Til forsiden

Ph.d.-studerende

Det er muligt at få opholdstilladelse for at deltage som ph.d.-studerende i Danmark.

Betingelser

For at få opholdstilladelse som ph.d.-studerende skal man dokumentere:

  • at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau
  • enten at man er indskrevet på et dansk universitet og aflønnes af universitetet eller en virksomhed med tilknytning til ph.d.-uddannelsen, og at man således kan forsørge sig selv. Dette kan dokumenteres ved at fremvise ansættelsesaftalen
  • eller at man er indskrevet på et dansk universitet uden at være aflønnet af universitetet eller en virksomhed i Danmark, og at man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet. Man skal dokumentere at have et beløb, der svarer til SU-stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. For 2017 er satsen 6.015 kr. pr. måned. Hvis man er optaget på et ph.d.-studie, hvor man selv betaler studieafgift, kan man i stedet for dokumentation for forsørgelse vedlægge dokumentation for, at studieafgiften for 1. semester er betalt

Bemærk, at man ikke må modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark uanset, om man er aflønnet eller ej. Dette gælder også eventuelle medfølgende familiemedlemmer.

Varighed

Hvor længe, opholdstilladelsen vil blive givet for, afhænger af, om man skal gennemføre en hel videregående uddannelse i Danmark, eller om man alene skal gennemføre en del af uddannelsen som gæstestuderende.

Hvis man skal gennemføre en hel uddannelse, vil man kunne få en opholdstilladelse for den periode, uddannelsen er normeret til.

Hvis man kun skal gennemføre en del af uddannelsen, vil man kunne få opholdstilladelse for højst den normerede længde af den del af uddannelsen, som man skal følge.

Det er en forudsætning for opholdstilladelsen, at man er studieaktiv. Er man ikke det, vil opholdstilladelsen kunne inddrages. Uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at underrette Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis en udenlandsk studerende ikke længere er studieaktiv.

Jobsøgningsophold for studerende, der afslutter en ph.d.-uddannelse i Danmark

Hvis man får opholdstilladelse for at deltage i og afslutte en ph.d.-uddannelse i Danmark, får man samtidig opholdstilladelse i 6 måneder ekstra efter afslutningen af studiet. Ordningen skal give én mulighed for at søge arbejde i Danmark efter afsluttet studie.

Inden udløbet af det 6 måneders jobsøgningsophold kan der søges om etableringskort.

Læs mere om etableringskort

Hvis man afslutter en ph.d.-uddannelse uden på forhånd at have fået de ekstra 6 måneders opholdstilladelse, kan man få forlænget sin opholdstilladelse med 6 ekstra måneder efter afslutningen af studiet for at søge arbejde i Danmark. Det får man ved at indgive en ansøgning om forlængelse.

Familiemedlemmer

Hvis man har fået opholdstilladelse som studerende på en ph.d.-uddannelse, kan man medbringe visse familiemedlemmer.

Læs mere om opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Arbejde

Som ph.d.-studerende har man ret til at arbejde fuld tid på det universitet, man er indskrevet på, eller i den virksomhed, der er tilknyttet ph.d.-uddannelsen. Tilladelsen til fuldtidsarbejde omfatter kun arbejdsopgaver, der udgør en del af ph.d.-uddannelsen.

Herudover har man lov til at arbejde 20 timer ugentligt og fuld tid i månederne juni, juli og august.

I jobsøgningsperioden efter afsluttet studie vil man have ret til at arbejde i samme omfang som under studiet. Det vil fremgå af ens opholdskort, om man har ret til at arbejde.

Hvis man arbejder ulovligt, fx arbejder mere end det antal timer, man har lov til, kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration inddrage eller nægte at forlænge ens opholdstilladelse. Det gælder, selv om man i øvrigt opfylder betingelserne for sin opholdstilladelse, fx at man er studieaktiv.

Inddragelse på grund af ulovligt arbejde kan ske, uanset hvornår studieopholdstilladelsen er givet. Det afgørende er, om man ved domstolene er idømt en bødestraf, er blevet tildelt en advarsel af en dommer (indenretlig advarsel), har vedtaget en bøde eller over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration har erkendt at have arbejdet ulovligt.

Hvis man som udlænding arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man udvisning, og både udlænding og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholdstilladelse som ph.d.-studerendeSenest opdateret: 31-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration