Maksimal sagsbehandlingstid på de fleste sagsområder

Udlændingestyrelsen har på de fleste sagsområder fastsat mål for den maksimale sagsbehandlingstid. På visum- og asylområdet gælder andre typer mål for sagsbehandlingstiden. Læs nærmere om mål for sagsbehandlingstiden i visum- og asylsager nedenfor.

Den maksimale sagsbehandlingstid er den tid, du under normale omstændigheder må forvente, at der maksimalt vil gå, før du modtager en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, hvor ansøgningen er indgivet.

Udlændingestyrelsen har indført nye sagsbehandlingstider pr. 1. marts 2017. Hvis du har fået oplyst en forventet sagsbehandlingstid før den 1. marts 2017, er det den oplyste sagsbehandlingstid, som gælder. Læs nyhed om nye sagsbehandlingstider

Udlændingestyrelsen forventer at kunne opfylde den maksimale sagsbehandlingstid i 90 procent af de afsluttede sager inden for en bestemt sagstype. I en række tilfælde vil sagsbehandlingen tage kortere tid, end den forventede maksimale sagsbehandlingstid, og i særlige tilfælde vil det tage længere tid, før du modtager en afgørelse i din sag.

Sagsbehandlingstiden kan blive længere end den forventede maksimale sagsbehandlingstid, hvis Udlændingestyrelsen har brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre sagen. I sager om ægtefællesammenføring kan det fx være oplysninger til vurdering af, om et ægteskab er retsgyldigt, eller om der foreligger et pro forma- eller tvangsægteskab.

Maksimal sagsbehandlingstid for visumsager

De maksimale sagsbehandlingstider for visumsager er fastlagt ved lov og er præciseret i det fælleseuropæiske regelsæt kaldet Visumkodeks. Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, hvor en ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, uanset om den skal sendes videre til behandling i Udlændingestyrelsen.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager

For asylsager er der fastsat et mål for Udlændingestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra indgivelse af en asylansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen. Der er tale om et mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid, som betyder, at det i praksis er ganske få procent af sagerne, som afsluttes efter præcis det antal måneder, målet angiver. De fleste sager tager enten kortere eller længere tid.

Maksimal ventetid i Borgerservice

Udlændingestyrelsen har også fastsat mål for den maksimale ventetid ved personlige og telefoniske henvendelser til Udlændingestyrelsen. Målene forventes samlet set opfyldt for mindst 80 procent af henvendelserne og derved tages højde for særlige spidsbelastningsperioder.

Oversigt over sagsbehandlingstider

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for familiesammenføringssager er:

10 måneder

De 10 måneder regnes fra den dag, hvor ansøgningen er indgivet til den dag, der gives tilladelse eller afslag. Hvis din herboende ægtefælle skal stille økonomisk sikkerhed forud for, at en opholdstilladelse kan gives, regnes sagsbehandlingstiden til den dag, hvor Udlændingestyrelsen anmoder om sikkerhedsstillelse.

Hvis du har indgivet ansøgningen om familiesammenføring før den 1. marts 2017, og du ikke har modtaget et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden i din konkrete sag er oplyst, er den forventede maksimale sagsbehandlingstid dog 12 måneder.

For ansøgninger indgivet til en dansk repræsentation eller en udenlandsk repræsentation, som repræsenterer Danmark, er den maksimale sagsbehandlingstid som udgangspunkt:

15 dage

For sager som kræver nærmere undersøgelse er den maksimale sagsbehandlingstid:

45 dage

For klager over afslag på visum er den maksimale sagsbehandlingstid:

12 måneder. På grund af et stort antal verserende klagesager, kan sagsbehandlingstiden i nogle sager beklageligvis være noget længere.

Læs mere om sagsbehandlingstider for visum

For asylsager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid:

120 dage

Der er tale om et mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid, som betyder, at det i praksis er ganske få procent af sagerne, som afsluttes efter præcis det antal dage, målet angiver. De fleste sager tager enten kortere eller længere tid.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om opholdstilladelse som religiøs forkynder er:

6 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om opholdstilladelse ved pensionering fra en international organisation er:

10 måneder

 

Den maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse er:

7 måneder

Det gælder alle typer af forlængelse, inkl. forlængelse af opholdstilladelse i Grønland og på Færøerne. Dog ikke ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse for religiøse forkyndere. Den maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse som religiøs forkynder er:

6 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om permanent opholdstilladelse er:

10 måneder

Inkl. ansøgninger om permanent opholdstilladelse i Grønland og på Færøerne.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om dansk fremmedpas eller dansk konventionspas til udlændinge er:

3 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om forlængelse af dansk fremmedpas eller dansk konventionspas er:

2 måneder

Hvis du samtidig med din ansøgning om pas eller forlængelse af pas, har ansøgt om forlængelse af opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse, vil behandlingen af din ansøgning om pas afvente, at der er taget stilling til din ansøgning om forlængelse eller permanent ophold. Det skyldes, at det er en betingelse for at få udstedt pas som udlænding, at du har en gyldig opholdstilladelse. I disse sager regnes den forventede maksimale sagsbehandlingstid for pasansøgningen fra det tidspunkt, hvor du har fået forlænget din opholdstilladelse eller har fået permanent opholdstilladelse.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om erstatningsopholdskort og opholdskort til børn er:

3 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om ændring af persondata er:

6 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om forhåndsdispensation fra bortfald er:

4 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om dispensation fra bortfald dispensation efter udrejse er:

6 måneder

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet er:

10 måneder

Den maksimale ventetid ved personlig henvendelse i Udlændingestyrelsens Borgerservice er:

1 time

Den maksimale ventetid ved telefonisk henvendelse:

15 minutter

Se aktuelle ventetider i Borgerservice

Målene for den maksimale ventetid forventes samlet set opfyldt for mindst 80 procent af henvendelserne og derved tages højde for særlige spidsbelastningsperioder.