Spørgsmål og svar

Hvis du får afslag på din ansøgning om asyl, afhænger klagemulighederne af, om din asylsag er blevet behandlet i den almindelige procedure eller i åbenbart grundløs eller åbenbart grundløs haster proceduren. Læs mere om behandling af asylansøgninger

Den almindelige procedure

Hvis du får afslag på asyl hos Udlændingestyrelsen efter at have fået din sag behandlet i den almindelige procedure, bliver afgørelsen automatisk påklaget til Flygtningenævnet. Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ, som behandler klager vedrørende forskellige asylrelaterede afgørelser. Sagen behandles mundtligt i flygtningenævnet, og du har mulighed for at lade dig bistå af en advokat, som er beskikket af Flygtningenævnet. Flygtningenævnets afgørelse er endelig.

Læs mere om Flygtningenævnet

Åbenbart grundløs procedure og åbenbart grundløs haster procedure

I de tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen lægger til grund, at din ansøgning om asyl er åbenbart grundløs, forelægges sagen for Dansk Flygtningehjælp, som også foretager en vurdering af sagen.

Hvis Dansk Flygtningehjælp er enig i Udlændingestyrelsens afgørelse, afgøres sagen med et afslag. Hvis Dansk Flygtningehjælp derimod ikke er enig med Udlændingestyrelsen, vil styrelsen afgøre sagen i den almindelige procedure. Hvis du får et afslag, vil sagen blive overført til Flygtningenævnet til klagesagsbehandling. Sagen kan i Flygtningenævnet blive afgjort skriftligt af formanden eller næstformanden alene, medmindre nævnet antager, at der er grund til at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse.

Hvis du har fået et endeligt afslag på asyl, skal du rejse ud af Danmark indenfor den frist, der er fastsat i afgørelsen. Du har pligt til at udrejse inden for den fastsatte frist. Hvis du ikke selv udrejser, er det politiets opgave at drage omsorg for udrejsen.

Hvis du er uledsaget mindreårig asylansøger på tidspunktet for meddelelse af endeligt afslag på asyl, vil der ikke blive fastsat en udrejsefrist i Flygtningenævnet. Udlændingestyrelsen vil i dette tilfælde af egen drift tage stilling til, om du kan meddeles opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2.

Hvis du har fået afslag på asyl, og hvis din udrejsefrist er overskredet, har du ulovligt ophold her i landet og skal udrejse. Indtil du udrejser eller udsendes, vil Udlændingestyrelsen sørge for den nødvendige forsørgelse af dig.

Hvis du har ulovligt ophold her i landet af andre grunde end en afvist asylansøgning, skal du også udrejse. Indtil du udrejser eller udsendes, kan du anmode Udlændingestyrelsen om at afholde nødvendige udgifter til dit underhold og til nødvendige sundhedsmæssige ydelser.

Hvis Udlændingestyrelsen afholder disse udgifter, vil styrelsen sædvanligvis stille som betingelse, at du tager ophold på et asylcenter. Du vil imidlertid ikke dermed få adgang til at tage arbejde eller til indkvartering uden for asylcenter, for det er en betingelse for at få adgang til disse ordninger, at du har ansøgt om asyl.

Udlændingestyrelsen kan bestemme, hvor en udlænding med ulovligt ophold i Danmark skal bo, uanset om du selv kan betale for dit underhold og sundhedsmæssige ydelser.

Hvis du har fået afslag på asyl og er blevet pålagt at udrejse straks, eller ikke udrejser frivilligt i overensstemmelse med udrejsefristen, risikerer du at blive udvist med indrejseforbud. Et indrejseforbud betyder, at du får forbud mod at indrejse i alle EU- og Schengenlandene, herunder Danmark, i 2 år. Hvis du bliver udvist af Danmark, kan du blive udsendt tvangsmæssigt af Danmark af politiet.

Hvis du ikke udrejser frivilligt i overensstemmelse med udrejsefristen, vil du få et indrejseforbud i 2 år og i gentagelsestilfælde i 5 år af Udlændingestyrelsen.

Et indrejseforbud kan i ganske særlige tilfælde, herunder af hensyn til familiens enhed, ophæves.

Hvis du ikke frivilligt forlader Danmark, kan politiet udsende dig med tvang. Nogle gange er det dog ikke muligt at udsende dig - fx fordi, det ikke kan lade sig gøre at få udstedt et pas til dig. Hvis du skal udrejse, skal du medvirke til din udsendelse, herunder medvirke til at fremskaffe pas og rejsedokumenter og i øvrigt samarbejde med politiet.

Udlændingestyrelsen kan give dig en midlertidig opholdstilladelse, hvis:

  • politiet i mindst 18 måneder har forsøgt at udsende dig,
  • hvis du har samarbejdet med politiet om det, og
  • hvis politiet anser udsendelsen for udsigtsløs.

De tre betingelser skal alle være opfyldt for at få opholdstilladelse. Hvis du fx ikke samarbejder med politiet om din udsendelse, kan du ikke få en midlertidig opholdstilladelse, selv hvis politiet ikke i praksis kan udsende dig til dit hjemland.

En opholdstilladelse, der bliver givet på grund af udsendelseshindringer, gælder i første omgang for 12 måneder.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse som udsendelseshindret

Når du har fået endeligt afslag på asyl, har du pligt til at forlade Danmark. Hvis du ikke overholder fristen for, hvornår du skal rejse ud af Danmark, vil du normalt skulle bo på et udrejsecenter, indtil du rejser ud af landet. 

Læs mere om ophold på udrejsecenter

Hvis du som uledsaget mindreårig har fået afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, kan du klage til Flygtningenævnet.

Hvis en klage over et afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2, bliver indgivet inden syv dage efter, at du har fået Udlændingestyrelsens afgørelse, har du ret til at blive i landet, indtil sagen er afgjort. Hvis fristen på syv dage overskrides, skal du normalt forlade Danmark, mens sagen behandles.

Hvis væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for det, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet i visse tilfælde efter ansøgning give en udlænding, som har søgt asyl, midlertidig opholdstilladelse. Bestemmelsen om humanitært ophold har et snævert anvendelsesområde, og der bliver derfor kun givet få tilladelser af denne art. Læs mere om humanitær opholdstilladelse

En uledsaget mindreårig asylansøger kan gives opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, hvis der er særlige grunde til, at ansøgeren ikke bør gennemgå en asylsagsbehandling, eller hvis ansøgeren får afslag på asyl, og hvis der er grund til at antage, at ansøgeren ved en tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland vil være hvis uden familiemæssigt netværk eller uden mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation. Læs mere om uledsagede mindreårige asylansøgere

Hvis ganske særlige grunde taler for det, herunder hensynet til familiens enhed og barnets tarv, kan Udlændingestyrelsen efter ansøgning give opholdstilladelse til en ansøger efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Bestemmelsen finder især anvendelse i tilfælde, hvor det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at give afslag på opholdstilladelse – herunder navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.