Til forsiden

Asyl

En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde sig som flygtning og opnå beskyttelse.

Konventionsstatus

Bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 1 vedrører såkaldt konventionsstatus. Der gives i disse tilfælde opholdstilladelse, fordi udlændingen er omfattet af FN’s Flygtningekonvention.

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger. 

En opholdstilladelse gives for højst 2 år ad gangen.

Beskyttelsesstatus

Bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 2 vedrører såkaldt beskyttelsesstatus. I disse tilfælde meddeles en udlænding asyl, hvis vedkommende ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 2 er udformet i overensstemmelse med relevante konventionsbestemmelser, herunder navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og tillægsprotokol nr. 6 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

En opholdstilladelse gives for højst 1 år og efter 1 år for højst 2 år ad gangen.

Midlertidig beskyttelsesstatus

Hvis en person opfylder betingelserne i udlændingelovens § 7, stk. 2, gives der i nogle tilfælde såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Det sker, når risikoen for dødsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile.

En opholdstilladelse gives for højst 1 år og efter 3 år for højst 2 år ad gangen, hvis det vurderes, at pågældende fortsat har behov for beskyttelse.

Begrænsning i adgangen til familiesammenføring

I de tilfælde, hvor en udlænding bliver meddelt midlertidig beskyttelsesstatus, er det normalt en betingelse for at opnå familiesammenføring, at den herboende udlændings opholdstilladelse er blevet forlænget efter de første 3 års ophold. Det betyder, at der normalt først kan gives familiesammenføring efter 3 år.

Læs mere om reglerne for familiesammenføring  Senest opdateret: 29-04-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen