Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge din tidsbegrænsede opholdstilladelse, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis du er blevet skilt fra din ægtefælle eller ikke længere bor sammen med din samlever, som du er blevet familiesammenført med. Det kan også være tilfældet, hvis din ægtefælle/samlever er død.

Dine personlige forhold

Hvis du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, der ikke er flygtning

Hvis der er personlige forhold hos dig, som gør, at en inddragelse eller en nægtelse af forlængelse vil være særligt belastende for dig, vil opholdstilladelsen ikke blive inddraget eller nægtet forlænget.

Udlændingestyrelsen ser bl.a. på:

  • Din tilknytning til det danske samfund, herunder hvor lang tid du har været i Danmark.
  • Alder, helbredsforhold og andre personlige forhold.
  • Tilknytningen til personer, som bor i Danmark.
  • Konsekvenser for dine herboende nære familiemedlemmer.
  • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet.
  • Om du vil lide overlast i hjemlandet.

Hvis du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, der er flygtning

Din opholdstilladelse skal som udgangspunkt inddrages eller nægtes forlænget, medmindre dette er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder særligt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8. Det betyder bl.a., at din tilknytning til fx arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningslivet og danskkundskaber vil blive tillagt mindre vægt ved vurderingen af, om du kan bevare din opholdstilladelse, end hvis du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, som ikke er flygtning.

Særligt om voldsramte

Der gælder særlige muligheder for at bevare en opholdstilladelse, hvis du har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast. Dette gælder, uanset om du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, der er flygtning, eller en ægtefælle/samlever, der ikke er flygtning. Udlændingestyrelsen kan undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis grunden til samlivsophøret er, at du eller dit barn har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast fra din ægtefælle/samlever. Også gentagen eller grov psykisk vold er omfattet. Dette gælder også, selvom du kun har opholdt dig her i landet i kortere tid.

For at det kan blive aktuelt at bevare en opholdstilladelse i denne situation, skal det dokumenteres eller sandsynliggøres, at du eller dit barn har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast.

Alle former for dokumentation, der kan belyse voldsudøvelsen, vil indgå i vurderingen af om volden mv. har fundet sted. Det kan fx være en politirapport (hvis volden m.v. har været anmeldt til politiet), udtalelser fra de sociale myndigheder eller andre, rapporter fra skadestuer, praktiserende læger og krisecentre.

Du skal også sandsynliggøre, at voldsudøvelsen er den reelle årsag til, at samlivet med din ægtefælle/samlever er ophævet.

Hvis du har opholdt dig 2 år eller mere i Danmark frem til samlivsophævelsen, vil det som udgangspunkt være tilstrækkeligt til, at opholdstilladelsen bevares, hvis du har udvist vilje og evne til at lade dig integrere i det danske samfund, fx hvis du er jobsøgende eller har modtaget danskundervisning.

Har du opholdt dig mindre end 2 år i Danmark, vil du også kunne bevare opholdstilladelsen, hvis du har udvist vilje og evne til at integrere dig. Det vil i vurderingen heraf indgå fx, om du har arbejde eller er under uddannelse her i landet. Hvis du ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan der fx også lægges vægt på, om du er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del i foreningsliv eller lokalsamfundet mv.

Det vil endvidere indgå i vurderingen, hvis din integration har været vanskeliggjort af din ægtefælle eller samlever, fx ved indespærring i hjemmet eller lignende.

Udlændingestyrelsens hotline

Udlændingestyrelsen har en hotline, som du kan ringe til og få vejledning, hvis du har været udsat for vold eller negativ social kontrol mv. På hotlinen kan du fx få svar på spørgsmål om din opholdstilladelse. Læs mere om hotlinen

Asyl i Danmark

Hvis du opfylder betingelserne for at få asyl, kan du få opholdstilladelse som flygtning i Danmark. Du kan kun søge om asyl, hvis du opholder dig i Danmark. Læs mere om asyl

Særligt om dødsfald

Der gælder særlige muligheder for at bevare en opholdstilladelse, hvis din ægtefælle/samlever dør. Dette gælder, uanset om du er familiesammenført til en ægtefælle/samlever, der er flygtning, eller en ægtefælle/samlever, der ikke er flygtning. Udlændingestyrelsen kan undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis grunden til, at samlivet ophører, er, at din ægtefælle eller samlever, som du er blevet familiesammenført med, er død. Dette gælder også, selvom du kun har opholdt dig her i landet i kortere tid.

Hvis du har opholdt dig 2 år eller mere i Danmark frem til tidspunktet for din ægtefælles/samlevers død, vil det som udgangspunkt være tilstrækkeligt til, at opholdstilladelsen bevares, hvis du har udvist vilje og evne til at lade dig integrere i det danske samfund, fx hvis du er jobsøgende eller har modtaget danskundervisning.

Har du opholdt dig mindre end 2 år i Danmark på tidspunktet for din ægtefælles/samlevers død, vil du også kunne bevare opholdstilladelsen, hvis du har udvist vilje og evne til at integrere dig. Det vil i vurderingen heraf indgå fx, om du har arbejde eller er under uddannelse her i landet. Hvis du ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan der fx også lægges vægt på, om du er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del i foreningsliv eller lokalsamfundet mv.