Til forsiden

Opholdskort med biometri

Hvis man får opholdstilladelse i Danmark, gives opholdstilladelsen i form af et opholdskort med biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) lagret på en chip.

Opholdskortet er dokumentation for, at man har opholdstilladelse i Danmark.
 

I forbindelse med, at man indgiver ansøgning om opholdstilladelse, optager udlændingemyndighederne biometri til brug for udstedelsen af opholdskortet og til identifikation og identitetskontrol. Biometrien registreres i udlændingemyndighedernes registre. Læs mere om opbevaring af biometri

Alle tredjelandsstatsborgere (dvs. personer, som er statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS) over 18 år, som ansøger om opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens regler, skal have optaget biometri i forbindelse med, at de indgiver ansøgningen. Man skal også have optaget biometri, hvis man ansøger om forlængelse af sin opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse.

Hvis man indgiver sin ansøgning ved personligt fremmøde

Hvis man indgiver sin ansøgning ved personligt fremmøde på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i udlandet eller et outsourcingbureau, som modtager ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, på en dansk politistation eller i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller i Borgercenteret hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, skal man ved samme lejlighed have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) og afgive sin underskrift. Hvis man ikke vil afgive ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, dvs. den vil ikke blive behandlet.

Hvis man indgiver sin ansøgning ved personligt fremmøde på en norsk repræsentation, som Danmark har indgået en repræsentationsaftale med, skal man aflevere to ansigtsfotos og forevise gyldig legitimation. Hvis man efterfølgende får en opholdstilladelse, skal man have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. Hvis man ikke vil aflevere to ansigtsfotos til den norske repræsentation i forbindelse med ansøgningens indgivelse, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Man skal altid medbringe sit originale pas eller anden rejselegitimation, når man indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Hvis man indgiver sin ansøgning på et af de outsourcingbureauer i udlandet, som varetager modtagelse af ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, skal man aflevere sit pas (eller anden rejselegitimation), så outsourcingbureauet kan få det verificeret på repræsentationen. Desuden skal man medbringe en kopi af samtlige sider af sit pas. Hvis man ikke medbringer en kopi, vil outsourcingbureauet opkræve et gebyr for kopiering af passet.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, skal have optaget biometri i Borgercenteret hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller på en politistation, hvor man kan få optaget biometri.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal have optaget biometri i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller på en politistation, hvor man kan få optaget biometri.

Asylansøgere får optaget biometri af politiet i forbindelse med, at de indgiver ansøgningen om asyl i Center Sandholm. Kvoteflygtninge skal have optaget biometri på den lokale politistation efter indrejsen i Danmark.

Se oversigt over politistationer i Danmark, hvor man kan få optaget biometri

Se Udenrigsministeriets oversigt over danske repræsentationer i udlandet og outsourcingbureaer, hvor man kan få optaget biometri og over norske og svenske repræsentationer, hvor ansigtsfotos kan afleveres (nyt vindue)

Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen

Læs mere om Borgercentret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Kontakt Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Ophold i Danmark efter EU-reglerne

Når en EU/EØS-statsborger ansøger om registreringsbevis hos statsforvaltningerne, eller når en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, ansøger om opholdskort efter EU-reglerne hos statsforvaltningerne eller Udlændingestyrelsen, skal man i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt Person ID eller udlændingenummer, hvis dette haves.

Der kan til brug for identifikation og identitetskontrol optages biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto) af en udlænding, som indgiver ansøgning om ophold efter EU-reglerne, og som med rimelig grund mistænkes for at afgive urigtige oplysninger om sin identitet. Disse fingeraftryk og ansigtsfoto sammenholdes omgående med biometriske oplysninger i udlændingemyndighedernes registre og slettes omgående efter, at oplysningerne er blevet sammenholdt.

Læs mere om ophold efter EU-reglerne (ansøgninger via statsforvaltningerne) (nyt vindue)

Læs mere om ophold efter EU-reglerne (ansøgninger via Udlændingestyrelsen)

Hvis en EU/EØS-statsborger eller en statsborger fra et ikke-EU-land, der er familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens regler, skal der dog optages biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk).

Hvis man ikke indgiver sin ansøgning ved personligt fremmøde

I stedet for at indgive ansøgningen ved personligt fremmøde kan man indgive den via et online ansøgningsskema, via e-mail, pr. post, pr. fax eller via tredjemand (fx advokat). I disse tilfælde skal man inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen have optaget biometri eller aflevere ansigtsfotos ved personligt fremmøde. I den forbindelse foretages der endvidere legitimering.

Hvis man har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation eller et outsourcingbureau, skal man inden 14 dage efter, at man har indgivet ansøgningen, have optaget biometri og afgive sin underskrift ved personligt fremmøde på den danske repræsentation eller et outsourcingbureau, på en dansk politistation, i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller i Borgercentret hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Hvis man ikke vil afgive biometri indenfor fristen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvis man har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en norsk repræsentation, skal man inden 14 dage efter, at man har indgivet ansøgningen, fremmøde på den norske repræsentation med henblik på at aflevere 2 stk. ansigtsfotos og forevise gyldig legitimation. Hvis man efterfølgende får en opholdstilladelse, skal man have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk)og afgive sin underskrift inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. Hvis man ikke vil aflevere to ansigtsfotos til den udenlandske repræsentation indenfor fristen, vil ansøgningen blive afvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Man skal altid medbringe sit originale pas eller anden rejselegitimation, når man skal have optaget biometri, eller når man skal aflevere ansigtsfotos. Hvis man indgiver sin ansøgning på et af de outsourcingbureauer i udlandet, som varetager modtagelse af ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation, skal man medbringe en kopi af samtlige sider af sit pas. Hvis man ikke medbringer en kopi, vil outsourcingbureauet opkræve et gebyr for kopiering af passet.

Hvis man indgiver ansøgningen via et online ansøgningsskema, skal man udover pas medbringe print af kvittering for, at ansøgningen er indgivet online. Dette er nødvendigt for at kunne matche ansøgning og biometri/ansigtsfoto.

Hvis man indgiver ansøgningen via e-mail, pr. post, pr. fax eller via tredjemand, skal man udover pas medbringe kopi af de tre første sider af ansøgningsskemaet, som man har udfyldt.

Sagsbehandlingen vil først blive påbegyndt, når biometri er modtaget hos Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, skal have optaget biometri i Borgercenteret hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller på en politistation, hvor man kan få optaget biometri.

Ansøgere, der indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal have optaget biometri i Borgerservice hos Udlændingestyrelsen eller på en politistation, hvor man kan få optaget biometri.

Se oversigt over politistationer i Danmark, hvor man kan få optaget biometri

Se Udenrigsministeriets oversigt over danske repræsentationer i udlandet og outsourcingbureaer, hvor man kan få optaget biometri og over norske og svenske repræsentationer, hvor ansigtsfotos kan afleveres (nyt vindue)

Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen

Læs mere om Borgercenteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Kontakt Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Særligt om børn under 18 år

Børn under 18 år, der skal have eller har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver behøver ikke opholdskort.

Barnet kan dog få udstedt et opholdskort, hvis man ansøger om det. Når man ansøger om opholdstilladelse, kan man i ansøgningsskemaet anføre, at barnet ønsker et opholdskort. I så fald vil barnet få optaget biometri i forbindelse med, at ansøgningen indgives. Der optages ansigtsfoto af barnet. Hvis barnet er 6 år eller derover, optages der endvidere fingeraftryk og underskrift.

Ved opholdskort til børn under 6 år vil ansigtsfotoet blive lagret på chippen på opholdskortet. Hvis barnet er 6 år eller derover, vil chippen endvidere indeholde fingeraftryk.

Hvis barnet bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, skal ansøgningen vedlægges 2 stk. pasfotos af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere ønsker et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort.

Børn under 18 år, der ikke har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, men i stedet bor hos fx plejeforældre, nære slægtninge eller har ophold på baggrund af skoleophold, skal have udstedt opholdskort, og der skal derfor optages biometri i forbindelse med, at ansøgningen indgives.

Afvisning af ansøgning

En ansøgning vil blive afvist, hvis man i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ikke vil afgive ansigtsfoto eller fingeraftryk.

En ansøgning vil ikke blive afvist, hvis ansøger af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.

Er en ansøgning indgivet via digitale formularer, via e-mail, pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), vil ansøgningen blive afvist, hvis man har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, og man ikke har fået optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen.

Er en ansøgning indgivet via digitale formularer, via e-mail, pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), vil ansøgningen blive afvist, hvis man har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en norsk repræsentation, og man ikke har afleveret 2 stk. ansigtsfotos inden 14 dage efter, at man har indgivet ansøgningen.

Ansøgere, som ikke skal have optaget biometri

Ophold på Færøerne og i Grønland

Der skal ikke optages biometri, hvis man ansøger om opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland. Man skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt med Person ID eller udlændingenummer, hvis dette haves.

Pendlere

En tredjelandstatsborger, der kun ansøger om arbejdstilladelse i Danmark og ikke opholdstilladelse, skal ikke have optaget biometri. Man skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt Person ID eller udlændingenummer, hvis dette haves.

Bibeskæftigelse
En tredjelandstatsborger, der kun ansøger om arbejdstilladelse i Danmark på grund af bibeskæftigelse, skal ikke have optaget biometri. Man skal i stedet som en del af ansøgningen aflevere et stamkort med ansigtsfoto og underskrift. Stamkortet skal endvidere udfyldes med navn og fødselsdato samt Person ID eller udlændingenummer, hvis dette haves.

Fysiske hindringer
Der optages ikke fingeraftryk af ansøgere, som af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.

Opbevaring af biometri

Biometrien (fingeraftryk og ansigtsfoto) registreres i udlændingemyndighedernes registre. Hvis man får opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 10 år. Hvis man ikke får opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 20 år. Hvis man bliver dansk statsborger, slettes fingeraftryk og ansigtsfoto. Læs mere om opbevaring af biometri

Gebyr for udstedelse af nyt opholdskort

Man skal betale et gebyr på 250 kr. (2017-niveau) for at få udstedt et nyt opholdskort, hvis man fx har mistet eller fået ødelagt sit opholdskort. Der skal dog ikke betales gebyr for nyt opholdskort, der udstedes på baggrund af følgende ændringer:

  • Ændring af CPR-nummer
  • Ændring af udlændingenummer (Udl.nr.)
  • Ændring af opholdsgrundlag
  • Navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller skilsmisse

Hvis ansøgningen om nyt opholdskort skyldes en af de ovennævnte gebyrfri ændringer, skal man i ansøgningen vedlægge dokumentation for ændringen.

Ansøgning om udstedelse af nyt opholdskort på erhvervs- og studieområdet

> KO1/SIRI online (nyt vindue)

Bemærk at fra den 1. juli 2017 er det obligatorisk at bruge online skema, når man ansøger om nyt opholdskort på erhvervs- og studieområdet.

Når man har indgivet ansøgningen, skal man være opmærksom på, at man ved personligt fremmøde skal have optaget biometri inden for 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Man kan få optaget biometri i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations Borgercenter. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan man også få optaget biometri på en lokal politistation.

Se liste med lokale politistationer, hvor der kan optages biometri her.

Ansøgning om udstedelse af nyt opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet

> KO1/US online (dansk version)

Brug af KO1/US online kræver NemID. Læs mere om NemID

Bemærk: Fra den 1. maj 2015 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning KO1/US online, når man søger om udstedelse af nyt opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet, medmindre man er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Når man indgiver en digital (online) ansøgning, skal man være opmærksom på, at man ved personligt fremmøde skal have optaget biometri inden for 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Man kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan man også få optaget biometri hos en politistation, som kan optage biometri.

Se politistationer, hvor der kan optages biometriSenest opdateret: 05-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration