Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge din tidsbegrænsede opholdstilladelse, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis du er blevet skilt fra din ægtefælle eller ikke længere bor sammen med din samlever, som du er blevet familiesammenført med. Det kan også være tilfældet, hvis din ægtefælle/samlever er død.

Dine personlige forhold

Hvis du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, der ikke er flygtning

Hvis der er personlige forhold hos dig, som gør, at en inddragelse eller en nægtelse af forlængelse vil være særligt belastende for dig, vil opholdstilladelsen ikke blive inddraget eller nægtet forlænget.

Udlændingestyrelsen ser bl.a. på:

  • Din tilknytning til det danske samfund, herunder hvor lang tid du har været i Danmark.
  • Alder, helbredsforhold og andre personlige forhold.
  • Tilknytningen til personer, som bor i Danmark.
  • Konsekvenser for dine herboende nære familiemedlemmer.
  • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet.
  • Om du vil lide overlast i hjemlandet.

Hvis du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, der er flygtning

Din opholdstilladelse skal som udgangspunkt inddrages eller nægtes forlænget, medmindre dette er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder særligt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 3 og art. 8. Ved vurderingen af dette vil din tilknytning til fx arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningslivet og danskkundskaber blive tillagt mindre vægt, end hvis du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, som ikke er flygtning.

Særligt om voldsramte

Der gælder særlige muligheder for at bevare en opholdstilladelse, hvis du har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast. Udlændingestyrelsen kan undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis grunden til samlivsophøret er, at du eller dit barn har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast fra din ægtefælle/samlever. Også gentagen eller grov psykisk vold er omfattet. Dette gælder også, selvom du kun har opholdt dig her i landet i kortere tid.

For at det kan blive aktuelt at bevare en opholdstilladelse i denne situation, skal det dokumenteres eller sandsynliggøres, at du eller dit barn har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast, og at dette er den reelle årsag til, at samlivet er ophørt. Derudover skal der foretages en vurdering af, hvorvidt det vil være særligt belastende for dig at få inddraget opholdstilladelsen.

Vold, misbrug eller anden overlast kan dokumenteres ved en politirapport (hvis volden m.v. har været anmeldt til politiet), udtalelser fra de sociale myndigheder eller andre, rapporter fra skadestuer, praktiserende læger og krisecentre.

Du skal også sandsynliggøre, at du har ophævet samlivet, fordi din ægtefælle/samlever har udsat dig for vold, misbrug eller anden overlast.

Udlændingestyrelsen skal også foretage en vurdering af, om der er forhold, der gør, at inddragelse af opholdstilladelsen vil være særligt belastende for dig. Det kan fx være tilfældet, hvis du har børn, som bor i Danmark, eller hvis du vil stå i en meget svær social situation ved at vende tilbage til dit hjemland, fx risiko for udstødelse i hjemlandet på grund af ægteskabets/samlivets ophør. Der tages desuden hensyn til, hvor længe du har boet i Danmark, og hvor velintegreret du er i Danmark.

Hvis du har opholdt dig 2 år eller mere i Danmark frem til samlivsophævelsen, vil det som udgangspunkt være tilstrækkeligt til, at opholdstilladelsen bevares, hvis du har udvist vilje og evne til at lade dig integrere i det danske samfund.

Har du opholdt dig mindre end 2 år i Danmark, vil du kunne bevare opholdstilladelsen, hvis du har opnået en forholdsvis stærk tilknytning til Danmark. I vurderingen af, om det er tilfældet, vil indgå din vilje og evne til at integrere dig, fx om du har arbejde eller er under uddannelse her i landet.

Udlændingestyrelsen har en hotline med vejledning til udlændinge, der er udsat for vold eller negativ social kontrol. Læs mere om hotlinen 

Særligt om dødsfald

Der gælder særlige muligheder for at bevare en opholdstilladelse, hvis din ægtefælle/samlever dør. Udlændingestyrelsen kan undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis grunden til, at samlivet ophører, er, at din ægtefælle eller samlever, som du er blevet familiesammenført med, er død. Dette gælder også, selvom du kun har opholdt dig her i landet i kortere tid.

For at det kan blive aktuelt at bevare en opholdstilladelse i denne situation, skal du have udvist vilje og evne til at integrere dig i Danmark.

Der vil i den forbindelse kunne lægges vægt på, om du fx har fået arbejde her i landet, eller om du har påbegyndt eller gennemført en uddannelse her i landet. Hvis du ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan der lægges vægt på, om du er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del i foreningsliv eller lokalsamfundet mv. Også deltagelse i eventuelle børns institution, skole og fritidsaktiviteter (fx bestyrelsesarbejde eller trænergerning) kan tillægges vægt.

Hvis du har opholdt dig 2 år eller mere i Danmark frem til tidspunktet for din ægtefælle/samlevers død, anses det som udgangspunkt for tilstrækkeligt til, at opholdstilladelsen ikke inddrages, hvis du har udvist vilje og evne til at lade dig integrere i det danske samfund.

Har du opholdt dig mindre end 2 år i Danmark, vil Udlændingestyrelsen også kunne undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis du har opnået en forholdsvis stærk tilknytning til Danmark. I vurderingen af, om det er tilfældet, vil indgå din vilje og evne til at integrere dig, fx om du har arbejde eller er under uddannelse her i landet.