Til forsiden

Greencard-ordningen

Greencard-ordningen er ophævet med virkning fra den 10. juni 2016.
 
Ansøgninger om opholdstilladelse efter greencard-ordningen indgivet inden den 10. juni 2016 vil blive behandlet.

Greencardhavere, der har fået opholdstilladelse på baggrund af en ansøgning indgivet inden den 10. juni 2016, kan få forlænget opholdstilladelsen, hvis de opfylder de hidtil gældende regler for forlængelse.

Medfølgende familiemedlemmer til greencardhavere kan fortsat ansøge om at få opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Dette gælder, uanset om det medfølgende familiemedlem ansøger om opholdstilladelse før eller efter den 10. juni 2016.

Bemærk: Styrelsen for International Rekruttering og Integration modtog mange ansøgninger om opholdstilladelse efter Greencard-ordningen i dagene før den 10. juni 2016, hvor Greencard-ordningen blev ophævet. På den baggrund forventes de sidste sager først at være færdigbehandlet primo 2017. Det betyder også, at servicemålet ikke kan overholdes i alle sager.


Vigtig information til greencardhavere


Vær opmærksom på, at man inden 6 måneder skal flytte til Danmark og få en fast bopæl her i landet. Det er også ens eget ansvar at finde en bopæl.

Det er et krav, at man tegner en sygeforsikring, der dækker for perioden, indtil man får ret til ydelser efter sundhedsloven.

Det er også et krav, at man et år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har haft en lønindkomst på minimum 50.000 kr. i Danmark. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kontrollerer automatisk i indkomstregisteret, om kravet er opfyldt. Hvis man ikke opfylder kravet, kan styrelsen inddrage eller nægte at forlænge ens opholdstilladelse.

Det er et krav, at man under sit ophold i Danmark ikke modtager dimittenddagpenge eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Greencardhavere behøver ikke en særskilt arbejdstilladelse. Opholdstilladelsen giver ret til lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Den giver dog ikke ret til at drive selvstændig virksomhed.

Vær opmærksom på, at man ikke kan medbringe familiemedlemmer, før man bor i Danmark, har fundet arbejde og fået løn. Læs mere om kravet nedenfor.

Forlængelse

Greencardhavere kan ansøge om forlængelse for en periode på op til 3 år. Man skal indgive forlængelsesansøgningen inden ens tilladelse udløber. Læs også om forskellige forlængelsessituationer under afsnittet om overgangsordning nedenfor.

Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man opfylder et indkomstkrav. Det vil sige, hvis man i det seneste år før ansøgningen indgives, har tjent minimum hvad der svarer til den gældende gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked.

Vær opmærksom på, at det kun er løn optjent det seneste år før den dag, hvor forlængelsesansøgningen indgives, der kan indgå i opfyldelsen af indkomstkravet.

Oversigt over den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer:

  År        Gennemsnitlig startløn  
  2010           289.243
  2011           296.502
  2012           301.084
  2013           306.155
  2014           309.334
  2015           313.289
  2016           317.722
  2017           323.198


Ved alle ansøgninger om forlængelse, skal man opfylde indkomstkravet for det år, hvor man har fået sin første greencard-tilladelse. Hvis man eksempelvis har fået sin første tilladelse i 2010, skal man dokumentere at have tjent min. 289.243 kr. det seneste år (den gennemsnitlige startløn for 2010), hver gang man søger om forlængelse af sin greencard-tilladelse. Det beløb, der skal dokumenteres, ændrer sig derfor ikke for den enkelte ansøger.

Lønnen kan optjenes i et eller flere ansættelsesforhold.

Lønnen skal være opnået på ordinære vilkår og indberettet til SKAT, og arbejdsgiveren skal være etableret i Danmark. Løntilskud, sygedagpenge, dagpenge som udbetales i forbindelse med barsel eller forældreorlov og lign. vil fx ikke blive medregnet.

Ansøgningen om forlængelse kan tidligst indgives 3 måneder før, opholdstilladelsen udløber. Det er af afgørende betydning, at en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse indgives inden, ens tidligere opholdstilladelse udløber.

Hvis ansøgningen indgives for sent, skal man forvente, at den bliver afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet, med mindre særlige forhold gør sig gældende, fx hvis man er uden skyld i forsinkelsen, eller hvis internationale forpligtelser tilsiger det. Hvis ens ansøgning om forlængelse bliver afvist, vil man skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra sit hjemland. En sådan ansøgning vil da blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse, dvs. den vil blive behandlet efter de regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang, og man mister retten til at få forlænget sin tidligere opholdstilladelse.

Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har ansøgt om forlængelse inden ens hidtidige opholdstilladelse udløb, har man lov til at blive i Danmark med de samme rettigheder, mens ens ansøgning behandles.

Overgangsordning

Der gælder en særlig overgangsordning, hvis man har fået opholdstilladelse inden 1. januar 2015, da den daværende greencard-ordning blev ændret med virkning fra denne dato. Det betyder, at den første ansøgning om forlængelse, som indgives efter 1. januar 2015, bliver behandlet efter de tidligere regler om forlængelse. Alle efterfølgende ansøgninger om forlængelse bliver derimod behandlet efter de nuværende forlængelsesregler, hvor man derfor skal opfylde indkomstkravet. Det fremgår af ens seneste tilladelsesbrev hvilke betingelser, man skal opfylde.

Eksempler på forlængelsessituationer

Eksempel 1: Ansøger har fået opholdstilladelse efter den 4. september 2013 med udløbsdato 4. september 2016. Ansøger søger forlængelse i august 2016, og skal opfylde de tidligere forlængelsesregler, fordi der er tale om den første ansøgning om forlængelse efter 1. januar 2015. Det vil sige, arbejde mindst 10 timer om ugen de seneste 12 måneder. Ansøger får den 10. november 2016 forlænget tilladelsen med 1 år til 10. november 2017. Da ansøger så skal søge forlængelse igen for anden gang i 2017, skal de nuværende forlængelsesregler opfyldes.

Eksempel 2: Ansøger har indgivet sin ansøgning den 21. december 2014 og får først opholdstilladelse den 15. januar 2015 med udløbsdato 15. januar 2018. Ansøger søger forlængelse i januar 2018, og skal opfylde de nuværende forlængelsesregler, dvs. indkomstkravet. Det skyldes, at ansøger har fået opholdstilladelse efter den 1. januar 2015.

Eksempel 3: Ansøger har indgivet sin ansøgning den 5. januar 2015 og får opholdstilladelse den 1. april 2015 med udløbsdato 1. april 2017. Ansøger søger forlængelse i februar 2017, og skal opfylde de nuværende forlængelsesregler, dvs. indkomstkravet.

Etableringskort

Der findes en særlig ordning for udlændinge, der afslutter en dansk kandidatgrad eller dansk ph.d.-grad. Man kan få en opholdstilladelse med henblik på et etablere sig i Danmark efter endt uddannelse.

Læs mere om etableringskort

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer til greencardhavere kan, når visse betingelser er opfyldt, også få opholdstilladelse.

Læs mere om opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer generelt

Udover de generelle betingelser for opholdstilladelse for medfølgende familiemedlemmer gælder der et særligt beskæftigelseskrav for greencardhaveren:

  • Greencardhaveren skal være i beskæftigelse i Danmark
  • Greencardhaverens ansættelse skal have en varighed på minimum 1 år fra det tidspunkt, hvor familiemedlemmet indgiver sin ansøgning
  • Greencardhaveren skal have modtaget minimum 1 månedsløn på baggrund af ansættelsen
  • Greencardhaveren skal have en garanteret lønindtægt, der i 2017-niveau mindst udgør 11,143 kr. pr. måned, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle/partner, eller 14,808 kr. pr. måned, hvis den medfølgende familie består af et eller flere mindreårige børn eller en ægtefælle/partner samt et eller flere mindreårige børn
  • Greencardhaveren skal opfylde beskæftigelseskravet gennem ét ansættelsesforhold. Kravet kan dermed ikke opfyldes ved at kombinere flere forskellige ansættelser

Lønnen skal være opnået på ordinære vilkår og indberettet til SKAT, og arbejdsgiveren skal være etableret i Danmark.

Beskæftigelsen dokumenteres i form af en ansættelseskontrakt og seneste lønseddel. Ansættelseskontrakten skal være i greencardhaverens navn, og varigheden af ansættelsen og lønnen skal fremgå.

Beskæftigelseskravet kan ikke fraviges og kan ikke opfyldes ved fx i stedet at fremvise tilgængelige midler på en bankkonto.

Den medfølgende familie må, efter opholdstilladelsen er givet, ikke modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Modtager den medfølgende familie sådan hjælp, kan det medføre, at både den medfølgende familie og greencardhaveren kan miste sin ret til at opholde sig i Danmark.

Læs mere om forsørgelse af medfølgende familiemedlemmer under greencardordningenSenest opdateret: 26-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration