Rådet for Den Europæiske Union har den 7. oktober 2021 truffet afgørelse om at suspendere visse af reglerne i Visumkodeks for behandlingen af ansøgninger om visum, modtaget fra statsborgere fra Gambia, uanset hvor ansøgeren har bopæl.

Afgørelsen er truffet som følge af, at EU har vurderet, at Gambias samarbejde med EU om tilbagetagelse ikke er tilstrækkeligt, hvorfor der er behov for handling fra EU. Det følger af afgørelsen, at suspensionen af de pågældende regler burde tilskynde de gambiske myndigheder til at træffe de fornødne foranstaltninger for at forbedre samarbejdet om tilbagetagelsesspørgsmål.

De nedenfor nævnte bestemmelser efter visumkodeks, der er midlertidigt suspenderet, er suspenderet for alle visumansøgninger indgivet fra og med den 1. november 2021 af statsborgere fra Gambia, uanset hvor visumansøgeren har bopæl.

Følgende regler er suspenderet:

  • Muligheden for at fravige krav til fremlæggelse af dokumentation fra ansøgeren, jf. visumkodeks artikel 14, stk. 6.
  • Den generelle sagsbehandlingstiden på 15 dage, jf. artikel 23, stk. 1. Sagsbehandlingstiden er herefter 45 dage.
  • Muligheden for at udstede visum gyldigt for flere indrejser, jf. artikel 24, stk. 2, og artikel 24, stk. 2c. 
  • Det valgfri visa gebyr for indehavere af diplomat- og tjenestepas, jf. artikel 16, stk. 5, litra b. Indehavere af diplomatpas og tjenestepas skal således betale gebyr ved visumansøgningens indgivelse.

Suspenderingen af reglerne gælder ikke for følgende:

  • Statsborgere fra Gambia, der måtte være familiemedlem til en EU-borger og som er omfattet af EU-opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EC), samt statsborgere fra Gambia, der er familiemedlem til en britisk statsborger, der har udnyttet den fri bevægelighed og som er omfattet af udtrædelsesaftalen.
  • Statsborgere fra Gambia, der søger om visum med det formål at deltage i møder afholdt af internationale mellemstatslige organisationer, som en medlemsstat er vært for, eller internationale konferencer afholdt af en medlemsstat.

Læs gennemførelsesaftalen 11748/21 i sin helhed (pdf)