Til forsiden

Ansøgning om opholdstilladelse som studerende, herunder ph.d.-studerende

For at ansøge om opholdstilladelse i Danmark som studerende skal både ansøger (den studerende) og uddannelsesinstitutionen i Danmark bidrage med oplysninger til behandlingen af ansøgningen.

Det letteste og hurtigste for alle parter er at ansøge online.

Uddannelsesinstitutionen i Danmark starter ansøgningsprocessen ved at logge på online ansøgningsskemaet ved hjælp af NemID. Så udfylder uddannelsesinstitutionen formularens del 1, vedhæfter den nødvendige dokumentation og signerer ansøgningen med NemID. Uddannelsesinstitutionen får et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som uddannelsesinstitutionen giver videre til ansøgeren. Ansøgeren kan så logge på og udfylde del 2, betale gebyr, vedhæfte den nødvendige dokumentation og anføre sagsbestillings-id. Sagsbestillings-id’et bruges til digitalt at forbinde ansøgningen og den tilhørende gebyrbetaling. Derefter kan ansøgeren signere ansøgningen (ved hjælp af NemID eller en indscannet kopi af sin underskrift på et print af ansøgningens erklæringer) og indgive den samlede ansøgning.

Når man begynder at udfylde ansøgningen, kan man gemme den undervejs, hvis man fx skal indhente fuldmagt eller dokumentation. Ansøgningen skal dog afsluttes og indgives senest 30 dage efter, at arbejdsgiveren har påbegyndt den.

Online-ansøgning om opholdstilladelse som studerende
> ST1 online (nyt vindue)

Online-ansøgning om opholdstilladelse som ph.d.-studerende 
> PHD1 online (nyt vindue)

Hvis det ikke er muligt at indgive ansøgningen online, findes der også print-versioner af ansøgningsskemaet. Uddannelsesinstitutionen starter ansøgningsprocessen ved at udfylde og underskrive ansøgningens del 2, vedlægge den nødvendige dokumentation og give eller sende ansøgningsskemaet og dokumentationen til ansøgeren, som udfylder og underskriver ansøgningens del 1, vedlægger den nødvendige dokumentation og indgiver den samlede ansøgning.

Word-versionen kan udfyldes på skærmen og skal derefter printes ud og underskrives i hånden. Pdf-versionen skal printes ud og udfyldes og underskrives i hånden.

Ansøgning om opholdstilladelse som studerende
> ST1, dansk version (Word) (nyt vindue)
> ST1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> ST1, engelsk version (Word) (nyt vindue)
> ST1, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Ansøgning om opholdstilladelse som ph.d.-studerende
> PHD1, dansk version (Word) (nyt vindue)
> PHD1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> PHD1, engelsk version (Word) (nyt vindue)
> PHD1, engelsk version pdf) (nyt vindue)

Ansøgning om fuldtidsarbejdstilladelse til praktikophold for studerende
> ST4, dansk version (Word) (nyt vindue)
> ST4, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> ST4, engelsk version (Word) (nyt vindue)
> ST4, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Medfølgende familiemedlemmer

Hvis ansøgeren har en ægtefælle eller partner, som ønsker at ansøge om opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familiemedlem, skal han eller hun indgive en selvstændig ansøgning. Hvis ansøgeren har børn under 18 år, som også ansøger om opholdstilladelse i Danmark, skal der også indgives en selvstændig ansøgning for hvert barn.

Ansøgningsskemaet findes i en digital version (MF1/MF2 online), som kræver NemID eller indscannet underskrift. Der findes desuden print-versioner af ansøgningsskemaet.

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, som studerer på en videregående uddannelse i Danmark
MF1/MF2 online (dansk/engelsk version)

Word-versionen kan udfyldes på skærmen og skal derefter printes ud og underskrives i hånden. Pdf-versionen skal printes ud og udfyldes og underskrives i hånden.

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, som studerer på en videregående uddannelse i Danmark
> MF1, dansk version (word) (nyt vindue)
> MF1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> MF1, engelsk version (word) (nyt vindue)
> MF1, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Vigtigt at have gyldigt pas

En opholdstilladelse kan kun gives eller forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis ens pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun gives for 9 måneder eller forlænges med 9 måneder.

Dette gælder både for den udenlandske arbejdstager og for ægtefæller og børn, der ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer. Bemærk: Også helt små børn, herunder børn, som er født i Danmark, skal have gyldigt pas.

Hvis man normalt ville få en opholdstilladelse på fx 3 år, men ens pas udløber om 2 år, vil opholdstilladelsen blive afkortet, dvs. opholdstilladelsens varighed er kortere, end den normalt ville være. Når man har fået fornyet sit pas, skal man indgive en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen, vedlagt kopi af det nye pas.

Hvis man har et nationalitetspas (dvs. et pas fra ens hjemland), skal dette fornys i hjemlandet eller af hjemlandets repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i Danmark.

Udlændingestyrelsen varetager fornyelse af fremmedpas og konventionspas.

Læs mere om pas til udlændinge

Gebyr for sagsbehandling

Der skal normalt betales et gebyr for, at man kan få sin sag behandlet. Gebyret kan enten blive betalt af ansøgeren selv eller af en anden person, fx en person i Danmark.

Læs mere om gebyrer

Hvis man indgiver ansøgningen til en repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), skal man normalt også betale et gebyr til repræsentationen. Gebyret kan variere, og det anbefales, at man går ind på repræsentationens hjemmeside og undersøger dette, inden man indgiver sin ansøgning.

Indgivelse af ansøgningen

Man skal normalt have fået en opholdstilladelse inden, man rejser ind i Danmark. Man kan indgive ansøgningen på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i sit hjemland for at få den behandlet.

Hvis man har boet lovligt i et andet land end sit hjemland i mere end de seneste tre måneder, kan man også godt indgive ansøgningen på en dansk repræsentation i dette land.

I en række lande, hvor Danmark ikke har sin egen repræsentation, har Danmark indgået en repræsentationsaftale med et andet land. Det betyder, at man i de fleste tilfælde kan indgive sin ansøgning om opholdstilladelse på en svensk eller norsk repræsentation. Andre landes repræsentationer vil dog normalt kun modtage ansøgninger om visum (til kortere besøg i Danmark). Det anbefales, at man kontakter repræsentationen på forhånd for at sikre sig, at den vil modtage ens ansøgning.

Se Udenrigsministeriets vejledning om, hvor man kan indgive ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse (nyt vindue)

Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller flere kopier af ansøgningen. Det anbefales, at man går ind på repræsentationens hjemmeside og undersøger dette, inden man indgiver ansøgningen.

Repræsentationen sender ansøgningen videre til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Danmark, hvor den bliver behandlet. Man kan desuden selv sende ansøgningen fra udlandet til styrelsen i Danmark, enten som almindelig post eller elektronisk.

Hvis man opholder sig lovligt i Danmark, kan man normalt indgive ansøgningen – og få den behandlet – i Danmark. Man kan indgive den i Borgercenteret, og hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan man desuden indgive ansøgningen hos det lokale politi. Man kan desuden sende ansøgningen til styrelsen, enten som almindelig post eller elektronisk.

EU-/EØS-statsborgere, som opholder sig i Danmark efter reglerne om fri bevægelighed, kan indgive en ansøgning – og få den behandlet – i Danmark.

Hvis man opholder sig lovligt i Danmark på baggrund af et gyldigt visum, et forlænget visum, på visumfrit ophold eller på forlænget visumfrit ophold, kan man normalt indgive sin ansøgning – og få den behandlet – i Danmark.

Det samme gælder, hvis man opholder sig lovligt i Danmark, fordi man allerede har en anden gyldig opholdstilladelse. Asylansøgere, som venter på at få en afgørelse – og som således endnu ikke har en gyldig opholdstilladelse – kan dog i visse tilfælde alligevel få lov at indgive en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse og få den behandlet.

Læs mere om asylansøgere med særlige kvalifikationer

Bemærk: Der er ikke tale om lovligt ophold på grundlag af en anden gyldig opholdstilladelse, hvis man først indgiver sin ansøgning om en ny opholdstilladelse efter, at den tidligere opholdstilladelse er udløbet.

Hvis man indgiver sin ansøgning i Danmark og har ret til at få den behandlet, kan man blive i Danmark, mens ansøgningen bliver behandlet. Det kaldes processuelt ophold. Man har altså ret til at opholde sig midlertidigt i Danmark, mens det bliver afgjort, om man kan få en opholdstilladelse.

Hvis man ønsker at forlade Danmark i denne periode, kan man ansøge om en tilbagerejsetilladelse gældende for Schengenlandene. En tilbagerejsetilladelse giver ret til at vende tilbage til Danmark, selv om man ikke har en gyldig opholdstilladelse.

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse
> TBT/SIRI, dansk version (word) (nyt vindue)
> TBT/SIRI, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> TBT/SIRI, engelsk version (word) (nyt vindue)
> TBT/SIRI, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Afvisning af ansøgningen

Man kan normalt ikke få behandlet sin ansøgning, hvis man opholder sig ulovligt i Danmark (herunder hvis ens opholdstilladelse er udløbet), hvis man har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis man venter på afgørelse på en ansøgning om en anden type opholdstilladelse (undtagen visse asylansøgere, se ovenfor).

I disse tilfælde vil ens ansøgning blive afvist. Det betyder, at ansøgningen ikke vil blive behandlet, og at man får besked på at forlade Danmark før en given udrejsefrist. Man kan da indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet.

Behandling af ansøgningen

Når styrelsen har modtaget en ansøgning om opholdstilladelse, gennemgås ansøgningen og de oplysninger, der er i sagen. Først tages der stilling til, om ansøgeren har ret til at få behandlet sin ansøgning i Danmark. Hvis det er tilfældet, og ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger og al nødvendig dokumentation, begynder styrelsen sagsbehandlingen.

Man kan følge behandlingen af sin sag på Min Side, hvor man kan logge ind med NemID og se, hvad status er på ansøgningen. Hvis der skal betales gebyr for ansøgningen, vil man kunne se, om styrelsen har modtaget betalingen.

Gå til Min Side (nyt vindue)

Afgørelse

Efter endt sagsbehandling træffer styrelsen en afgørelse. Afgørelsen vil enten være en opholdstilladelse eller et afslag på opholdstilladelse.

Hvis man opholder sig i udlandet, sender styrelsen afgørelsen til den repræsentation, hvor man indgav sin ansøgning. Repræsentationen sender den herefter til ens adresse, eller man bliver bedt om at møde op på repræsentationen for at få den. Hvis man indgav sin ansøgning via post eller e-mail, sendes afgørelsen til repræsentationen i ens hjemland eller opholdsland.

Hvis man opholder sig i Danmark, sender styrelsen afgørelsen til ens adresse i Danmark eller til ens advokat.

Hvis man får afslag på sin ansøgning, og man ikke har ret til at opholde sig i Danmark på et andet grundlag, får man en udrejsefrist, dvs. man bliver bedt om at forlade Danmark inden en bestemt dato. Efter denne dato opholder man sig ulovligt i Danmark. Hvis man ikke udrejser i overensstemmelse med sin udrejsefrist, risikerer man at blive udvist med indrejseforbud. Hvis man bliver udvist af Danmark, betyder det, at man får forbud mod at indrejse i alle EU- og Schengenlandene, herunder Danmark, i mindst 2 år. Hvis man bliver udvist af Danmark, kan man om nødvendigt blive tvangsmæssigt udsendt af Danmark af politiet.

Sagsbehandlingstider

Der er fastsat servicemål for maksimale sagsbehandlingstider på de fleste områder.

Se servicemål

Klagemuligheder

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som i første omgang træffer afgørelse vedrørende en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Hvis man får afslag på sin ansøgning, kan man klage.

Læs klagevejledning

Forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere om, hvordan man ansøger om forlængelse af opholdstilladelseSenest opdateret: 08-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration