Spørgsmål og svar

De danske repræsentationer kan give afslag på visum som den første myndighed (1. instans). I disse sager kan du klage til Udlændingestyrelsen.

De danske repræsentationer kan også forelægge sagerne for Udlændingestyrelsen, som herefter træffer afgørelse i sagen som den første myndighed (1. instans). Hvis Udlændingestyrelsen giver afslag i sagen, kan du klage til Udlændingenævnet. I sager, hvor Udlændingestyrelsen giver afslag på visum til Færøerne og Grønland, er det dog Udlændinge- og Integrationsministeriet, du kan klage til.

Det vil fremgå af dit afslag, om det er Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet, der er klageinstans, hvordan du klager, og om der er en klagefrist.

Hvis en dansk repræsentation giver afslag på din ansøgning om visum, bliver sagen automatisk sendt til Udlændingestyrelsen som en klage over den afgørelse, repræsentationen har truffet. Du behøver som ansøger derfor ikke at foretage dig noget.

Dette gælder dog ikke, hvis repræsentationen har givet dig afslag på visum af en af følgende grunde:

  • Du har fremlagt falsk eller forfalsket rejsedokument.
  • Du har fremlagt andre falske eller forfalskede dokumenter til støtte for ansøgningen.
  • Du har ikke fremlagt dokumentation for tilstrækkelige midler til ophold og hjemrejse.
  • Du har ikke fremlagt dokumentation for passende og gyldig rejsesygeforsikring.
  • Du er ikke omfattet af den persongruppe, der som udgangspunkt kan få visum i den hovedgruppe, som du tilhører. 

I disse tilfælde skal du eller din partsrepræsentant selv rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, hvis du vil klage over afgørelsen. Det vil fremgå af repræsentationens afgørelse, hvordan du klager, og om der er en klagefrist. Udgangspunktet i ovennævnte sager er, at klagen skal være indgivet til Udlændingestyrelsen inden 8 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Vi kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløbet af de 8 uger.

Husk at oplyse sagsnummer, dit fulde navn, nationalitet og datoen for den afgørelse, du klager over.

Klager over betjeningen ved de danske repræsentationer skal sendes til Udenrigsministeriet.

Klager over andre landes repræsentationer indgives til det pågældende lands udenrigsministerium.

Klager over afgørelser, der er truffet af andre landes repræsentationer, skal indgives til det pågældende lands myndigheder. Der kan ikke klages til Udlændingestyrelsen i disse sager. Det vil fremgå af afgørelsen, hvortil klagen skal sendes.

Du kan ikke klage over repræsentationernes afvisning af en visumansøgning.

Det er muligt at få genoptaget din sag, hvis der er givet afslag på din visumansøgning på grund af mangelfuld dokumentation.

Du eller din vært i Danmark kan sende dokumentationen til den myndighed, der har givet afslag på visum med en skriftlig anmodning om genoptagelse af sagen.

Det vil herefter blive vurderet, om dokumentationen er fyldestgørende, og om sagen kan genoptages. En sag kan dog kun genoptages, hvis den nye dokumentation angår de faktiske forhold, der forelå på afgørelsestidspunktet.

Hvis dine eller værtens forhold ændres efter visumafgørelsen, skal du indgive en ny ansøgning om visum hos repræsentationen for at få foretaget en vurdering af, om du kan få visum på baggrund af de nye forhold.