Til forsiden

08.05.2012

Nye regler for ægtefællesammenføring

Folketinget har i dag vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring.


Reglerne vil gælde for alle ansøgninger om ægtefællesammenføring, der indgives fra og med den 15. maj 2012.

Der sker i korte træk følgende ændringer:

• Afskaffelse af gebyr for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring – herunder ansøgning om forlængelse, tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, genoptagelse samt klage over afslag på familiesammenføring.

• Afskaffelse af pointsystemet, hvorefter en ansøger skal opnå henholdsvis 120 eller 60 point og genindførsel af det oprindelige alderskrav, der var gældende forud for den 1. juli 2011, således at det fremadrettet som udgangspunkt vil være et krav, at begge ægtefæller er mindst 24 år.

• Tilbageførsel af tilknytningskravet til den form, som kravet havde forud for den 1. juli 2011, således at ægtefællerne fremadrettet samlet skal have en større – men ikke væsentlig større – tilknytning til Danmark end ægtefællernes samlede tilknytning til et andet land.

• Tilknytningskravet stilles ikke, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk indfødsret i 26 år eller hvis den herboende ægtefælle er udenlandsk statsborger, der er født her i landet eller kommet hertil som mindre barn, og pågældende har opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år. Tidligere var en 28-års regel gældende.

• Afskaffelse af indvandringsprøven og indførsel af en prøve i dansk, der skal aflægges senest 6 måneder efter at ansøger er meddelt tilladelse til ægtefællesammenføring.

• Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Der vil fra den 15. maj 2012 være detaljerede oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring samt  relevant vejledning herom i de reviderede ansøgningsskemaer her på nyidanmark.dk.

En ansøgning om ægtefællesammenføring, der er indgivet før den 15. maj 2012, kan behandles efter de nye regler om ægtefællesammenføring, hvis ansøger meddeler dette til Udlændingestyrelsen. Et indbetalt gebyr vil dog ikke kunne kræves tilbagebetalt.

Med vedtagelse af disse ændringer vil der for ansøgninger indgivet fra 15. maj 2012 normalt samlet set blive stillet følgende betingelser for en ægtefællesammenføring:

Krav til begge ægtefæller:

 • Ægteskabet skal kunne anerkendes – også efter dansk ret
 • For ugifte samlevende skal samlivet have været fast og længerevarende – normalt skal man kunne dokumentere minimum 1½ års samliv på fælles adresse
 • Ægteskabet skal være indgået og samlivet etableret efter begge parters eget ønske
 • Ægteskabet må ikke være indgået eller samlivet etableret med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse
Krav til den udenlandske ægtefælle:

 • Den udenlandske ægtefælle skal være mindst 24 år
 • Den udenlandske ægtefælle skal opfylde sin del af tilknytningskravet
 • Den udenlandske ægtefælle skal senest 6 måneder efter at være meddelt opholdstilladelse bestå en prøve i dansk
Krav til ægtefællen, der allerede bor i Danmark:

 • Ægtefællen skal være mindst 24 år
 • Ægtefællen må ikke inden for de seneste 10 år være dømt for visse straffelovsovertrædelser mod en tidligere ægtefælle eller samlever
 • Ægtefællen skal påtage sig at forsørge en udenlandsk samlever
 • Ægtefællen skal, hvis vedkommende er udlænding og ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og 8 (flygtninge) have haft tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år
 • Ægtefællen skal, hvis vedkommende er udlænding, opfylde del af de gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark
 • Ægtefællen skal opfylde sin del af tilknytningskravet
 • Ægtefællen skal være selvforsørgende – det vil sige, at pågældende ikke inden for de seneste 3 år har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven
 • Ægtefællen skal råde over sin egen bolig af rimelig størrelse
 • Ægtefællen skal stille økonomisk sikkerhed på 50.000 til dækning af eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til den udenlandske ægtefælle

Der vil som hidtil være mulighed for dispensation i visse tilfælde. Læs mere om reglerne for dispensation her.

Du er velkommen til at kontakte Udlændingestyrelsen på 35 30 88 88, hvis du har spørgsmål til de nye regler for ægtefællesammenføring.

Hvis du ønsker konkret stillingtagen til, hvorvidt betingelserne for opholdstilladelse er opfyldt, skal du dog indgive en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Hvis du anvender ansøgningsskemaet FA1, som du finder under ”blanketter”, så har vi som udgangspunkt de oplysninger, som vi skal bruge for at behandle ansøgningen.  

Senest opdateret: 08-05-2012
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen