Hvis du får inddraget din opholdstilladelse eller den bliver nægtet forlænget, og du ikke har lov til at opholde dig i Danmark på et andet grundlag, får du fastsat en udrejsefrist. Det betyder, at du skal forlade Danmark inden en bestemt dato. Hvis du ikke udrejser i overensstemmelse med din udrejsefrist, opholder du dig ulovligt i Danmark, og du risikerer at blive udvist med indrejseforbud. Hvis du indgiver en klage inden 7 dage fra afgørelsestidspunktet, har du ret til at blive i Danmark, mens din klage bliver behandlet. Hvis du bliver udvist af Danmark, betyder det, at du får forbud mod at indrejse i alle EU- og Schengenlandene, herunder Danmark, i op til 2 år. Hvis du bliver udvist af Danmark, kan du blive udsendt tvangsmæssigt af politiet.

Hvis din opholdstilladelse bliver inddraget eller nægtet forlænget, vil Udlændingestyrelsen informere dine eventuelle nuværende og tidligere arbejdsgivere, der til indkomstregisteret har indberettet løn til dig inden for de seneste 3 måneder fra afgørelsestidspunktet.

En opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget af flere grunde. Læs mere nedenfor.

Hvis forholdene ændrer sig

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis grundlaget for tilladelsen ikke var rigtigt eller ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet:

  • Hvis du har fået opholdstilladelse på grundlag af et ægteskab/samliv, og du ikke længere bor sammen med din ægtefælle/samlever. Læs mere om skilsmisse og dødsfald
  • Hvis der i forbindelse med opholdstilladelsen er stillet krav om at råde over egen bolig af en rimelig størrelse, og denne eller en tilsvarende bolig ikke længere er til rådighed.
  • Hvis der i forbindelse med opholdstilladelsen er stillet krav om, at din bolig ikke er beliggende i et område, der er omfattet af boligkravslisten, og du efterfølgende flytter til et sådan område.
  • Hvis der i forbindelse med opholdstilladelsen er stillet krav om, at du eller din ægtefælle/samlever ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og dette ikke længere er opfyldt.

Svig

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis du har fået din opholdstilladelse ved svig, dvs. ved at give forkerte oplysninger om forhold, der er relevante for opholdstilladelsen. Det gælder uanset, om du har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Manglende pas

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis du ikke længere har et gyldigt pas eller anden rejselegitimation.

Schengeninformationssystemet (SIS)

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis du er indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS). Det er en betingelse, at du er indberettet som uønsket på grund af forhold, der ville kunne føre til udvisning her i Danmark, fx alvorlig kriminalitet.

Opholdstilladelsen kan inddrages af denne grund uanset, om du har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse. 

Hvis din ægtefælle/samlevers opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget

Hvis din ægtefælle/samlevers opholdstilladelse bliver inddraget eller nægtet forlænget, kan din opholdstilladelse også blive inddraget eller nægtet forlænget. Det skyldes, at grundlaget for din opholdstilladelse dermed ikke længere er til stede. 

Andre grunde

En opholdstilladelse kan også inddrages, hvis du må anses for at være til fare for statens sikkerhed, eller at du udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. En opholdstilladelse kan også inddrages, hvis du er krigsforbryder eller har begået alvorlig ikke-politisk kriminalitet uden for Danmark. Endelig kan en opholdstilladelse inddrages, hvis du uden for Danmark enten er dømt for en forbrydelse eller har begået kriminalitet, der i Danmark ville medføre udvisning.

Opholdstilladelsen kan inddrages af disse grunde uanset, om du har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Dine personlige forhold tages i betragtning

Hvis der er personlige forhold, som gør, at en inddragelse eller en nægtelse af forlængelse vil være særligt belastende for dig, vil opholdstilladelsen som familiesammenført til en person, som ikke er flygtning, alligevel ikke blive inddraget eller nægtet forlænget.

Udlændingestyrelsen ser bl.a. på:

  • Din tilknytning til det danske samfund herunder hvor lang tid, du har været i Danmark.
  • Alder, helbredsforhold og andre personlige forhold.
  • Tilknytningen til personer, som bor i Danmark.
  • Konsekvenser for herboende nære familiemedlemmer.
  • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet.
  • Om du vil lide overlast i hjemlandet.

Ophold i udlandet kan føre til bortfald af din opholdstilladelse

Hvis du forlader Danmark i en længere periode eller opgiver din bopæl i Danmark, kan din opholdstilladelse bortfalde. Læs mere om bortfald