Kravet stilles kun, hvis du har fået permanent opholdstilladelse  på baggrund af en ansøgning indgivet før den 27. januar 2022. Kravet stilles ikke, hvis du er dansk eller nordisk statsborger eller flygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8

Du skal således normalt opfylde følgende betingelser:

 • Du må ikke være sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre en ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder eller idømt ubetinget straf af mindst 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.
 • Du må ikke være sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre en ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel eller idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller straffelovens §§ 210, 215, 215a, 216 og 222-224, § 225, jf. § 216 eller §§ 243-246, 260, stk. 2 og stk. 3, samt § 260a.
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalingen af gælden, og gælden ikke overstiger 129.715,65 kr. (2024-niveau).
 • Du må ikke i de sidste 4 år forud for ansøgningen om ægtefællesammenføring have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.
 • Du skal – medmindre du er førtidspensionist eller har nået folkepensionsalderen – have været i ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år forud for indgivelse af ansøgning om ægtefællesammenføring og du skal fortsat være i arbejde på tidspunktet, hvor tilladelse til ægtefællesammenføring kan gives.
 • Du har underskrevet en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Du skal også opfylde mindst 1 ud af 3 overførte supplerende betingelser for permanent opholdstilladelse. De 3 betingelser rangerer lige, så det er op til dig, hvilken betingelse du vil dokumentere at opfylde. De overførte supplerende betingelser er:

 • Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.
 • Du skal have haft ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder forud for indgivelse af ansøgning om ægtefællesammenføring.
 • Du skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitlig 319.738,75 kr. (2024 niveau) eller derover de sidste 2 år forud for tidspunktet, hvor tilladelse til ægtefællesammenføring kan gives.

Du kan se en mere detaljeret beskrivelse af hver af betingelserne på ansøgningssiden til permanent ophold 

Hvis du har fået permanent opholdstilladelse på baggrund af de regler, der var gældende før 27. januar 2022, vil du som udgangspunkt skulle opfylde kravet, uanset på hvilket tidspunkt og efter hvilket regelsæt, du har fået permanent opholdstilladelse. Dette gælder også, hvis du har fået permanent opholdstilladelse efter tidligere gældende regler, og hvor en eller flere af betingelserne for permanent opholdstilladelse blev fraveget.

En ægtefælle/samlever, som efter tidligere gældende regler har fået permanent opholdstilladelse på mere lempelige vilkår end andre udlændinge, vil normalt også skulle opfylde kravet om opfyldelse af en del af betingelserne for permanent opholdstilladelse som betingelse for ægtefællesammenføring. Dog vil udlændinge, der har fået permanent opholdstilladelse på grund af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, kunne undtages fra dele af kravet.

Hvis din ægtefælle/samlever får afslag på opholdstilladelse, fordi du er/var sigtet eller tiltalt for visse lovovertrædelser, kan I anmode om, at behandlingen af ansøgningen genoptages, hvis der foreligger oplysninger om, at du kun forventes at blive idømt bødestraf, eller når straffesagen er endeligt afsluttet.

Fravigelse af de overførte betingelser

Kravet om opfyldelse af de overførte betingelserne for permanent opholdstilladelse stilles ikke, hvis ganske særlige grunde taler imod, at kravet stilles.

Det kan fx være, hvis du:

 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn.

 • er alvorligt syg.

Kravet om opfyldelse af de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse vil endvidere kunne fraviges enkeltvis på grund af dine særlige forhold eller situation. Der vil fx kunne ske fravigelse af kravet om, at du som ansøgerens ægtefælle/samlever ikke har begået alvorlig kriminalitet, i tilfælde hvor den idømte straf ligger langt tilbage i tid, og hvor du ikke efterfølgende har begået ny kriminalitet.

Hvis du på ansøgningstidspunktet er uden arbejde, men i øvrigt har været i arbejde umiddelbart før ansøgningens indgivelse, vil det som udgangspunkt ikke være uproportionalt, at der stilles krav om aktuel og vedvarende arbejdsmarkedstilknytning for at kunne opnå ægtefællesammenføring. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at du også vil skulle opfylde et løbende krav om forsørgelse.

Hvis du har været på barsel før ansøgningstidspunktet, følger det af FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, at der ved opgørelse over din arbejdsmarkedstilknytning skal tages højde herfor. Hvis du således inden for rammerne af sit ansættelsesforhold har afholdt barsel, vil den afholdte barselsperiode skulle indgå i beskæftigelsesperioden. Du anses således også for tilknyttet arbejdsmarkedet i denne periode.

Hvis du er tilkendt førtidspension eller har nået folkepensionsalderen, vil du i forbindelse med ægtefællesammenføringssagen ikke skulle opfylde beskæftigelseskravet, mens de øvrige overførte betingelser for permanent opholdstilladelse som udgangspunkt skal opfyldes.

Hvis du på grund af et handicap ikke kan opfylde en eller flere af de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, vil disse ligeledes skulle fraviges i det omfang, den manglende opfyldelse skyldes dit handicap, jf. FN's Handicapkonvention. Det kan især være relevant i forhold til opfyldelse af kravet om arbejde.