Dine oplysninger

Hvis du har været i kontakt med Udlændingestyrelsen eller SIRI, eller hvis løsningen af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi behandler de personoplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med en ansøgning, hvis du fx ansøger om opholdstilladelse. Vi behandler også oplysninger om den person i Danmark, som du evt. ansøger om opholdstilladelse på baggrund af. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, privatpersoner og virksomheder til brug for fx behandlingen af din ansøgning.

Vi kan også behandle oplysninger om dig, hvis du har været i kontakt med os uden at have en sag under behandling.

 

De oplysninger, som vi indhenter og behandler, vil blive behandlet og opbevaret i udlændingemyndighedernes it-systemer.
 

Vi kan lovligt behandle oplysninger om dig, når det fx sker i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse. Vi må desuden behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for at fastlægge, om du fx har ulovligt ophold eller arbejder ulovligt her i landet.

Vi kan også lovligt behandle oplsyninger om dig, når det sker i forbindelse med overvejelser om inddragelse eller bortfald af opholdstilladelse.

Vi må kun behandle oplysninger om:

 • race,
 • etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold,
 • genetiske data og biometriske data (dvs. data der har det formål entydigt at identificere en fysisk person),
 • helbredsoplysninger, eller
 • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering,  

når det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Disse oplysninger kaldes følsomme personoplysninger.

 

Vi videregiver regelmæssigt personoplysninger til andre relevante myndigheder, herunder politiet, kommunerne, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste, anklagemyndigheden, Udlændingenævnet, Flygtningenævnet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Folketinget, og Udenrigsministeriet, særligt repræsentationerne (ambassader og konsulater).

Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også i mere enkeltstående tilfælde oplysninger til andre offentlige myndigheder, private aktører og udenlandske organisationer og myndigheder, når det er nødvendigt for at varetage vores opgaver.

Hvis du mister din opholdstilladelse, vil vi oplyse dine eventuelle nuværende eller tidligere arbejdsgivere om, at du ikke længere har ret til at arbejde. Det vil ske, hvis vi giver dig afslag på en ansøgning om opholdstilladelse eller på forlængelse af din opholdstilladelse. Det vil også ske, hvis din opholdstilladelse bliver inddraget, eller hvis vi konstaterer, at opholdstilladelsen er bortfaldet. Orienteringen vil ske til de arbejdsgivere, der inden for de seneste 3 måneder har indberettet løn udbetalt til dig til indkomstregisteret.

 

Dine rettigheder

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven, som erstatter persondataloven med virkning fra den 25. maj 2018, giver dig ("den registrerede") en række rettigheder.

Dine rettigheder fremgår navnlig af forordningens artikel 12-23 og af lovens §§ 22-23.

Se databeskyttelsesforordningen

Se databeskyttelsesloven

Se Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder

I det følgende beskrives dine rettigheder overordnet. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger om dine rettigheder, kan du læse selve forordningen og loven eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysningerne under overskriften Databeskyttelsesrådgiver).


Du har ret til at blive underrettet om vores behandling af dine oplysninger.

For at du kan varetage dine interesser, skal vi bl.a. oplyse om:

 • Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne
 • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 • Kategorier af modtagere af oplysningerne

Vores pligt til at give dig disse oplysninger, kan udsættes, begrænses eller undlades, hvis din interesse i at få oplysningerne bør vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser.

 

Du kan bede om indsigt i, dvs. få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du har i den forbindelse som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig.

Hvis vi behandler oplysninger om dig, skal vi som udgangspunkt give dig adgang til disse oplysninger og oplyse dig om:

 • Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne.
 • Hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler, og, hvis muligt, oplysning om, hvorfra de stammer.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne.
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret eller hvilke kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares.
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig.

Vi kan give afslag på en anmodning om indsigt, hvis din interesse i at få at vide hvilke oplysninger, som vi behandler om dig, bør vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Vi kan også træffe afgørelse om, at retten til indsigt udsættes eller begrænses. Det gælder også for retten til at gøre indsigelse mod en behandling.

Du har krav på en skriftlig afgørelse, hvis du får afslag på din anmodning om indsigt i oplysninger. Vi skal som udgangspunkt give dig en begrundelse for afslaget. Der kan dog være tilfælde, hvor udlændingemyndighederne ikke kan oplyse, om der behandles oplysninger om dig.

 

Du kan gøre indsigelse mod voresbehandling af oplysninger om dig. Det betyder, at du eventuelt kan kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset. Sådanne anmodninger og indsigelser kan rettes til Udlændingestyrelsen eller SIRI. Se link til vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du har krav på en skriftlig afgørelse, hvis du får afslag på din anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af oplysninger. Vi skal som udgangspunkt give dig en begrundelse for afslaget.

 

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger. Du kan også bede Datatilsynet om at kontrollere, at behandlingen af dine oplysninger er lovlig.

Se Datatilsynets kontaktoplysninger

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandling af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside

 

Hvis du har spørgsmål til Udlændingestyrelsens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som har følgende adresse:

Udlændingestyrelsen 
Farimagsvej 51A
4700 Næstved

Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren digitalt via vores kontaktformular.  

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger, herunder hvem, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Hvis du har spørgsmål til SIRIs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som har følgende kontaktoplysninger: 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Postboks 304
2500 Valby
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du kan også skrive til databeskyttelsesrådgiveren via SIRIs kontaktformular

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger, herunder hvem, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.