Du kan ansøge om at få ændret de personlige oplysninger, som du er registreret med hos Udlændingestyrelsen.

Hvis du har fået din opholdstilladelse eller dit opholdsbevis af SIRI, er det dem, der afgør, om du kan få ændret dine registrerede personoplysninger. I så fald skal du kontakte SIRI

Hvis du er nordisk statsborger, og ønsker at få ændret dine registrerede personoplysninger, skal du indgive ansøgningen herom til CPR i din bopælskommune.

Tvivlstilfælde

Når en udlænding får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, foretager styrelsen en registrering af udlændingens grundlæggende personoplysninger i styrelsens registre. Registreringen af navn, fødselsdato, fødselsland og statsborgerskabsforhold sker på baggrund af oplysninger og dokumenter i sagen, fx pas, personattest (fødselsattest) og vielsesattest.

Hvis der er tvivl om en udlændings fødselsdato, fx på grund af mangelfuld dokumentation, fastsætter Udlændingestyrelsen en skønsmæssig fødselsdato.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en udlænding, som har fået opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, er statsløs, er det Udlændingestyrelsen, som beslutter, om udlændingen kan registreres som statsløs. Det betyder, at udlændingen ikke selv kan vælge, om pågældende ønsker at være statsborger i et bestemt land eller ej.

Spørgsmål og svar

Du kan ansøge om at få ændret følgende persondata:

  • Navn
  • Fødedato
  • Fødeland
  • Nationalitet (statsborgerskab)

Hvis dine registrerede personoplysninger skal ændres på baggrund af en beslutning eller hændelse i Danmark, fx navneændring ved ægteskab, skal ændringen foretages af personregisterføreren i dit bopælssogn.

Særligt om statsløse personer

Hvis du mener, at du er statsløs, og dette ikke er korrekt registreret i Udlændingestyrelsens registre, kan du også ansøge om at få ændret registreringen af dit statsborgerskab.

Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at visse lande ikke anerkender overførsel af statsborgerskab fra mor til barn. Er du født af en kvinde fra et af disse lande, kan du være statsløs, hvis din far er enten statsløs eller ukendt.

Udlændingestyrelsen vil på baggrund af ansøgningen foretage en konkret vurdering af, om du kan anerkendes som statsløs i overensstemmelse med FN’s konvention om statsløses personers retstilling af 28. september 1954.

Udlændingestyrelsens registrering af statsborgerskab fremgår af dit opholdskort (eller af dit asylansøgerkort) under rubrikken 'nationalitet'.

Hvis du mener, du er statsløs, og du har fået en opholdstilladelse eller opholdsbevis af SIRI, er det dem, der afgør, om du kan anerkendes som statsløs. I så fald skal du kontakte SIRI

Bemærk: Hvis du er statsløs og under 18 år, kan du være omfattet af særlige regler for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Læs mere om statsborgerskab

Sådan ansøger du

Udfyld ansøgningen

Du skal bruge den digitale ansøgningsløsning PE1/US online til at ansøge om ændring af dine personlige data.

Start digital PE1/US ansøgning

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning PE1/US online, når du ansøger om ændring af dine personlige data, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening 

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

  • Dokumentation for ændring af dine personlige data. Fx en kopi af din fødselsattest og/eller dit nationalitetspas.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for sager om ændring af persondata er 6 måneder.

Når Udlændingestyrelsen har behandlet din ansøgning om ændring af personoplysninger, sender vi afgørelsen til dig. Er der grundlag for at ændre registreringen af personoplysninger, sender styrelsen også en orientering om afgørelsen til bopælskommunen med anmodning om, at der sker de nødvendige ændringer i CPR.

Hvis Udlændingestyrelsen giver afslag på din ansøgning om ændring af registrerede personoplysninger, kan du klage over afslaget. Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, kan du klage til Udlændingenævnet. Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af asyl, kan du klage til Flygtningenævnet. Læs mere om klager