Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
7 måneder

Hvem kan få familiesammenføring?

Du kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, når du er under 15 år – i særlige tilfælde også hvis du er mellem 15 og 18 år – og har en forælder, der bor fast i Danmark.

Hvis din forælder i Danmark har midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, er det normalt en betingelse, at din forælders opholdstilladelse er blevet forlænget efter de første 2 års ophold. Læs mere om familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus

For at få opholdstilladelse som familiesammenført skal du og din forælder i Danmark opfylde en række betingelser.

 

Hvad er betingelserne, hvis du er under 15 år?

For at få opholdstilladelse på baggrund af reglerne for familiesammenføring skal både du, som er ansøger, og din forælder i Danmark opfylde en række krav.

Krav til ansøgeren

Du, som er ansøger, skal normalt være under 15 år, når du indgiver din ansøgning.

Hvis du er fyldt 15 år, når du ansøger, kan du kun få opholdstilladelse i særlige tilfælde. Læs mere under ’Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?

Hvis du, som er ansøger, får opholdstilladelse, skal du bo hos din forælder i Danmark.

Du, som er ansøger, må ikke have stiftet selvstændig familie ved fx at have en fast samlever eller have fået børn.

 

Det må ikke stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark. Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor din forælder bor, skal udtale sig om din trivsel og den omsorg, som du vil få hos din forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod din bedste interesse at blive familiesammenført med din forælder i Danmark.

Det vil fx kunne stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis:

 • Der er risiko for, at du vil få alvorlige sociale problemer i Danmark.
 • Der er en betydelig risiko for, at du vil blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark.
 • Der er risiko for, at du vil blive udsat for overgreb.

Læs mere om barnets tarv

 

Hvis du bor sammen med den ene af dine forældre eller en anden fast omsorgsperson i udlandet, er det som udgangspunkt en betingelse, at du indgiver din ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring inden for en 3-måneders frist.

Du skal søge om opholdstilladelse i Danmark senest 3 måneder efter, at din forælder har fået opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl.

Hvis din forælder har opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), kan du først søge om opholdstilladelse, når din forælder har haft opholdstilladelse i mere end de seneste 2 år. Du skal søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at de 2 års ophold er nået.

Hvis du er blevet født efter, at din forælder har fået opholdstilladelse i Danmark, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter din fødsel.

Hvis I er forhindrede i at overholde fristen

Udlændingestyrelsen kan se bort fra 3-måneders fristen, hvis du og din forælder har været forhindrede i at indgive ansøgningen inden for fristen. Det er en betingelse, at  I søger om opholdstilladelse inden, at der går unødigt tid, efter I ikke længere er forhindrede.

Der skal være tale om forhindringer, som du og din forælder ikke selv har kunnet kontrollere, fx hvor der har været uenighed om  forældremyndigheden, og det således ikke har været muligt at søge om familiesammenføring, før  forældremyndigheden er fastlagt.

Undtagelser fra 3-månedersfristen

Udlændingestyrelsen kan se bort fra 3-månedersfristen i særlige tilfælde, fx hvis:

 • din forælder i Danmark fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland og derfor ikke kan tage ophold sammen med dig i et andet land,
 • din forælder i Danmark har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn,
 • din forælders ægtefælle har samvær med andre mindreårige særbørn, som bor i Danmark,
 • din forælder i Danmark er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap og ikke kan tage ophold sammen med dig i hjemlandet eller et andet land, eller
 • du reelt er uden en fast omsorgsperson i det land, hvor du opholder dig.

 

Krav til forælderen

Du, som er ansøgerens forælder, der bor i Danmark skal:

 • have opholdstilladelse som flygtning eller beskyttelsesstatus i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2 eller § 8,
 • have haft en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller
 • have permanent opholdstilladelse i Danmark på grundlag af asyl.

Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din ægtefælle/samlever i Danmark have opholdstilladelse på baggrund af et af de nævnte grundlag.

 

Du skal som ansøgerens forælder have forældremyndighed over ansøgeren. Det er nok at have del i forældremyndigheden.

Du, som er ansøgerens forælder, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år ved endelig dom være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn.

Det omfatter bl.a.:

 • Incest (straffelovens § 210) 
 • Vanrøgt (straffelovens § 213) 
 • Forbud mod at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare (straffelovens § 215 a)
 • Voldtægt (straffelovens § 216) 
 • Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222) 
 • Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230) 
 • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232) 
 • Manddrab (straffelovens § 237) 
 • Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246) 
 • Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)
 • Religiøse vielser af mindreårige (straffelovens § 260 a).

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispensation

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes:

 • en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller 
 • misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

Derimod vil det forhold, at du og din forælder i Danmark ikke har mulighed for at tage ophold sammen i et andet land, ikke i sig selv føre til en fravigelse af dette krav.

 

I særlige tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse (boligkravet). Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode.

En selvstændig bolig er en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke en betingelse, at boligen har eget køkken eller toilet. 

At råde over en selvstændig bolig betyder, at du skal eje, leje eller fremleje en bolig. Eller du skal være andelshaver eller anpartshaver af en bolig.

Boligen skal have en rimelig størrelse. Når familiesammenføringen er gennemført:

 • må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
 • boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Læs mere om, hvad det vil sige at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse

 

I visse tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal være selvforsørgende. Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode.

At være selvforsørgende betyder, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Læs mere om hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan opfylde selvforsørgelseskravet

 

 

Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?

For at blive familiesammenført med en forælder i Danmark er det normalt et krav, at du ikke er fyldt 15 år på ansøgningstidspunktet.

Hvis du er fyldt 15 år, men er under 18 på ansøgningstidspunktet, kan du kun få familiesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Derudover skal du og din forælder i Danmark opfylde en række krav.

Når du er fyldt 15 år, kan du kun blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Det kan fx være hensyn til familiens enhed, barnets tarv og Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt. Du vi i givet fald få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Det er en konkret og individuel vurdering, om der er ganske særlige omstændigheder i din sag. Der lægges bl.a. vægt på:

 • Om du har familie i hjemlandet.
 • Om du søger opholdstilladelse samtidig med den af dine forældre, som du indtil nu har boet hos i hjemlandet.
 • Om din forælder i hjemlandet, som du har boet hos indtil nu, får tilladelse til familiesammenføring i Danmark.
 • Om din forælder i hjemlandet kan tage vare på dig.
 • Om du risikerer at blive eller er blevet tvangsfjernet fra din forælder i hjemlandet.
 • Om det vil være humanitært uforsvarligt at henvise din forælder i Danmark til at tage ophold med dig i et andet land, hvor der ikke vil være behandlings- eller pasningsmuligheder. Det vil omfatte tilfælde, hvor der er alvorlig sygdom eller alvorligt handicap.
 • Om din forælder i Danmark har forældremyndighed over eller har samvær med mindreårige børn, der bor i Danmark.
 • Om din forælder i Danmark har opholdstilladelse som flygtning

 

Krav til ansøgeren

Du, som er ansøgeren, skal være under 18 år, når du indgiver ansøgningen.

Hvis du, som er ansøgeren, får opholdstilladelse skal du bo hos din forælder i Danmark.

Du, som er ansøger, må ikke have stiftet din egen familie. Du må fx ikke have en fast samlever eller have fået børn.

Det må ikke stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark. Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor din forælder bor, skal udtale sig om din trivsel og den omsorg, som du vil få hos din forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod din bedste interesse at blive familiesammenført med din forælder i Danmark.

Det vil fx kunne stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis:

 • Der er risiko for, at du vil få alvorlige sociale problemer i Danmark
 • Der er en betydelig risiko for, at du vil blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark
 • Der er risiko for, at du vil blive udsat for overgreb.

Læs mere om barnets tarv

 

Krav til forælderen

Du, som er ansøgerens forælder, der bor i Danmark, skal have lovligt ophold i landet.

Du, som er ansøgerens forælder i Danmark eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn ved endelig dom. 

Det omfatter bl.a.:

 • Incest (straffelovens § 210)
 • Vanrøgt (straffelovens § 213)
 • Forbud mod at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare (straffelovens § 215 a)
 • Voldtægt (straffelovens § 216)
 • Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222) 
 • Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
 • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
 • Manddrab (straffelovens § 237)
 • Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)
 • Religiøse vielser af mindreårige (straffelovens § 260 a).

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispensation

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes:

 • en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller 
 • misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

Derimod vil det forhold, at du og ansøgeren ikke har mulighed for at tage ophold sammen i et andet land, ikke i sig selv føre til en fravigelse af dette krav.

 

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får tidsbegrænset opholdstilladelse

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode. Det er som udgangspunkt indtil du fylder 18 år. Hvis din forælder har en midlertidig opholdstilladelse, kan du dog kun få opholdstilladelse indtil tidspunktet for, at din forælders opholdstilladelse udløber. Du har mulighed for at få forlængelse, hvis du og din forælder stadig opfylder visse betingelser.

Der er også mulighed for, at du kan få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser, når du fylder 18 år.  Læs mere om permanent opholdstilladelse

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.

Der kan under de enkelte trin være forskel på, hvad du skal gøre afhængig af, om du ansøger samtidigt med, at din forælder ansøger om ægtefællesammenføring, eller om du ikke ansøger samtidigt med en forælder. Det er beskrevet under det enkelte trin, når der er forskel.

Du og din forælder skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for følgende, hvis du ansøger samtidigt med en forælder:

Du kan få brug for følgende, hvis du ikke ansøger samtidigt med en forælder:

 

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer.

Du (eller en voksen, der søger på vegne af dig) og din forælder i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Hvis du ansøger samtidigt med din forælder

Ansøgningsløsningen FA1 online indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte. Når din forælder i Danmark starter ansøgningsløsningen, starter han/hun ansøgningsforløbet for både dig og din forælder, der søger om familiesammenføring. Din forælder i Danmark skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital FA1 ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FA11 i Word-format

Hent print selv skema FA11 i pdf-format

Hvis du ikke ansøger samtidigt med en forælder

 

Ansøgningsløsningen FA2 online indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte. Det er din forælder i Danmark, der starter ansøgningsløsningen. Din forælder i Danmark skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital FA2 ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FA12 i Word-format

Hent print selv skema FA12 i pdf-format

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver ansøgningen, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Når du bor hos din forælder i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort, behøver du derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os