Det er en grundlæggende betingelse for at få permanent opholdstilladelse, at du har været i ordinært fuldtidsarbejde i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år. Hvis du har været i ordinært fuldtidsarbejde i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder, kan du også opfylde den supplerende betingelse om arbejde.

Udover almindeligt lønnet arbejde i Danmark, kan nedenstående typer af arbejde indgå i vurderingen af, om du opfylder betingelsen om arbejde.

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende kan indgå i vurderingen af, om du opfylder betingelsen om arbejde.

Du skal dokumentere, at arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende har haft et omfang, der kan sidestilles med fuldtidsarbejde gennemsnitligt mindst 30 timer om ugen. Derudover skal virksomhedens overskud/underskud være oplyst til skattevæsenet, og der skal være anmeldt lovpligtige momsangivelser.

Hvis du er medhjælpende ægtefælle

Arbejde som medhjælpende ægtefælle i din ægtefælles selvstændige virksomhed kan også indgå i vurderingen af, om du opfylder betingelsen om arbejde.

Det er en betingelse, at lønnen er skattepligtig. Hvis du er medhjælpende ægtefælle, skal det fremgå af årsopgørelsen fra SKAT, at du er medhjælpende ægtefælle. Hvis du er medejer i din ægtefælles virksomhed, skal du vedlægge dokumentation som selvstændig.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du er medhjælpende ægtefælle, om du er ansat som lønmodtager i din ægtefælles virksomhed, eller om du er medejer af virksomheden.

Pasning af barn eller nærtstående person

Hvis du i en periode har modtaget eller kunne have modtaget støtte til at passe et handicappet eller alvorligt sygt barn eller en døende nærtstående person, kan denne periode i visse situationer indgå ved beregningen af, om betingelsen om arbejde er opfyldt.

Du kan kun medregne perioden, hvis den ligger inden for de seneste 4 år eller 4 år og 6 måneder forud for det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse, og hvis du kan dokumentere, at du i perioden har modtaget eller kunne have modtaget støtte efter lov om social service eller barselsloven svarende til mindst 30 timer om ugen.

Som dokumentation for at du har fået eller kunne have fået støtte, skal du vedlægge den eller de afgørelser fra kommunen, hvoraf det fremgår, at du har fået støtte. Hvis du ikke har fået støtte, men kunne have modtaget støtte, skal du vedlægge en udtalelse fra kommunen herom.

Beskæftigelse i udlandet

Beskæftigelse i udlandet kan indgå i vurderingen af, om du opfylder betingelsen om arbejde, hvis du som led i dit ansættelsesforhold har været udstationeret eller udsendt til udlandet i en periode, dvs. du er ansat i en dansk virksomhed, men udsendt til at løse en opgave eller arbejde i udlandet.

Det er en betingelse, at din arbejdsgiver i Danmark er:

  • en dansk offentlig myndighed,

  • en privat virksomhed,

  • en forening, eller

  • en international eller dansk hjælpeorganisation.

Ved en dansk offentlig myndighed menes en statslig, regional eller kommunal myndighed.

Ved udstationering for en privat virksomhed stilles krav om, at virksomheden skal have en vis størrelse. Det betyder, at der mindst skal være 10 ansatte målt som det gennemsnitlige antal ansatte over en periode på 1 år. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde.

Personer, der er ansat med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, kan ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte.

Ved udstationering for en forening stilles krav om, at foreningen skal have en vis størrelse. Dette betyder, at der mindst skal være 10 ansatte målt som det gennemsnitlige antal ansatte over en periode på 1 år. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde.

Personer, der er ansat med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, kan ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte.

Foreningen skal desuden have et almennyttigt sigte, ligesom det skal være naturligt i forhold til foreningens virke, at en ansat skal udsendes. Endelig skal den ansatte modtage løn fra foreningen.

Øvrigt arbejde i udlandet

Hvis du i en periode har haft øvrigt arbejde i udlandet – dvs. uden at være udstationeret eller udsendt - kan arbejdet i udlandet indgå i beregningen af, hvorvidt du opfylder betingelsen om arbejde, såfremt væsentlige hensyn til dine beskæftigelsesforhold taler herfor.

Det er en konkret vurdering, om der er sådanne væsentlige hensyn til dine beskæftigelsesforhold, at arbejdet i udlandet kan medregnes.

Det væsentlige i vurderingen er:

  • at der er en sammenhæng mellem din stilling i Danmark og dit arbejde i udlandet,

  • at du har været i arbejde i Danmark på det tidspunkt, hvor udlandsopholdet påbegyndes,

  • at du har orlov fra din arbejdsplads i Danmark, og

  • at du genoptager din stilling i Danmark efter endt orlov.

Sådan medregnes arbejde i udlandet

Det vil højst være 2 års arbejde i udlandet på baggrund af udstationering eller udsendelse, der kan indgå i beregningen af, hvorvidt du opfylder den grundlæggende betingelse om mindst 3 år og 6 måneders arbejde og evt. den supplerende betingelse om mindst 4 års arbejde.

Hvis der er tale om øvrigt arbejde i udlandet vil det højst være 1 år, der kan indgå i beregningen af, hvorvidt du opfylder den grundlæggende og evt. den supplerende betingelse om arbejde.

Hvis du er ægtefælle eller samlever til en udstationeret eller udsendt, kan du også medregne fuldtidsarbejde ved beregningen af, om du opfylder betingelsen om arbejde, hvis du har haft arbejde under opholdet i udlandet.