Hvis du ansættes i lønnet praktik, skal løn- og ansættelsesforhold være sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser, efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto. Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling.

Lønnen kan kun bestå af:

•Likvide midler

•Indbetaling til arbejdsmarkedspension

•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen.

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:

•Kost og logi

•Diæter

•Fri bil

•Fri telefoni

•Internet

•Naturalier

•Abonnementer

•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

 

Listen er ikke udtømmende.

Arkitektpraktikanter

Du skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år, på det tidspunkt, hvor du ansøger.

Praktikopholdet skal supplere den uddannelse, du er begyndt på i dit hjemland eller i et andet land, hvor du har opholdt dig lovligt. Du skal dokumentere din påbegyndte uddannelse med en liste over de fag, du har fulgt. Denne liste skal vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse.

Du kan ikke få opholdstilladelse som praktikant, hvis du er færdiguddannet arkitekt.

Praktikopholdet skal have en faglig sammenhæng med din påbegyndte uddannelse.

Hvis dit praktikophold er ulønnet, skal du dokumentere, at du kan forsørge dig selv i hele praktikperioden. Du skal råde over et beløb på 6.321 kr. (2021-niveau) for hver måned, du skal opholde dig i Danmark.

Dokumentation for dette kan fx være udskrift fra din bankkonto, bankerklæring eller kopi af et stipendiebevis. Det er vigtigt, at dokumentationen er i dit eget navn. Du kan ikke opfylde betingelsen ved at blive forsørget af en anden person.

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Din praktikvært skal anvende standardkontrakten 'Internship Agreement and Guidelines', som er udarbejdet af DANSKE ARK (Danske Arkitektvirksomheder) og Forbundet Arkitekter og Designere.

Kontrakten kan findes på DANSKE ARK’s hjemmeside.

Praktikstedet skal være egnet til at modtage og uddanne en praktikant. Arkitektvirksomheder behøver ikke særskilt praktikpladsgodkendelse, men de skal i standardkontrakten oplyse antallet af uddannede arkitekter og antallet af andre praktikanter og studerende i virksomheden. SIRI bruger disse oplysninger til at vurdere, om virksomheden er egnet til at være praktiksted. Vi kan som supplement indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer

Hvis du ansættes i lønnet praktik

Hvis du ansættes i lønnet praktik, skal lønnen mindst være 6.321 kr. pr. måned (2021). Lønnen skal fremgå af standardkontrakten. Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto. Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling.

Lønnen kan kun bestå af: 

•Likvide midler
•Indbetaling til arbejdsmarkedspension
•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen. 

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:
•Kost og logi
•Diæter
•Fri bil
•Fri telefoni
•Internet
•Naturalier
•Abonnementer
•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

Øvrige praktikanter

Du skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år, på det tidspunkt, hvor du ansøger.

Praktikopholdet skal supplere den uddannelse, du er begyndt på eller har afsluttet i dit hjemland eller i et andet land, hvor du har opholdt dig lovligt. Du skal dokumentere din påbegyndte uddannelse med en liste over de fag, du har fulgt. Denne liste skal vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse.

Praktikopholdet skal have en faglig sammenhæng med din uddannelse. 

Hvis din uddannelse er afsluttet, skal den være afsluttet for nylig. Er din uddannelse afsluttet for mere end halvandet år siden, vil vi vurdere, om der stadig er en sammenhæng mellem dit ønskede praktikophold og din afsluttede uddannelse. Her vil oplysninger om din beskæftigelse efter afslutningen af din uddannelse indgå i vurderingen.

Hvis dit praktikophold er ulønnet, skal du dokumentere, at du kan forsørge dig selv i hele praktikperioden.

Du skal råde over et beløb på 6.321 kr. (2021-niveau) for hver måned du skal opholde dig i Danmark.

Dokumentation for dette kan fx være udskrift fra din bankkonto, bankerklæring eller kopi af et stipendiebevis. Det er vigtigt, at dokumentationen er i dit eget navn. Du kan ikke opfylde betingelsen ved at blive forsørget af en anden person.

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

 

Din praktikvært skal være egnet til at modtage og uddanne en praktikant. Hvis der ikke udstedes praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende område, skal din praktikvært fremsende en beskrivelse af det faglige forløb for praktikopholdet.

Din praktikvært skal desuden oplyse, hvem der superviserer dig under forløbet samt oplyse, om virksomheden har erfaringer med praktikanter og elever. SIRI kan som supplement indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer.

Din praktikvært skal indsende en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og uddannelsesplan sammen med ansøgningen.

Hvis du ansættes i lønnet praktik

Hvis du ansættes i lønnet praktik, skal løn- og ansættelsesforhold være sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto. Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling.

Lønnen kan kun bestå af:

•Likvide midler

•Indbetaling til arbejdsmarkedspension

•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen.

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende kan ikke indgå i vurderingen af, hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:

•Kost og logi

•Diæter

•Fri bil

•Fri telefoni

•Internet

•Naturalier

•Abonnementer

•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

 

Listen er ikke udtømmende.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som praktikant – og hvad må du ikke?


