Hvis du overskrider et visums gyldighedsperiode eller forsøger at benytte et visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, eller hvis du under et tidligere visumophold i Danmark har født i Danmark uden at have indgået en aftale med et privat fødested om fødslen, herunder om betalingen, kan du risikere at blive pålagt en karensperiode på 3-5 år. I karensperioden kan du ikke få visum til Danmark.

Overskridelse af et visums gyldighed 

Et visum giver indehaveren af visummet ret til at opholde sig i Schengenlandene i et bestemt antal dage (maksimalt 90 dage) inden for en nærmere fastsat gyldighedsperiode. Visummets gyldighed fremgår af den visumsticker, der sættes i passet.

Visumindehaveren skal både overholde det fastsatte antal dage og den angivne gyldighedsperiode. Du må altså hverken overskride antallet af dage eller datoerne for ind- og udrejse.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på visummets gyldighed, da det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du udrejser for sent.

 • Hvis du overskrider et visums gyldighed, kan du blive pålagt en karensperiode. I karensperioden vil du normalt ikke kunne blive meddelt visum til Danmark.

 • Hvis visumperioden er overskredet med højst 30 dage, bliver du pålagt 3 års karensperiode. Hvis visumperioden er overskredet med mere end 30 dage, bliver du pålagt 5 års karensperiode.

Du bliver dog ikke pålagt karensperiode, hvis du kan dokumentere, at overskridelsen skyldes uforudsete begivenheder, som du ikke selv har indflydelse på, fx trafikforsinkelser, flystrejke eller alvorlig sygdom. Du vil heller ikke blive pålagt karens, hvis det vurderes, at afslag på visum vil udgøre en uforholdsmæssig reaktion, i forhold til den adfærd du har udvist på dit tidligere visumophold.

Ansøgning om opholdstilladelse

Et visum er kun beregnet til kortvarige ophold i Schengenlandene og ikke til fast eller længerevarende ophold.

Hvis du forsøger at benytte et visumophold i Danmark eller et andet Schengenland til at opnå længerevarende eller permanent ophold, kan du blive pålagt en karensperiode.  Det betyder, at du i en periode som udgangspunkt ikke kan få visum til Danmark.

Som udgangspunkt vil indehaveren af et visum blive omfattet af en karensperiode på 5 år, hvis han/hun under visumopholdet indgiver ansøgning om opholdstilladelse her i landet. En lang række opholdstilladelser kan dog normalt søges under visumopholdet, uden at det fører til karensperiode.

Ansøgningstyper uden karensperiode

Indehaveren af visummet vil ikke blive omfattet af en karensperiode i følgende tilfælde, jf. udlændingelovens § 4 c, stk. 4 (karens):

 • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse vedrører familiesammenføring, og indehaveren af visummet enten er ægtefælle til eller barn under 15 år af den person, der bor i Danmark, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2.

 • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet under henvisning til særlige omstændigheder, og indehaveren af visummet er ægtefælle til eller barn under 15 år af den person, der bor i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 c, stk.1.

 • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse vedrører en studietilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1 eller en ph.d. uddannelse efter § 9 i, stk. 2.

 • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse er omfattet af den såkaldte fribyordning (dvs. hvis indehaveren af visummet udøver litterær virksomhed og er blevet tilbudt ophold i en kommune som led i kommunens medlemskab af en international organisation), jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 4.

 • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet med henblik på beskæftigelse, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1–11, eller stk. 3.

 • Hvis ansøgningen vedrører opholdstilladelse på baggrund af internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 9 p, stk. 1, 1. pkt.

 • Hvis ansøgning vedrører opholdstilladelse som pensionist fra en international organisation eller medfølgende familie jf. udlændingelovens § 9 q, stk. 1, 2 eller 3.

 • Hvis indehaveren af visummet efter indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse udrejser af Schengenlandene i overensstemmelse med det udstedte visums gyldighed.

 • Hvis hensyn af humanitær karakter afgørende taler imod.

Selv om ansøgningen om opholdstilladelse er omfattet af ovennævnte undtagelsesbestemmelser, skal der dog pålægges en karensperiode, hvis formålet med ansøgningen om opholdstilladelse er at forlænge opholdet her i landet, selv om det er åbenbart, at ansøgningen om opholdstilladelse ikke vil kunne imødekommes, jf. udlændingelovens § 4 c, stk. 5 (karens).

Udvisning

Indehaveren af visummet vil blive pålagt en karensperiode på 5 år, hvis han/hun efter indrejsen bliver udvist administrativt eller ved dom.

Asyl

Indehaveren af visummet vil blive pålagt en karensperiode på 5 år, hvis han/hun efter indrejsen indgiver ansøgning om asyl i Danmark eller et andet Schengenland. Men der meddeles ikke karens, hvis ansøgeren har medvirket til sagens oplysning og udrejser frivilligt efter endeligt afslag på asyl.

Fødsel i Danmark under et visumophold

Hvis du under et tidligere visumophold har født i Danmark uden forinden at have indgået en aftale med et privat fødested om fødslen, herunder om betalingen, kan du blive pålagt en karensperiode på 3 år. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan få visum til Danmark i 3 år fra din udrejse efter fødslen.

Du vil ikke få karens, hvis du godtgør, at fødslen her i landet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges dig til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis en afskæring af dine muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion.