Der findes to typer visumsticker: Den nye visumsticker og den gamle.

Den gamle visumsticker er under udfasning, men vil fortsat være gyldig i den angivne gyldighedsperiode. 

Den nye visumsticker

Ny visumsticker 

Den gamle visumsticker

Gammel visumsticker

Tekst A:

I rubrikken ”GYLDIGT TIL” anføres visummets territoriale gyldighed, dvs. det område, som visumindehaveren må opholde sig i. I dette tilfælde er det hele Schengenområdet.

Tekst B:

I rubrikken ”FRA… TIL” angives den periode, hvor visummet er gyldigt (visummets gyldighedsperiode).

Efter ordet ”fra” angives den første dag, fra hvilken indrejse er tilladt i Danmark eller i hele Schengenområdet. Efter ordet ”til” angives den sidste dag, hvor visumopholdet er tilladt med behørig hensyntagen til det maksimale antal dage, som visumindehaveren må opholde sig i Danmark eller i hele Schengenområdet, jf. nedenfor under pkt. D.

Tekst C:

I rubrikken ”ANTAL INDREJSER” angives, hvor mange gange, visumindehaveren har mulighed for at rejse ind på det område, hvor visummet er gyldigt. I dette tilfælde én indrejse.

Tekst D:

I rubrikken ”OPHOLDETS VARIGHED … DAGE” angives det antal dage, som visumindehaveren maksimalt må opholde sig i det område, hvor visummet er gyldigt. Det kan dreje sig enten om et uafbrudt ophold eller om flere dage under forskellige ophold inden for det tidsrum, som visummet er gyldigt for, og i overensstemmelse med det antal indrejser, som der er givet tilladelse til. En visumansøger må således aldrig opholde sig på et visum i Danmark eller i Schengenområdet i mere end det antal dage, der er anført i denne rubrik, uanset hvilken gyldighedsperiode (jf. ovenfor under pkt. B) der er anført.

Hele indrejsedagen og hele udrejsedagen tælles med i beregningen af, hvor mange dage visumindehaveren må opholde sig i Schengenområdet – uanset hvornår på dagen, visumindehaveren ind- og udrejser.

Længden af et visums gyldighedsperiode går typisk ud over det antal dage, som visummet giver indehaveren ret til at opholde sig i Danmark eller i Schengenområdet. De ekstra dage giver visumindehaveren mulighed for – om nødvendigt – at ændre sin forventede afrejsedato fra hjemlandet med et par dage uden, at det samtidig betyder, at den pågældende kan opholde sig i Danmark eller i de øvrige Schengenlande i en kortere periode end det, som er ansøgt om og bevilget.

Tekst E:

I rubrikken ”UDSTEDT I” angives den by, hvor den diplomatiske eller konsulære repræsentation, der har udstedt visummet, er beliggende. I dette tilfælde Accra, Ghana.