Du må kun arbejde i den praktikstilling og hos den praktikvært, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt en ny praktikplads, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling, fx som fodermester, hos samme arbejdsgiver.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.


En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald. Du skal være opmærksom på, at der kun kan gives dispensation i helt særlige tilfælde, fx ved meget alvorlig sygdom i din nærmeste familie.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.


Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort


Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

En opholdstilladelse som praktikant kan først gælde fra den dag, hvor du skal begynde at arbejde.

Hvis du er praktikant inden for det grønne område, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 12 måneder, men ikke længere end kontraktperioden. Hvis du supplerer dit praktikophold med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan du dog få opholdstilladelse i op til 18 måneder i alt.

Hvis du er praktikant inden for sundhedsområdet, arkitektpraktikant eller praktikant inden for området for øvrige praktikanter, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, men ikke længere end dit praktikophold.

Hvis dit praktikophold bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du gør dette inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver forlængelsesansøgningen i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte dit praktikophold under behandlingen af sagen, selv om din opholdstilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Dvs. at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

En opholdstilladelse som praktikant kan kun være gyldig til udløbet af en evt. praktikpladsgodkendelse.

Hvis din praktikværts praktikpladsgodkendelse har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Dvs. at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når din praktikvært har fået en ny praktikpladsgodkendelse, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Hvad gør jeg , hvis jeg mister min praktikplads eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit praktikophold i Danmark. Din praktikplads er grundlaget for din tilladelse.

Hvis du mister din praktikplads eller skifter til en ny, skal du altid underrette SIRI. 

Din arbejdstilladelse er begrænset til den praktikplads, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling hos samme arbejdsgiver.

Hvis du finder en ny praktikplads eller bliver tilbudt et job, mens du er i praktik, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Du må ikke begynde at arbejde, før du har fået en ny tilladelse.


Kan min familie få opholdstilladelse?

Du kan normalt ikke tage din familie med til Danmark, når du har opholdstilladelse som praktikant.

Du kan læse mere om medfølgende familie her.


Karensrisiko - hvis jeg opholder mig i Danmark på et visum

Hvis du allerede er indrejst i Danmark og opholder dig her på et visum, når du indgiver ansøgningen, skal du være opmærksom på risikoen for karens:

Hvis du på et visumophold indgiver ansøgning om opholdstilladelse som praktikant, kan det have som konsekvens, at du ikke kan få visum til Danmark i en periode på 5 år. Dette vil især have betydning for dig, hvis din ansøgning om opholdstilladelse, indgivet i Danmark, ikke resulterer i en tilladelse – og du efter din tilbagevenden til hjemlandet ønsker igen at besøge Danmark.

Du kan læse mere om karensrisiko her.

 

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på praktik behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du skal have en praktikaftale med en dansk registreret arbejdsgiver for at kunne ansøge.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, PR1 eller PR3. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Det bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Din praktikvært skal udfylde den ene af skemaets to dele - og benytter I online skemaet, skal din praktikvært udfylde først. Når praktikværten er færdig med sin del, får praktikværten et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som praktikværten skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din praktikvært.


På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for biometrioptag er derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Praktikant

Gebyr:

4.040 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Hvis du indgiver ny ansøgning fordi du skifter praktiksted, behøver du ikke vedlægge uddannelsesdokumenter - medmindre din uddannelsessituation har ændret sig.

 

Du skal vedlægge

Hvis du skal være praktikant inden for det grønne område (landbrug, skovbrug, veterinær og gartneri), skal du også vedlægge

Hvis du skal være praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv., skal du desuden vedlægge

Hvis du er arkitektpraktikant, skal du vedlægge

Hvis du er praktikant inden for sundhedsområdet, skal din praktikvært vedlægge

Hvis din praktik er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC behøver du - udover pas og gebyrkvittering - kun vedlægge

Afsæt gerne

30-40 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og dit praktiksted skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og dit praktiksted adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem skemaer i online eller print-selv versioner.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide' og gennemgået alle de foregående trin på denne fane, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du bruge skemaet PR1/3, som dækker både praktikanter inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet og praktikanter inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv.

Dit praktiksted skal udfylde den første af skemaets to dele. Når praktikstedstedet er færdig med sin del, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet PR1/3

 

Print-selv ansøgning

Hvis du vil benytte print-selv ansøgningsskema, skal du vælge

 • PR1 - hvis du skal være  praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet.
 • PR3 - hvis du skal være  praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv.

I print-selv skemaet skal dit praktiksted udfylde del 2 af skemaet. Når praktikstedstedet er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs hvordan på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

 

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema PR1 i word format Hent print selv skema PR1 i pdf format

Hent print selv skema PR3 i word format Hent print selv skema PR3 i pdf format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning

I nogle lande har Danmark ikke en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum eller
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når du har fået optaget biometri.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning i udlandet, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum, eller 
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI