Beregningen af 8 års lovligt ophold, i visse tilfælde 4 års lovligt ophold, er afhængig af, hvilken opholdstilladelse du har, og hvordan du søgte om din første tidsbegrænsede opholdstilladelse.

Opholdet beregnes som udgangspunkt på følgende måde:

 • Hvis du søgte om opholdstilladelse fra hjemlandet/udlandet, regnes dit lovlige ophold fra datoen, hvor du blev tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR) i din bopælskommune.

 • Hvis du var i Danmark, da du søgte om opholdstilladelse, regnes dit lovlige ophold fra tidspunktet, hvor du indgav din første ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, når ansøgningen medførte en opholdstilladelse.

 • Hvis du har opholdstilladelse som flygtning eller flygtningelignende status, regnes dit lovlige ophold fra det tidspunkt, hvor du fik asyl i Danmark (datoen for opholdstilladelsen) eller i visse tilfælde tidspunktet for, hvornår du blev tilmeldt CPR.

I visse tilfælde vil dit lovlige ophold først regnes fra det tidspunkt, hvor betingelserne for din opholdstilladelse var opfyldt. Fx hvis et ægteskab først indgås efter indgivelsen af ansøgningen. I det tilfælde vil betingelserne tidligst være opfyldt på tidspunktet for ægteskabets indgåelse.

Ophold i udlandet

Ved beregningen af de 8 års, i visse tilfælde 4 års, lovligt ophold i Danmark skal perioder, hvor du har opholdt dig i udlandet trækkes fra, medmindre der er tale om kortvarige udlandsophold, fx ferie.

Det er uden betydning, om du er registreret med dansk adresse eller registreret som udrejst i CPR, mens du er i udlandet. Det er dog en forudsætning, at du har en gyldig opholdstilladelse i Danmark eller har fået dispensation fra bortfald, hvis opholdet i udlandet skal regnes med i opholdskravet.

Udstationering eller udsendelse til udlandet

I visse tilfælde kan du medregne perioder, hvor du opholder dig i udlandet, ved beregningen af det lovlige ophold i Danmark.

Dette gælder fx, hvis du som led i dit ansættelsesforhold har været udstationeret eller udsendt til udlandet i en periode, dvs. hvis du er ansat i en dansk virksomhed, men du er udsendt af virksomheden til at løse en opgave eller arbejde i udlandet.

Perioden i udlandet kan kun medregnes, hvis du er udstationeret eller udsendt for:

 • en dansk offentlig myndighed,

 • en privat virksomhed,

 • en forening, eller

 • en international eller dansk hjælpeorganisation

Det gælder også, hvis din ægtefælle eller samlever bliver udstationeret eller udsendt, og du bosætter dig i udlandet sammen med ham/hende.

Det vil højst være 2 års ophold i udlandet, der kan medregnes ved beregningen af det lovlige ophold i Danmark. Dette gælder uanset, om du skal opfylde kravet om 4 eller 8 års lovligt ophold.

Ved en dansk offentlig myndighed forstås en statslig, regional eller kommunal myndighed.

Ved udstationering for en privat virksomhed stilles krav om, at virksomheden skal have en vis størrelse. Dette betyder, at der mindst skal være 10 ansatte målt som det gennemsnitlige antal ansatte over en periode på 1 år. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle beskæftigede - uden hensyn til arbejdstidens længde.

Personer, der er ansat med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, kan ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte.

Ved udstationering for en forening stilles krav om, at foreningen skal have en vis størrelse. Dette betyder, at der mindst skal være 10 ansatte målt som det gennemsnitlige antal ansatte over en periode på 1 år. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde.

Personer, der er ansat med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, kan ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte. Foreningen skal desuden have et almennyttigt sigte, ligesom det skal være naturligt i forhold til foreningens virke, at en ansat skal udsendes. Endelig skal den ansatte modtage løn fra foreningen.

Øvrigt arbejde i udlandet

Hvis du i en periode har opholdt dig i udlandet af arbejdsmæssige grunde (uden dog at være udstationeret eller udsendt), kan perioden i visse tilfælde medregnes ved beregningen af lovligt ophold i Danmark. Det kan indgå i beregningen, hvis væsentlige hensyn til dine arbejdsforhold efter en konkret vurdering taler for det.

Det vil dog højst være 1 års ophold i udlandet, der kan medregnes i dette tilfælde.

Det væsentlige i vurderingen er:

 • at der er en sammenhæng mellem din stilling i Danmark og dit arbejde i udlandet,

 • at du har været i arbejde i Danmark på det tidspunkt, hvor udlandsopholdet påbegyndes,

 • at du har orlov fra din arbejdsplads i Danmark, og

 • at du genoptager din stilling i Danmark efter endt orlov.

Eksempel: Hvis du er forsker og af hensyn til din videre forskning i Danmark opholder dig i udlandet i en periode.