Spørgsmål og svar

Når Udlændingestyrelsen har modtaget din ansøgning om opholdstilladelse, gennemgås ansøgningen og de oplysninger, der er i sagen. Udlændingestyrelsen beslutter, om ansøgningen kan behandles, eller om ansøgningen skal afvises. Hvis ansøgningen behandles, betyder det, at Udlændingestyrelsen tager stilling til, om du kan få en opholdstilladelse eller ej. Ansøgningen kan afvises, hvis den enten:

  • ikke indeholder de nødvendige oplysninger og dokumenter, 
  • er indgivet i Danmark, og ansøgningen ikke kan tillades indgivet i Danmark, eller 

Hvis ansøgningen afvises, må du indgive en ny ansøgning.

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter at behandle ansøgningen, kontrollerer Udlændingestyrelsen, om du er indberettet i Schengeninformationssystemet (SIS). 

Hvis Udlændingestyrelsen modtager oplysninger, der ikke passer med det, du har oplyst i din ansøgning, vil du normalt blive bedt om at kommentere dette før, ansøgningen bliver færdigbehandlet.

Når Udlændingestyrelsen modtager ansøgningen, sender vi et brev til dig, der er ansøger, eller dit familiemedlem i Danmark, hvor vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen. Brevet vil også indeholde generelle oplysninger om bl.a. den forventede maksimale sagsbehandlingstid og retten til ophold under sagens behandling. Hvis sagen kan afgøres inden for 30 dage, vil du dog ikke modtage et kvitteringsbrev.

Hvis ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger, er underskrevet og er vedlagt den nødvendige dokumentation, vil du ofte først høre fra os igen, når vi har afgjort sagen. 

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre sagen, vil vi kontakte dig. 

Hvis den forventede maksimale sagsbehandlingstid overskrides, fx fordi vi har brug for yderligere oplysninger i sagen, vil du inden fristens udløb modtage et orienteringsbrev, hvoraf en ny forventet sagsbehandlingstid vil fremgå.

Udlændingestyrelsen har fastsat maksimale sagsbehandlingstider på familiesammenføringssager. Sagsbehandlingstiden er den tid, du normalt må forvente, at der maksimalt vil gå, før du modtager en afgørelse i din sag.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om familiesammenføring er:

7 måneder

Læs mere om Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstider

Hvis du har indgivet din ansøgning i Danmark og har ret til at få den behandlet, kan du blive i Danmark, mens Udlændingestyrelsen behandler ansøgningen. Det kaldes processuelt ophold. Du har altså lov til at opholde dig midlertidigt i Danmark, mens det bliver afgjort, om du kan få en opholdstilladelse.

I den periode, hvor du befinder dig i Danmark på processuelt ophold, mens ansøgningen behandles, har du ikke lov til at arbejde, heller ikke med frivilligt/ulønnet arbejde, medmindre du har ret til at arbejde på et andet grundlag. Hvis du arbejder ulovligt, risikerer du at blive udvist af Danmark og få forbud mod at rejse ind i landet igen i en periode. Du risikerer desuden at bliver straffet med bøde eller fængsel, og det samme gælder for din arbejdsgiver.

Hvis du ønsker at forlade Danmark, mens din ansøgning bliver behandlet – dvs. mens du har processuelt ophold – kan du ansøge om en tilbagerejsetilladelse. En tilbagerejsetilladelse giver ret til at vende tilbage til Danmark, selv om du ikke har en gyldig opholdstilladelse.

Læs mere om tilbagerejsetilladelser