Til forsiden

Praktikanter

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse for at være praktikant i Danmark inden for forskellige fagområder:

Praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet – 'det grønne område'

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet, hvis særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Man skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet
 • Man skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover. Sprogprøven skal kunne verificeres. Læs mere om sprogprøver
 • Praktikopholdet skal have til formål at supplere éns allerede påbegyndte uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Det betyder, at praktikopholdet ikke må have til formål at supplere en dansk uddannelse. Dokumentation for påbegyndt uddannelse med en liste over de fag, man har fulgt, vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse
 • Praktikopholdet skal have en faglig tilknytning til éns påbegyndte  uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Praktikopholdet skal således være fagligt relevant for den påbegyndte uddannelse
 • Der skal vedlægges en praktikpladsgodkendelse
 • Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet kan finde yderligere oplysninger om gældende overenskomster om løn- og ansættelsesforhold på hjemmesiden Jordbrugets Uddannelser
  Gå til Jordbrugets Uddannelser (nyt side)

Bemærk: Der gives ikke opholds- og arbejdstilladelse til færdiguddannede inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet eller til ulønnet praktik inden for disse områder.

Læs mere om praktikanters rettigheder i styrelsens folder "Information til praktikanter inden for det grønne område".

Praktikanter inden for sundhedsområdet

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant inden for sundhedsområdet, hvis særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Man skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet. Bemærk: Den øvre aldersgrænse på 35 år gælder ikke for lægepraktikanter
 • Praktikopholdet skal have til formål at supplere éns allerede påbegyndte eller erhvervede uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Det betyder, at praktikopholdet ikke må have til formål at supplere en dansk uddannelse. Dokumentation for påbegyndt eller erhvervet uddannelse med en liste over de fag, man har fulgt, vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse
 • Praktikopholdet skal have en faglig og tidsmæssig tilknytning til éns påbegyndte eller erhvervede uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Praktikopholdet skal således være fagligt relevant for den påbegyndte eller afsluttede uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet for nylig. Er uddannelsen afsluttet for mere end halvandet år siden, vil det være en konkret vurdering, om der er en tidsmæssig sammenhæng mellem det ønskede praktikophold og den afsluttede uddannelse. I disse tilfælde vil oplysninger om éns beskæftigelse efter afslutningen af uddannelse indgå i vurderingen
 • Praktikstedet skal i uddannelsesmæssig henseende være egnet til at modtage en praktikant. Hvis der ikke udstedes praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde, skal der fremsendes en redegørelse med oplysninger om det faglige forløb for praktikopholdet, hvem der superviserer praktikanten under forløbet og oplysninger om, hvorvidt virksomheden har erfaringer med praktikanter/elever. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan som supplement indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer
 • Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Praktikopholdet kan i nogle tilfælde være ulønnet, og i så fald skal man dokumentere, at man kan forsørge sig selv i hele praktikperioden. Man skal råde over et beløb svarende til SU-taksten ganget med det antal måneder, som praktikopholdet varer. SU-taksten er i 2017 6.015 kr. pr. måned. Dokumentation kan fx være udskrift fra bankkonto i éns eget fulde navn, bankerklæring i eget fulde navn eller dokumentation for stipendiemidler
 • Beskrivelse af praktikantens arbejdsopgaver samt uddannelsesplan skal vedlægges ansøgningen
 • Beskrivelse af hvorledes, praktikopholdet supplerer praktikanten påbegyndte eller erhvervede uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt, skal ligeledes vedlægges ansøgningen
 • Den ansvarlige læge skal skriftligt erklære over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at ansættelsen af praktikanten er lægefagligt forsvarlig, og at praktikantens arbejde udføres under den ansvarlige læges opsyn og ansvar, jf. lægelovens § 6

Bemærk, at alle offentlige danske sygehuse anses for at være godkendt som praktiksted.

Arkitektpraktikanter

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som arkitektpraktikant, hvis særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Man skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet
 • Praktikopholdet skal have til formål at supplere éns allerede påbegyndte uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Det betyder, at praktikopholdet ikke må have til formål at supplere en dansk uddannelse. Dokumentation for påbegyndt uddannelse med en liste over de fag, man har fulgt, vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse. Bemærk, at der ikke gives opholdstilladelse til færdiguddannede arkitekter
 • Praktikopholdet skal have en faglig tilknytning til éns påbegyndte  uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Praktikopholdet skal således være fagligt relevant for den påbegyndte uddannelse.
 • Praktikstedet skal i uddannelsesmæssig henseende være egnet til at modtage en praktikant. Hvis der ikke udstedes praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde, skal der fremsendes en redegørelse med oplysninger om det faglige forløb for praktikopholdet, hvem der superviserer praktikanten under forløbet og oplysninger om, hvorvidt virksomheden har erfaringer med praktikanter/elever. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan som supplement indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer
 • Beskrivelse af praktikantens arbejdsopgaver samt uddannelsesplan skal vedlægges ansøgningen
 • Beskrivelse af hvorledes, praktikopholdet supplerer praktikanten påbegyndte  uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt, skal vedlægges ansøgningen
 • DANSKE ARK (Danske Arkitektvirksomheder) og Arkitektforbundet har udarbejdet en standardkontrakt (Internship Agreement and Guidelines), som skal anvendes ved ansættelse af udenlandske arkitektpraktikanter. Kontrakten kan findes på DANSKE ARKs hjemmeside og Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)'s hjemmeside
  Se kontrakten hos DANSKE ARK (nyt vindue)
  Se kontrakten hos FAOD (nyt vindue)
 • Hvis man ansættes i lønnet praktik, skal man som minimum have en løn, der svarer til SU-taksten på ansættelsestidspunktet, som i 2017-niveau er 6.015 kr. pr. måned
 • Hvis man ansættes i ulønnet praktik, skal man dokumentere, at man kan forsørge sig selv i hele praktikperioden. Man skal råde over et beløb svarende til SU-taksten ganget med det antal måneder, som praktikopholdet varer. SU-taksten er i 2017 6.015 kr. pr. måned. Dokumentation kan fx være udskrift fra bankkonto i éns eget fulde navn, bankerklæring i eget fulde navn eller dokumentation for stipendiemidler

Der kræves ikke særskilt praktikpladsgodkendelse for arkitektvirksomheder, men virksomheden skal i standardkontrakten oplyse antallet af uddannede arkitekter i virksomheden samt oplyse antallet af eventuelle andre praktikanter og studerende i virksomheden.

Øvrige praktikanter

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant inden for andre områder end det grønne område, sundhedsområdet og arkitektområdet, hvis særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Man skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet
 • Praktikopholdet skal have til formål at supplere éns allerede påbegyndte eller erhvervede uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Det betyder, at praktikopholdet ikke må have til formål at supplere en dansk uddannelse. Dokumentation for påbegyndt eller erhvervet uddannelse med en liste over de fag, man har fulgt, vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse
 • Praktikopholdet skal have en faglig og tidsmæssig tilknytning til éns påbegyndte eller erhvervede uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Praktikopholdet skal således være fagligt relevant for den påbegyndte eller afsluttede uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet for nylig. Er uddannelsen afsluttet for mere end halvandet år siden, vil det være en konkret vurdering, om der er en tidsmæssig sammenhæng mellem det ønskede praktikophold og den afsluttede uddannelse. I disse tilfælde vil oplysninger om éns beskæftigelse efter afslutningen af uddannelse indgå i vurderingen
 • Praktikstedet skal i uddannelsesmæssig henseende være egnet til at modtage en praktikant. Hvis der ikke udstedes praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde, skal der fremsendes en redegørelse med oplysninger om det faglige forløb for praktikopholdet, hvem der superviserer praktikanten under forløbet og oplysninger om, hvorvidt virksomheden har erfaringer med praktikanter/elever. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan som supplement indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer
 • Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Hvis man ansættes i ulønnet praktik, skal man dokumentere, at man kan forsørge sig selv i hele praktikperioden. Man skal råde over et beløb svarende til SU-taksten ganget med det antal måneder, som praktikopholdet varer. SU-taksten er i 2017 6.015 kr. pr. måned. Dokumentation kan fx være udskrift fra bankkonto i éns eget fulde navn, bankerklæring i eget fulde navn eller dokumentation for stipendiemidler
 • Beskrivelse af praktikantens arbejdsopgaver samt uddannelsesplan skal vedlægges ansøgningen
 • Beskrivelse af hvorledes, praktikopholdet supplerer praktikantens påbegyndte eller erhvervede uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt, skal vedlægges ansøgningen

Praktik i forbindelse med et studie i Danmark

Læs mere under videregående uddannelser

Varighed

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet for op til 12 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen forlænges ikke ud over 12 måneder. Hvis man supplerer praktikopholdet med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan man dog få opholdstilladelse for samlet op til 18 måneder.

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant inden for sundhedsområdet, som arkitektpraktikant og inden for det øvrige praktikantområde for op til 18 måneder, men ikke for længere end kontraktperioden. Tilladelsen kan ikke forlænges ud over 18 måneder. 

Hvis man ansøger om forlængelse af sin opholds- og arbejdstilladelse hos den samme arbejdsgiver og er ansat under samme vilkår som hidtil, må man gerne fortsætte sit arbejde, mens Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler ansøgningen om forlængelse.

Hvis man skifter arbejdsgiver, må man ikke påbegynde sit arbejde som praktikant uden først at have fået en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Familiemedlemmer

Man kan normalt ikke medbringe sine familiemedlemmer til Danmark, hvis man har opholdstilladelse som praktikant.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholds- og arbejdstilladelse som praktikantSenest opdateret: 29-06-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration