Til forsiden

Folkehøjskoler

Det er muligt at få opholdstilladelse for at gennemgå et kursus på en folkehøjskole eller lignende, fx husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Betingelser

For at få opholdstilladelse skal man dokumentere:

  • at man er optaget på en godkendt folkehøjskole eller lignende under statsligt tilsyn. Skolens forstander skal enten erklære på tro og love, at kurset, som man er optaget på, vil udløse statstilskud efter lov om folkehøjskoler eller lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler eller oplyse, at kurset ikke agtes gennemført med statstilskud. I sidstnævnte tilfælde skal ansøgningen vedlægges en gyldig vejledende udtalelse om kurset fra Danmarks Evalueringsinstitut
  • at man har betalt deltagergebyret
  • at man kan forsørge sig selv under opholdet, hvis man ikke får kost og logi på skolen. Bemærk, at man ikke må modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark. Se liste over de typer offentlig hjælp til forsørgelse, som udenlandske studerende ikke må modtage
  • at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau

Opholdstilladelsen forudsætter, at skolen er omfattet af lov om folkehøjskoler eller lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Man kan kun få opholdstilladelse til ophold på skoler, som Undervisningsministeriet har godkendt og fører tilsyn med.

Varighed

Som kursist på en folkehøjskole eller lignende vil man som hovedregel få opholdstilladelse for kursets varighed. Man kan søge om at få tilladelsen forlænget. Dog kan man højst få opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole i 18 måneder i alt. De 18 måneder kan evt. bruges til flere kurser på forskellige højskoler, enten i umiddelbar forlængelse af hinanden eller ved flere adskilte ophold.

Det er en forudsætning for opholdstilladelsen, at man er studieaktiv. Hvis man ikke er det, kan opholdstilladelsen inddrages. Højskolen har pligt til at underrette Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis en af deres udenlandske kursister ikke længere er studieaktiv.

Bemærk, at et højskoleophold ikke er kompetencegivende i forhold til optag på videregående uddannelser, og at et højskoleophold ikke giver adgang til videre uddannelse eller ophold i Danmark.

Familiemedlemmer

Man kan ikke medbringe sine familiemedlemmer til Danmark, hvis man har opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole eller lignende.

Arbejde

Man kan ikke få en arbejdstilladelse, hvis man har opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole eller lignende.

Hvis man arbejder uden at have en arbejdstilladelse, kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration inddrage eller nægte at forlænge ens opholdstilladelse. Det gælder, selv om man i øvrigt opfylder betingelserne for sin opholdstilladelse, fx at man er studieaktiv.

Inddragelse på grund af ulovligt arbejde kan ske, uanset hvornår studieopholdstilladelsen er givet. Det afgørende er, om man ved domstolene er idømt en bødestraf, er blevet tildelt en advarsel af en dommer (indenretlig advarsel), har vedtaget en bøde eller over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration har erkendt at have arbejdet ulovligt.

Hvis man udlænding arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man udvisning, og både udlænding og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholdstilladelse som studerende Senest opdateret: 17-05-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration